LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2015

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2015':

- Zatrudnianie kobiety ciężarnej w porze nocnej jest ........
- Pracownik zwolniony z zakładu pracy zostaje powtórnie przyjęty do tego samego zakładu pracy na to samo stanowisko po upływie dwóch miesięcy. Pracownik posiada aktualne okresowe badania lekarskie oraz aktualne okresowe szkolenie BHP. Właściwą decyzją pracodawcy jest ........
- Projektowaniem wzajemnych relacji człowiek - maszyna - środowisko, celem zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności pracy przy minimalnym obciążeniu psychofizycznym człowieka, zajmuje się ........
- Zmęczenie, w zależności od przebiegu, nie występuje pod postacią ........
- Co może być przyczyną zagrożenia chemicznego na stanowisku pracy? ........
- Posługując się tabelą, oszacuj wartość ryzyka zawodowego, jeżeli prawdopodobieństwo jest prawdopodobne, a ciężkość następstw duża. ........
- Każdy przypadek choroby zawodowej pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ........
- W czasie szkoleń z zakresu BHP, do wizualizacji typowych miejsc zagrożeń występujących w zakładach pracy, służy program ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: