LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA.01

Obs艂uga klienta w jednostkach administracji


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EKA.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EKA 1

EKA.01.2 - Podstawy administracji i prac biurowych: (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.01)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia ekonomiczne, np.: popyt, poda偶, koszt, konkurencja monopolistyczna, inflacja, bilans handlowy, wzrost gospodarczy, rozw贸j spo艂eczno-gospodarczy
 • wyja艣nia poj臋cia ekonomiczne na przyk艂adach
 • identyfikuje podmioty wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
 • opisuje zale偶no艣ci mi臋dzy podmiotami wyst臋puj膮cymi w gospodarce rynkowej
  2. stosuje instrumenty kompozycji marketingowej dla podniesienia efektywno艣ci dzia艂ania i kszta艂towania wizerunku jednostki administracji
 • opisuje narz臋dzia kompozycji marketingowej
 • okre艣la zadania marketingowe maj膮ce na celu kszta艂towanie wizerunku jednostki administracji
 • planuje dzia艂ania marketingowe dotycz膮ce prowadzonej dzia艂alno艣ci
 • przygotowuje projekt strategii marketingowej pos艂uguj膮c si臋 instrumentami kompozycji marketingowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia nieuczciwej konkurencji oraz zakazanej reklamy w stosowaniu strategii marketingowych
 • wyja艣nia znaczenie badania efektywno艣ci dzia艂a艅 marketingowych
 • opisuje sposoby badania efektywno艣ci dzia艂a艅 marketingowych
 • opisuje podstawowe prawa konsumenta w Unii Europejskiej
 • wymienia instytucje zajmuj膮ce si臋 ochron膮 praw konsumenta
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.01 - przeprowadza analiz臋 statystyczn膮 dotycz膮c膮 funkcjonowania jednostki organizacyjnej
 • opisuje 藕r贸d艂a danych statystycznych
 • przetwarza dane dla potrzeb badania statystycznego
 • pos艂uguje si臋 miarami tendencji centralnej, w tym 艣redni膮 arytmetyczn膮, dominant膮, median膮
 • przeprowadza analiz臋 dynamiki, struktury i nat臋偶enia badanego zjawiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prezentuje wyniki bada艅 statystycznych
  4. stosuje programy komputerowe oraz urz膮dzenia techniki biurowej wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • prowadzi komputerow膮 baz臋 danych w jednostce organizacyjnej
 • prowadzi terminarz spraw w wybranym programie komputerowym
 • wype艂nia formularze elektroniczne
 • stosuje zasady u偶ytkowania i obs艂ugi urz膮dze艅 techniki biurowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z internetu i poczty elektronicznej
 • wymienia przepisy dotycz膮ce licencji i legalno艣ci oprogramowania komputerowego
 • stosuje zasady redagowania pism urz臋dowych
 • prezentuje dane i wyniki analiz z wykorzystaniem technologii komputerowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad post臋powania z dokumentacj膮 biurow膮: zarz膮dza dokumentacj膮 biurow膮,, przechowuje dokumentacj臋 biurow膮
 • identyfikuje rodzaje dokument贸w ze wzgl臋du na tre艣膰, obieg, form臋 i jawno艣膰 informacji
 • przestrzega zasad post臋powania z dokumentami wymagaj膮cymi zachowania tajemnicy
 • kwalifikuje dokumenty zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stosowanym w jednostce administracji
 • rejestruje i archiwizuje dokumenty
  6. wsp贸艂pracuje z innymi kom贸rkami organizacyjnymi i otoczeniem zewn臋trznym jednostki organizacyjnej
 • przyporz膮dkowuje zadania do poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych
 • opracowuje materia艂y informacyjne o jednostce organizacyjnej
 • prowadzi rozmowy i korespondencj臋 z wykorzystaniem nowoczesnych 艣rodk贸w komunikacji i 艂膮czno艣ci
 • analizuje rodzaj i liczb臋 skarg (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje narz臋dzia badania opinii klient贸w
 • przygotowuje dokumenty do kontroli zewn臋trznej
  7. obs艂uguje klient贸w
 • stosuje procedury ustalone w instrukcji kancelaryjnej
 • kieruje klienta do w艂a艣ciwej kom贸rki organizacyjnej
 • projektuje przebieg za艂atwienia spraw
 • przeprowadza bezpo艣redni膮 rozmow臋 z klientem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza rozmow臋 telefoniczn膮 z klientem
  8. organizuje spotkania s艂u偶bowe
 • okre艣la rodzaj, cel i tematyk臋 spotkania s艂u偶bowego
 • sporz膮dza list臋 uczestnik贸w spotkania s艂u偶bowego
 • ustala porz膮dek spotkania s艂u偶bowego
 • przygotowuje sal臋 i materia艂y informacyjne na spotkanie s艂u偶bowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 ze spotkania s艂u偶bowego
  9. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

