LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015':

- Podstawowymi składnikami mieszanki betonowej do wykonania betonu zwykłego są ........
- Do rozrobienia 1 worka (25 kg) zaprawy tynkarskiej należy użyć ........
- Nominalna grubość spoin poziomych wynosi 12 mm (-2 mm; +5 mm), a spoin pionowych 10 mm (±5 mm). Na którym rysunku przedstawiono grubość spoin niezgodna z dopuszczalną? ........
- Podczas dużych upałów, cegłę ceramiczną pełną przed użyciem jej do murowania należy ........
- Jaką powierzchnię ściany przedstawionej na rysunku należy uwzględnić w przedmiarze robót murarskich, jeżeli od powierzchni projektowanej ściany należy odliczyć powierzchnie otworów większych od 0,5 m2? ........
- Tynki akrylowe, przygotowane fabrycznie w pojemnikach, wymagają przed użyciem ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, ile wody należy użyć do przygotowania 2 m3 zaprawy wapiennej o proporcji objętościowej składników 1:3 z użyciem ciasta wapiennego. ........
- Na którym rysunku pokazano urządzenie służące do usuwania gruzu z nadziemnych kondygnacji budynku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: