LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2014

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2014':

- W programie przedstawionym na rysunku moduł czasowy T050 włączany jest ........
- Element oznaczony na schemacie symbolem 4N35 to ........
- Umieszczony na rysunku zapis w metodzie Grafcet oznacza otwarcie zaworu 1V1 ........
- Trudnopalne ciecze hydrauliczne, stosowane tam gdzie jest groźba eksplozji, to ciecze oznaczone symbolami ........
- Pomiaru poziomu przezroczystej, nieprzewodzącej cieczy w zbiorniku można dokonać czujnikiem ........
- Sterownik PLC, którego obudowę przedstawiono na rysunku, można zamocować w szafie sterowniczej ........
- Aby wyeliminować nadmierny wzrost amplitudy tętnień na wyjściu prostownika, w układzie zasilania zamieszczonego na rysunku, należy w pierwszej kolejności wymienić ........
- Jaka powinna być zależność pomiędzy rezystancją wewnętrzną Rw źródła napięcia, a rezystancją odbiornika Ro, przyłączonego do tego źródła, aby ze źródła była przekazywana maksymalna moc do odbiornika? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2014