LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA1 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EKA.01-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu 15 grudnia 2021 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie wpłynął wniosek Katarzyny Knorowskiej o zmianę imienia jej 1 6-letniej córki. Pani Katarzyna Knorowska wraz z mężem Piotrem Knorowskim prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Zarejestruj wniosek o zmianę imienia na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz swój numer PESEL. Za datę wykonania tej czynności przyjmij datę złożenia wniosku do urzędu.
Wniosek Pani Katarzyny Knorowskiej jest trzynastą sprawą z zakresu zmiany imion i nazwisk, która wpłynęła w 2021 roku do Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie.
Załóż metrykę załatwianej sprawy na formularzu - Metryka sprawy, zgodnie z podejmowanymi czynnościami w postępowaniu administracyjnym i na bieżąco ją aktualizuj.
W miejscu przeznaczonym na oznaczenie osoby podejmującej daną czynność wpisz swój numer PESEL.
Sprawdź kompletność złożonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków sporządź wezwanie do ich usunięcia w terminie 10 dni na formularzu - Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej wpisz swój numer PESEL.
Sporządź projekt decyzji administracyjnej na formularzu - Decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie, przyjmując założenie, że braki w złożonych dokumentach zostały usunięte w wyznaczonym terminie i organ administracji uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 707, 2320) może dokonać zmiany imienia córki wnioskodawczyni. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu i pieczęć organu wydającego decyzję pozostaw niewypełnione.
Informacje i formularze niezbędne do wykonania zadania są zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Do wykonania zadania należy przyjąć daty podejmowanych czynności w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, zamieszczone na formularzach do wypełnienia oraz zastosować przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EKA1