LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU30

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.30OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 30

1. Tworzenie przekazu reklamowego
Kwalifikacje w zawodzie AU.30 - Uczeń:
1) określa cele przekazu reklamowego;
2) dobiera narzędzia promocji;
3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
5) określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
6) przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
7) dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
8) dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących
tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych
Kwalifikacje w zawodzie AU30 - Uczeń:
1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
3) stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
4) stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

3. Tworzenie planu medialnego
Kwalifikacje w zawodzie AU 30 - Uczeń:
1) ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
2) dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
3) dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
4) ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
5) sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
6) organizuje emisję reklamy w mediach;
7) sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
8) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych
Kwalifikacje w zawodzie AU30 - Uczeń:
1) planuje etapy produkcji środków reklamowych;
2) wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
3) sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
4) określa metody i techniki produkcji reklamy;
5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
8) przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
9) przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
10) prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy
Kwalifikacje w zawodzie AU.30 - Uczeń:
1) opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
2) ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
3) określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
4) ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
5) prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
6) prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej
reklamy.