LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2014':

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić w celu ........
- Który z wymienionych kosztorysów nie jest kosztorysem szczegółowym? ........
- Na podstawie przekroju drogi oblicz, ile wynosi powierzchnia warstwy ścieralnej na odcinku drogi o długości 300 m? ........
- Katalog nakładów rzeczowych nie zawiera ........
- Na podstawie katalogu nakładów rzeczowych nie można ustalić ........
- Na podstawie tablicy 0111 ustal, ile maszynogodzin będzie pracowała mieszarka do stabilizacji gruntu przy wykonaniu podbudowy o grubości 15 cm i powierzchni 1000 m2, z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanej mieszarkami doczepnymi. ........
- Na podstawie tablicy 0403 ustal, ile roboczogodzin potrzeba na ustawienie wystających krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na odcinku o długości 200 m. ........
- Jaką jednostkę miary nakładów należy przyjąć przy obliczaniu ilości mieszanki grysowej asfaltu lanego potrzebnej do wykonania nawierzchni drogowej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2014