LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2013':

- Wysokość, którą należy przyjąć do wykonania przedmiaru ścian, zgodnie z rysunkiem fragmentu przekroju budynku obejmującego jedną kondygnację, wynosi ........
- Dno wykopu ławy fundamentowej, której przekrój przedstawiono na rysunku, znajduje się na poziomie ........
- Wykonując obmiar robót ziemnych po wykonaniu wykopów, oblicza się objętość ........
- Roboty podstawowe ujęte w kosztorysie należy sporządzać w kolejności technologicznej. Która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność robót związanych z wykonaniem monolitycznej płyty żelbetowej stropu? ........
- Właściwymi jednostkami miary dla podanych robót podstawowych są: ........
- Obmiar robót wykonuje się w celu ........
- Obmiarem robót jest mierzenie ich ilości na podstawie ........
- "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych" jest dokumentem, w którym znajdują się między innymi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2013