EKA.01.3 - Sporz膮dzanie dokument贸w dotycz膮cych spraw administracyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA1)

  1. rozr贸偶nia formy dzia艂ania jednostek administracji publicznej
 • identyfikuje 藕r贸d艂a prawa administracyjnego
 • okre艣la rol臋 administracji i prawa administracyjnego
 • opisuje podstawowe formy dzia艂ania jednostek administracji publicznej
 • rozr贸偶nia w艂adcze formy dzia艂ania administracji publicznej (wydanie aktu administracyjnego, aktu normatywnego) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia niew艂adcze formy dzia艂ania administracji publicznej (np. zawarcie umowy cywilnoprawnej, umowy publicznoprawnej, dokonywanie czynno艣ci materialno-publicznych)
 • rozr贸偶nia cechy w艂adczych i niew艂adczych form dzia艂ania administracji publicznej
 • klasyfikuje akty administracyjne
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy aktem administracyjnym a aktem normatywnym
  2. charakteryzuje struktur臋 organizacyjn膮 jednostek administracji publicznej
 • opisuje podzia艂 terytorialny pa艅stwa
 • opisuje struktur臋 i kompetencje organ贸w administracji publicznej
 • odczytuje schemat graficzny struktury organ贸w administracji publicznej
 • pos艂uguje si臋 przepisami prawa dotycz膮cymi podzia艂u terytorialnego pa艅stwa
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA1 - rozr贸偶nia zadania administracji publicznej na okre艣lonym szczeblu
 • wymienia zadania naczelnych organ贸w administracji publicznej
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy zadaniami naczelnych organ贸w i zadaniami centralnych organ贸w administracji publicznej
 • opisuje zadania organ贸w uchwa艂odawczych samorz膮du terytorialnego
 • okre艣la zadania organ贸w wykonawczych samorz膮du terytorialnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia kompetencje organ贸w nadzoru nad samorz膮dem terytorialnym
 • rozr贸偶nia zadania organ贸w administracji zespolonej i niezespolonej w wojew贸dztwie
 • analizuje zadania wojewody jako zwierzchnika administracji zespolonej
  4. korzysta z r贸偶nych 藕r贸de艂 prawa oraz form prawotw贸rczej dzia艂alno艣ci pa艅stwa
 • wymienia 藕r贸d艂a prawa w polskim i europejskim porz膮dku prawnym
 • rozr贸偶nia prawo stanowione od prawa naturalnego i zwyczajowego
 • okre艣la elementy normy prawnej na podstawie wybranych przepis贸w prawa
 • okre艣la elementy stosunku prawnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje zdarze艅 prawnych
 • okre艣la cechy charakterystyczne dla poszczeg贸lnych ga艂臋zi prawa
 • wyszukuje informacje z r贸偶nych 藕r贸de艂 prawa
 • identyfikuje poj臋cia i terminy: prawo, norma prawna, przepis prawa, wyk艂adnia prawa, prawa podmiotowe
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaj aktu normatywnego ze wzgl臋du na podmiot, kt贸ry ten akt stanowi
 • rozr贸偶nia akty normatywne wydawane przez organy ustawodawcze i organy wykonawcze
 • okre艣la hierarchi臋 akt贸w normatywnych
 • wymienia elementy aktu normatywnego
 • wskazuje miejsce og艂aszania akt贸w normatywnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje sposoby wej艣cia w 偶ycie aktu normatywnego
 • rozr贸偶nia poj臋cia i terminy: praworz膮dno艣膰, kodeks, kodyfikacja, inkorporacja, vacatio legis
  6. korzysta z wewn臋trznych akt贸w prawnych, w tym instrukcji i regulamin贸w, podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • wymienia akty prawa, w tym instrukcje i regulaminy obowi膮zuj膮ce w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej
 • odr贸偶nia akty prawne wewn臋trzne od akt贸w prawnych zewn臋trznych
 • stosuje instrukcje, regulaminy, statuty
 • pos艂uguje si臋 aktami prawnymi, w tym instrukcjami, regulaminami, statutami podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  7. pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami prawa cywilnego
 • wymienia 藕r贸d艂a prawa cywilnego
 • okre艣la podmioty prawa cywilnego
 • okre艣la przedmiot prawa cywilnego
