LOGOWANIE

Kwalifikacja MG39 - CZERWIEC 2023

(Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG39 - CZERWIEC 2023':

- Ile wynosi ciśnienie poziome w górotworze nienaruszonym robotami górniczymi na głębokości H = 800 m, przy założeniu wartości liczby m = 3, gdy ciężar objętościowy skał γ = 25 kN/m3? ........
- Dane dotyczące wielkości i struktury produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym zawiera ........
- Najbardziej odpowiednią formą organizacji robót w przodku wyposażonym w kombajn chodnikowy jest forma ........
- Do środków ochrony indywidualnej zalicza się ........
- W wyrobisku ścianowym stwierdzono zawartość dwutlenku węgla poniżej 1%. Co należy zrobić w tej sytuacji? ........
- Osoby przebywające w wyrobiskach korytarzowych drążonych w węglu kamiennym, przewietrzanych wentylacją odrębną na długości większej niż 300 m, wyposaża się w ........
- Na ilustracji przedstawiono ........
- W przeliczeniu na 1 m2 przekroju wyrobiska w świetle obudowy w zaporze przeciwwybuchowej w polach niemetanowych umieszcza się nie mniej niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.39-SG-23.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: