LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA BD30 - CZERWIEC 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 24751 - Projekt organizacji budowy powinien zawierać między innymi
 • Pytanie nr 24752 - Na którym schemacie rozmieszczono zgodnie z zasadami elementy zagospodarowania placu budowy?
 • Pytanie nr 24753 - W jaki sposób należy zabezpieczyć wykopy ziemne na terenie budowy?
 • Pytanie nr 24754 - Przed ustawieniem obiektów tymczasowych zaplecza na terenie budowy należy wykonać
 • Pytanie nr 24755 - W celu zabezpieczania ścian wykopów wąskich, w suchych gruntach niespoistych, należy zastosować
 • Pytanie nr 24756 - Określone w dokumentacji technicznej nachylenie skarpy wykopu 1:1 oznacza, że kontur ściany wykop...
 • Pytanie nr 24757 - Jaką koparką, przed rozpoczęciem odspajania gruntu, należy zjechać na dno wykopu i odspajać grunt...
 • Pytanie nr 24758 - Kierownik budowy może być zwolniony z obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrow...
 • Pytanie nr 24759 - Na rysunku przedstawiono fragment stropu
 • Pytanie nr 24760 - W przedstawionym na rysunku fragmencie więźby dachowej murłata zamocowana jest do wieńca stropowe...
 • Pytanie nr 24761 - Na którym rysunku przedstawiono żelbetową ławę o przekroju trapezowym?
 • Pytanie nr 24762 - Oznaką optymalnego zagęszczenia mieszanki betonowej jest
 • Pytanie nr 24763 - Podczas wykonywania izolacji cieplnej budynku do ścian zewnętrznych przyklejono płyty styropianow...
 • Pytanie nr 24764 - Na fotografii przedstawiono miejsce przygotowane do połączenia ściany nośnej ze ścianą działową n...
 • Pytanie nr 24765 - Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki betonowej, ułożonej w deskowaniu z przygotowanym zbrojeni...
 • Pytanie nr 24766 - Na którym rysunku przedstawiono rzut okna z węgarkiem?
 • Pytanie nr 24767 - Jaką zaprawę należy zastosować do wymurowania "na cienką spoinę" ściany działowej z betonu komórk...
 • Pytanie nr 24768 - Na podstawie danych zamieszczonych w tablicy z KNR oblicz, ile piasku należy zamówić do przygotow...
 • Pytanie nr 24769 - Na rysunku przedstawiono schemat organizacji robót budowlanych metodą
 • Pytanie nr 24770 - Przed ułożeniem podkładu samopoziomującego podłoże należy przygotować poprzez
 • Pytanie nr 24771 - Panele podłogowe należy układać na
 • Pytanie nr 24772 - W stiuku wielobarwnym imitującym marmur nie należy stosować
 • Pytanie nr 24773 - Które z przedstawionych narzędzi służy do dociskania tapet we wklęsłym narożniku ściany?
 • Pytanie nr 24774 - Na podstawie danych zamieszczonych w tablicy z KNR oblicz ilość zaprawy klejącej potrzebnej do uł...
 • Pytanie nr 24775 - Płyty suchego tynku należy łączyć ze ścianą za pomocą
 • Pytanie nr 24776 - Istotnym elementem prawidłowego układania paneli podłogowych jest
 • Pytanie nr 24777 - Przedstawiona na rysunku ława fundamentowa powinna być wykonana z betonu
 • Pytanie nr 24778 - Ile wynosi minimalna prędkość wiatru, przy której należy wstrzymać roboty rozbiórkowe?
 • Pytanie nr 24779 - Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie dotyczy właścicieli i zarządców
 • Pytanie nr 24780 - Naprawę izolacji fundamentowej ściany pionowej należy rozpocząć od odsłonięcia ściany ze zniszczo...
 • Pytanie nr 24781 - Urządzeniem umożliwiającym transport materiałów budowlanych wyłącznie w pionie jest
 • Pytanie nr 24782 - Na podstawie przedstawionego harmonogramu zatrudnienia określ, które z brygad będą pracowały w ós...
 • Pytanie nr 24783 - Którą z wymienionych czynności, podczas remontu stropu, należy wykonać przed nałożeniem warstwy k...
 • Pytanie nr 24784 - Podczas remontu stropu, przed ułożeniem suchego jastrychu, należy wykonać warstwę wyrównawczą z...
 • Pytanie nr 24785 - Opis sposobu i kolejności wykonywania robót rozbiórkowych zamieszcza się w
 • Pytanie nr 24786 - Rozbiórkę murowanej ścianki działowej należy wykonać po
 • Pytanie nr 24787 - Robotnicy powinni być przypięci do trwałych części budynku podczas rozbiórki
 • Pytanie nr 24788 - Którego ze sprzętów użyto do rozbiórki budynku przedstawionego na fotografii?
 • Pytanie nr 24789 - Zapis dotyczący zakresu remontów, wykonywanych w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, powinie...
 • Pytanie nr 24790 - Przed wykonaniem rozbiórki instalacji elektrycznej w budynku należy w pierwszej kolejności

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