  8. ocenia skutki niezachowania termin贸w oraz formy czynno艣ci prawnej, okre艣lonych w przepisach prawa cywilnego
 • rozr贸偶nia form臋 czynno艣ci prawnych
 • oblicza terminy dzienne, tygodniowe, miesi臋czne i roczne, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa cywilnego
 • sporz膮dza pe艂nomocnictwo
 • wskazuje wady o艣wiadczenia woli
  9. stosuje przepisy prawa rzeczowego
 • rozr贸偶nia w艂asno艣膰 i inne prawa rzeczowe
 • wyja艣nia poj臋cia nabycia i utraty w艂asno艣ci
 • rozr贸偶nia ograniczone prawa rzeczowe
 • rozr贸偶niania sposoby nabycia i utraty w艂asno艣ci
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la rodzaje odpowiedzialno艣ci cywilnej
 • rozr贸偶nia rodzaje odpowiedzialno艣ci cywilnej
 • okre艣la przes艂anki odpowiedzialno艣ci cywilnej
  11. stosuje przepisy prawa zobowi膮za艅
 • wskazuje 藕r贸d艂a zobowi膮za艅
 • wskazuje podmioty stosunku zobowi膮zaniowego
 • okre艣la zasady wykonania zobowi膮za艅
 • ocenia skutki niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zobowi膮zania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la przyczyny wyga艣ni臋cia zobowi膮zania
  12. sporz膮dza projekty wybranych um贸w cywilnoprawnych
 • rozr贸偶nia rodzaje um贸w cywilnoprawnych
 • okre艣la prawa i obowi膮zki stron w umowie sprzeda偶y
 • okre艣la prawa i obowi膮zki stron w umowie najmu i umowie dzier偶awy
 • por贸wnuje umow臋 najmu do umowy dzier偶awy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje umow臋 zlecenia do umowy o dzie艂o
 • opisuje elementy umowy leasingu
 • sporz膮dza projekt umowy sprzeda偶y
 • sporz膮dza projekt umowy najmu lokalu
 • sporz膮dza projekt umowy zlecenia i umowy o dzie艂o
  13. stosuje przepisy prawa pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych
 • okre艣la 藕r贸d艂a oraz zakres prawa pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych
 • okre艣la sposoby nawi膮zania stosunku pracy i rodzaje um贸w o prac臋
 • wskazuje prawa i obowi膮zki stron wynikaj膮ce z umowy o prac臋
 • okre艣la sposoby rozwi膮zywania um贸w o prac臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la r贸偶ne systemy pracy
 • stosuje zasady wynikaj膮ce z r贸偶nych system贸w rozliczania czasu pracy
 • oblicza wymiar urlopu pracownika
 • oblicza wynagrodzenia w r贸偶nych systemach pracy
 • prowadzi akta osobowe pracownika
 • okre艣la rodzaje odpowiedzialno艣ci pracowniczej
 • okre艣la 艣wiadczenia przys艂uguj膮ce pracownikowi z tytu艂u ubezpieczenia spo艂ecznego
 • por贸wnuje przepisy prawa dotycz膮ce zatrudniania w Rzeczypospolitej Polskiej do przepis贸w w wybranym pa艅stwie Unii Europejskiej
 • por贸wnuje 艣wiadczenia z ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Rzeczypospolitej Polskiej do 艣wiadcze艅 w wybranym pa艅stwie Unii Europejskiej
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce zatrudniania cudzoziemc贸w
  14. sporz膮dza dokumenty wynikaj膮ce ze stosunku pracy
 • sporz膮dza projekt umowy o prac臋
 • sporz膮dza projekty dokument贸w zwi膮zanych z rozwi膮zaniem stosunku pracy
 • opracowuje plan urlop贸w w jednostce organizacyjnej
 • opracowuje rozk艂ady czasu pracy pracownik贸w w jednostce organizacyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza 艣wiadectwo pracy
  15. sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce funkcjonowania jednostki administracyjnej z uwzgl臋dnieniem przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i prawa podatkowego
 • opracowuje wzory dokument贸w dotycz膮ce funkcjonowania jednostki administracyjnej
 • prowadzi dokumentacj臋 zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮
 • stosuje przepisy prawa autorskiego i przepisy prawa podatkowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce informacji niejawnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa w przetwarzaniu i przesy艂aniu danych osobowych
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania i przechowywania danych osobowych i dokument贸w
 • stosuje przepisy dotycz膮ce ochrony danych osobowych

