LOGOWANIE

Kwalifikacja BD21 + BD25 + BD30 - PAŹDZIERNIK 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD21 + BD25 + BD30 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Wymiary przekroju wieńca W-l przedstawionego na rysunku wynoszą ........
- Koszt drewna okrągłego na stemple, które jest potrzebne do wykonania belki żelbetowej o przekroju 0,40 x 0,50 m i objętości 1,00 m , przy założeniu jednokrotnego użycia stempli i cenie jednostkowej 400 zł/m3, wynosi ........
- W przedmiarze ścian murowanych z cegły należy od powierzchni ściany odjąć powierzchnię każdego otworu okiennego, drzwiowego lub innego, którego powierzchnia jest ........
- W przedmiarze schodów żelbetowych wewnętrznych należy obliczyć łączną ........
- Sporządzając przedmiar robót należy przyjmować jako wysokość fundamentu wysokość ........
- Obmiar robót wykonuje się na podstawie ........
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania to dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej. Informacje do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, ujęte w założeniach wyjściowych do kosztorysowania, dotyczą m.in. ........
- Kosztorys, który zawiera zestawienie nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu, lecz bez ich wyceny, jest kosztorysem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO