LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2014':

- Wydatki związane bezpośrednio z wykonaniem robót na placu budowy nazywamy kosztami ........
- W kosztorysie, przy obliczaniu wielkości robót nawierzchniowych drogi, której przekrój przedstawiono na rysunku, należy uwzględnić jej szerokość równą ........
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna zawierać miedzy innymi ........
- Wynagrodzenie operatora koparki mieści się w kosztach ........
- Korzystając z danych zawartych w przedstawionej tabeli oblicz, ile maszynogodzin pracował walec statyczny samojezdny przy wykonywaniu górnej warstwy podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego, na drodze o szerokości 5 m i długości 200 m. ........
- Oblicz, na podstawie danych zawartych w tablicy 0606 z KNR 2-31, ilość cementu portlandzkiego zwykłego, potrzebną do wykonania 200 metrów ścieku z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. ........
- Przedmiar robót obejmuje ........
- Objętość nasypu przedstawionego na rysunku, dla następujących danych: a = 7 m, z = 2 m, h = 2 m,l = 200 m, wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2014