LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)':

- W nowopowstających budynkach należy, według obowiązującego prawa budowlanego, instalować gniazda z kołkami ochronnymi ........
- Przy sprawdzaniu kabla wykonano dwie serie pomiarów rezystancji pomiędzy końcami żył na jednym końcu kabla. Na drugim końcu kabla w pierwszej serii zwarto wszystkie żyły ze sobą, a w drugiej serii żyły pozostały rozwarte. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli. Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych wyników? ........
- Przewód oznaczony symbolem DYd 750 wykonany jest z ........
- Zdjęcie przedstawia przewód ........
- Rysunek przedstawia schemat ........
- W oprawie oświetleniowej pokazanej na zdjęciu została zamontowana żarówka ........
- W którym z wymienionych miejsc można zainstalować oprawę oświetleniową posiadającą w karcie katalogowej następujące oznaczenia? ........
- Na wyłączniku różnicowoprądowym są następujące oznaczenia. Prąd różnicowy i znamionowy tego wyłącznika wynoszą odpowiednio ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)