LOGOWANIE

Kwalifikacja B30 - WRZESIEŃ 2015

(Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B30 - WRZESIEŃ 2015':

- Jaki kosztorys sporządza wykonawca w przypadku, gdy po zawarciu umowy na wykonanie robót inwestor dokonał zmiany ustalonej w umowie ilości prac? ........
- Na podstawie rysunku przedstawiającego warstwy posadzki wskaż grubość warstwy izolacji termicznej ........
- Zapis KNR 2-02/0259-02 oznacza, że nakłady rzeczowe należy przyjmować z Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-02, ........
- Przedmiar robót wykonuje się ........
- Przy obliczaniu objętości elementów betonowych należy odliczać otwory o objętości ponad 0,1 Uwzględniając tę informację, wskaż zapis obliczeń prowadzących do ustalenia w m3 objętości ściany betonowej przedstawionej na rysunku ........
- Obmiar robót budowlanych wykonuje się w celu ........
- Wpisy w książce obmiarów dotyczą ........
- Wartość kosztorysowa robót netto wynosi 4 000,00 zł. Jeżeli przyjęta w kosztorysie stawka podatku VAT wynosi 8%, to wartość kosztorysowa robót brutto jest równa ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B30 - WRZESIEŃ 2015