LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU56

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.56OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 56

1. Organizowanie procesów technologicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU.56 - Uczeń:
1) charakteryzuje procesy technologiczne przemysłowej syntezy organicznej i nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
2) sporządza bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych;
3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania dotyczące jakości mediów technologicznych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji;
6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;
7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami pracowników prowadzących procesy technologiczne;
8) kontroluje wykonywanie pomiarów i regulacji parametrów procesowych;
9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
10) organizuje i nadzoruje prace związane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem materiałów na wydziale produkcyjnym przemysłu chemicznego;
11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jakości i stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska w procesie produkcyjnym;
12) prowadzi dokumentację przebiegu procesu produkcyjnego.

2. Wykonywanie badań laboratoryjnych stosowanych w przemyśle chemicznym
Kwalifikacje w zawodzie AU56 - Uczeń:
1) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych do badań laboratoryjnych;
2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki materiałów;
3) dobiera metody i techniki przygotowywania materiału do badań laboratoryjnych;
4) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne;
5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane w badaniach surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;
7) wykonuje analizy jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego, metodami klasycznymi
i instrumentalnymi;
8) wykonuje badania właściwości fizycznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
9) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów, materiałów pomocniczych na
podstawie wyników badań laboratoryjnych;
10) wykonuje czynności związane z kalibracją i konserwacją sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
11) prowadzi ewidencję i dokumentację badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego.