LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 25911 - Pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP, jeżeli liczba pracowników wynosi więcej niż
 • Pytanie nr 25912 - Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapisane są w Kodeksie p...
 • Pytanie nr 25913 - Jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpo...
 • Pytanie nr 25914 - Pracodawca jest zobowiązany zastosować takie środki ochronny przed hałasem, aby szczytowy poziom ...
 • Pytanie nr 25915 - Zatrudnianie kobiety ciężarnej w porze nocnej jest
 • Pytanie nr 25916 - Młodociany z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarz...
 • Pytanie nr 25917 - Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która
 • Pytanie nr 25918 - Kobieta nie będąca w ciąży lub w okresie karmienia, zatrudniona przy stałej pracy polegającej na ...
 • Pytanie nr 25919 - Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przeciwpożarowych pracodawca może zastoso...
 • Pytanie nr 25920 - Pracownik zwolniony z zakładu pracy zostaje powtórnie przyjęty do tego samego zakładu pracy na to...
 • Pytanie nr 25921 - Wolna objętość pomieszczenia stałej pracy, w którym pracuje 5 pracowników jednocześnie, powinna w...
 • Pytanie nr 25922 - Podczas kontroli stanu BHP w zakładzie stolarskim stwierdzono przekroczenie stężenia pyłów drewna...
 • Pytanie nr 25923 - Wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej jest obowiązkiem
 • Pytanie nr 25924 - Specjalista BHP podczas wykonywania zadań powinien stosować odpowiednie dla istniejącego zagrożen...
 • Pytanie nr 25925 - Projektowaniem wzajemnych relacji człowiek - maszyna - środowisko, celem zapewnienia bezpieczeńst...
 • Pytanie nr 25926 - Dostosowaniem narzędzi, maszyn i warunków pracy do potrzeb i możliwości pracownika zajmuje się
 • Pytanie nr 25927 - Praca przy monitorze ekranowym obciąża wzrok oraz wymusza pozycję ciała powodującą znaczne obciąż...
 • Pytanie nr 25928 - Bardzo wysoką zdolność do odbierania i postrzegania sygnałów świetlnych i akustycznych oraz trafn...
 • Pytanie nr 25929 - W tabeli przedstawiono zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka wykonującego pracę ...
 • Pytanie nr 25930 - Zmęczenie, w zależności od przebiegu, nie występuje pod postacią
 • Pytanie nr 25931 - Projektując stanowisko pracy biurowej, można pominąć
 • Pytanie nr 25932 - Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać
 • Pytanie nr 25933 - Obciążenie nerwowo-psychiczne to czynnik
 • Pytanie nr 25934 - Do czynników fizycznych tworzących materialne środowisko pracy zalicza się
 • Pytanie nr 25935 - Co może być przyczyną zagrożenia chemicznego na stanowisku pracy?
 • Pytanie nr 25936 - Czynnikami niebezpiecznymi są
 • Pytanie nr 25937 - Czynnikiem niebezpiecznym przy obsłudze szlifierki jest
 • Pytanie nr 25938 - Pracownik obsługujący urządzenia radio- i telekomunikacyjne jest narażony na oddziaływanie
 • Pytanie nr 25939 - W razie wystąpienia szkodliwych czynników biologicznych w zakładzie pracy pracodawca jest zobowią...
 • Pytanie nr 25940 - Posługując się tabelą, oszacuj wartość ryzyka zawodowego, jeżeli prawdopodobieństwo jest prawdopo...
 • Pytanie nr 25941 - Najwłaściwszym sposobem ograniczenia hałasu, którego źródłem są sprężarki tłokowe, jest zastosowa...
 • Pytanie nr 25942 - Ochrona człowieka przed działaniem czynników chemicznych polega na
 • Pytanie nr 25943 - Zdarzenie uznaje się za śmiertelny wypadek przy pracy, jeśli śmierć pracownika nastąpiła w okresi...
 • Pytanie nr 25944 - Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wy...
 • Pytanie nr 25945 - Każdy przypadek choroby zawodowej pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić
 • Pytanie nr 25946 - Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest
 • Pytanie nr 25947 - W celu sporządzenia listy pracowników z datą ostatniego i następnego szkolenia bhp, tak by można ...
 • Pytanie nr 25948 - Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika administracyjno-biu...
 • Pytanie nr 25949 - Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie
 • Pytanie nr 25950 - W czasie szkoleń z zakresu BHP, do wizualizacji typowych miejsc zagrożeń występujących w zakładac...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