EKA.01.4 - Przygotowywanie i prowadzenie post臋powania administracyjnego: (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.1)

  1. przestrzega zasad post臋powania administracyjnego
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia post臋powania administracyjnego
 • okre艣la zakres podmiotowy i przedmiotowy kodeksu post臋powania administracyjnego
 • korzysta z przepis贸w prawa post臋powania administracyjnego
 • wskazuje zasady og贸lne post臋powania administracyjnego
  2. wszczyna post臋powanie administracyjne
 • rozr贸偶nia wszcz臋cie post臋powania administracyjnego z urz臋du i wszcz臋cie post臋powania administracyjnego na wniosek strony
 • okre艣la przes艂anki wszcz臋cia post臋powania administracyjnego
 • okre艣la uczestnik贸w post臋powania administracyjnego
 • rozr贸偶nia sposoby wszcz臋cia post臋powania administracyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • bada zasadno艣膰 偶膮dania wszcz臋cia post臋powania administracyjnego na wniosek strony
 • sporz膮dza zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.1 - okre艣la w艂a艣ciwo艣膰 organu administracyjnego
 • okre艣la organ w艂a艣ciwy do za艂atwienia danej sprawy
 • okre艣la sytuacje wy艂膮czenia organu lub pracownika
 • wskazuje organ uprawniony do rozstrzygania spor贸w kompetencyjnych
  4. stosuje przepisy prawa w zakresie uprawnie艅 i obowi膮zk贸w stron post臋powania administracyjnego
 • okre艣la uczestnik贸w post臋powania administracyjnego
 • ocenia zdolno艣膰 procesow膮 strony
 • ustala wa偶no艣膰 i zakres pe艂nomocnictwa
 • wymienia prawa i obowi膮zki stron post臋powania administracyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la procedury dor臋czania pism i dokument贸w w post臋powaniu administracyjnym
 • podaje terminy za艂atwiania spraw i czynno艣ci podejmowanych w post臋powaniu administracyjnym
 • okre艣la skutki prawne niezachowania terminu za艂atwiania spraw i czynno艣ci w post臋powaniu administracyjnym
 • informuje stron臋 post臋powania administracyjnego o przys艂uguj膮cych jej prawach i obowi膮zkach
  5. Kwalifikacje zawodowe - ustala okoliczno艣ci istotne dla prowadzonego post臋powania
 • wskazuje przes艂anki wy艂膮czenia organu administracji publicznej lub pracownika organu administracji publicznej
 • wyja艣nia przyczyn臋 umorzenia post臋powania administracyjnego
 • wskazuje przyczyn臋 stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji
 • przygotowuje pisma i dokumenty w post臋powaniu administracyjnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza post臋powanie dowodowe
 • udziela informacji na ka偶dym etapie post臋powania
  6. podejmuje czynno艣ci sk艂aniaj膮ce strony do zawarcia ugody
 • wskazuje mediacje jako spos贸b rozstrzygni臋cia sprawy
 • okre艣la warunki zawarcia ugody
 • sporz膮dza projekt postanowienia zatwierdzaj膮cego ugod臋
  7. przygotowuje rozpraw臋 administracyjn膮
 • sporz膮dza wezwanie do stawienia si臋 stron na rozpraw臋
 • okre艣la przyczyny zawieszenia post臋powania
