LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU27

Wykonywanie prac biurowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.27OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 27

1. Sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej
Kwalifikacje w zawodzie AU.27 - Uczeń:
1) sporządza różnego rodzaju pisma urzędowe z zastosowaniem techniki komputerowej;
2) obsługuje oprogramowanie do edycji tekstu, wykonywania obliczeń oraz tworzenia
baz danych;
3) obsługuje programy oraz urządzenia dla niewidomych i słabowidzących;
4) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;
5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;
6) przestrzega zasad sporządzania korespondencji oraz redagowania pism;
7) sporządza pisma urzędowe dotyczące funkcjonowania jednostki organizacyjnej;
8) posługuje się alfabetem Braille’a;
9) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie.

2. Obsługiwanie biura
Kwalifikacje w zawodzie AU27 - Uczeń:
1) opracowuje instrukcję kancelaryjną;
2) sporządza rzeczowy wykaz akt;
3) organizuje pracę biura lub sekretariatu;
4) kompletuje materiały i akty prawne niezbędne do pracy;
5) kreuje wizerunek jednostki organizacyjnej;
6) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostki;
7) wykonuje czynności kancelaryjne;
8) przygotowuje korespondencję do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną;
9) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
10) przygotowuje zebrania, narady i konferencje.