 • ustala warunki umorzenia post臋powania administracyjnego
  8. sporz膮dza dokumenty post臋powania administracyjnego
 • sporz膮dza wezwanie do udzia艂u w innych czynno艣ciach urz臋dowych i z艂o偶enia wyja艣nie艅
 • sporz膮dza protoko艂y i adnotacje czynno艣ci organu administracji
  9. sporz膮dza projekty postanowie艅 i decyzji administracyjnych
 • okre艣la elementy decyzji administracyjnej
 • sporz膮dza projekt decyzji administracyjnej
 • sporz膮dza projekt postanowienia w post臋powaniu administracyjnym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - ustala okoliczno艣ci niewa偶no艣ci decyzji administracyjnej
 • wskazuje przes艂anki niewa偶no艣ci decyzji administracyjnej
 • opisuje przes艂anki stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji administracyjnej
 • podaje skutki wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem przepis贸w
 • wstrzymuje z urz臋du lub na 偶膮danie strony wykonanie decyzji administracyjnej
  11. analizuje 艣rodki kontroli decyzji administracyjnej w trybie post臋powania administracyjnego
 • stosuje 艣rodki kontroli decyzji administracyjnej wydanej w toku post臋powania administracyjnego
 • sporz膮dza odwo艂anie od decyzji administracyjnej
 • sporz膮dza za偶alenie na postanowienie
 • wskazuje 艣rodki odwo艂awcze w post臋powaniu administracyjnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia przes艂anki wznowienia post臋powania administracyjnego
 • sporz膮dza projekt postanowienia o wznowieniu post臋powania administracyjnego i odmowie wznowienia postanowienia administracyjnego
 • uzasadnia uchylenie lub zmian臋 decyzji ostatecznej na wybranym przyk艂adzie
 • okre艣la przyczyny wznowienia post臋powania administracyjnego
  12. ustala czynno艣ci zwi膮zane z egzekucj膮 administracyjn膮
 • okre艣la cel post臋powania egzekucyjnego w administracji
 • stosuje zasady prowadzenia egzekucji w administracji
 • ustala sposoby prowadzenia post臋powania egzekucyjnego w administracji
 • opisuje podmioty post臋powania egzekucyjnego w administracji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 艣rodki egzekucyjne w administracji
 • sporz膮dza pisma i dokumenty w toku egzekucji administracyjnej
 • okre艣la warunki umorzenia post臋powania egzekucyjnego w administracji
 • opracowuje projekt tytu艂u wykonawczego

EKA.01.5 - Sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA01)

  1. charakteryzuje jednostki sektora finans贸w publicznych
 • wskazuje przepisy prawa reguluj膮ce dzia艂alno艣膰 sektora finans贸w publicznych
 • rozr贸偶nia jednostki sektora finans贸w publicznych
 • okre艣la cechy jednostek sektora finans贸w publicznych
 • identyfikuje zadania jednostek sektora finans贸w publicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady finans贸w publicznych
 • stosuje zasady kontroli zarz膮dczej w jednostce sektora finans贸w publicznych
  2. charakteryzuje dochody i wydatki bud偶etu pa艅stwa i bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego
 • wyja艣nia zasad