LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM.06

Organizacja i kontrolowanie proces贸w technologicznych w przemy艣le chemicznym- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 CHM.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE CHM 6

CHM.06.2 - Podstawy stosowania metod pomiarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.06)

  1. klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w procesach przemys艂owych
 • wskazuje zakres stosowania metod pomiarowych w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
  2. przestrzega zasad wdra偶ania i funkcjonowania system贸w akredytacji urz膮dze艅 technicznych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • rozr贸偶nia systemy akredytacji urz膮dze艅 technicznych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce akredytacji urz膮dze艅 technicznych
 • rozr贸偶nia etapy proces贸w certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce z certyfikacji system贸w zarz膮dzania
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.06 - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania program贸w komputerowych do wspomagania zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do dokumentowania wykonywanych zada艅
  4. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • definiuje poj臋cie normy i wymienia jej cechy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

CHM.06.3 - Organizowanie proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM6)

  1. opisuje procesy technologiczne przemys艂owej syntezy nieorganicznej, organicznej i przetw贸rstwa petrochemiczno-rafineryjnego
 • wymienia cechy charakterystyczne surowc贸w przemys艂u chemicznego nieorganicznego, sposoby ich pozyskiwania i wzbogacania
 • opisuje procesy wielkotona偶owej produkcji gaz贸w syntezowych, amoniaku, kwasu azotowego, kwasu siarkowego, kwasu fosforowego, nawoz贸w azotowych i fosforowych, sody, chloru i wodorotlenku sodu
 • opisuje cechy i w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i p贸艂produkt贸w syntezy organicznej, w tym gazu ziemnego i ropy naftowej
 • opisuje procesy syntezy organicznej oraz przetw贸rstwa petrochemiczno-rafineryjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje kierunki wykorzystania p贸艂produkt贸w i produkt贸w przemys艂u chemicznego
 • wskazuje zastosowanie w technologii chemicznej proces贸w ci艣nieniowych, bezci艣nieniowych, katalitycznych i elektrolitycznych
 • podaje przyk艂ady zastosowania zasad technologicznych, w tym umiaru technologicznego, najlepszego wykorzystania surowc贸w, energii, aparatury
 • okre艣la powi膮zania nieorganicznych proces贸w technologicznych z procesami technologicznymi przemys艂owej syntezy organicznej
  2. sporz膮dza bilanse materia艂owe i energetyczne proces贸w technologicznych
 • wykonuje obliczenia stechiometryczne oraz podaje teoretyczne wska藕niki zu偶ycia surowc贸w
 • interpretuje wska藕niki technologiczne, w tym wydajno艣膰 materia艂ow膮, selektywno艣膰, zdolno艣膰 produkcyjn膮, energoch艂onno艣膰
 • okre艣la warunki brzegowe uproszczonego bilansu energetycznego procesu technologicznego
 • wykonuje obliczenia termodynamiczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza tabele bilansowe
 • sporz膮dza wykresy Sankeya bilansu materia艂owego i energetycznego na podstawie zebranych danych
 • analizuje przyk艂adowe wykresy Sankeya bilansu materia艂owego proces贸w technologicznych
 • ocenia efektywno艣ci proces贸w technologicznych za pomoc膮 g艂贸wnych wska藕nik贸w technologicznych
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce sporz膮dzanie bilans贸w materia艂owych i energetycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM6 - dobiera maszyny i urz膮dzenia do proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w chemicznych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach technologicznych
 • rozr贸偶nia symbole graficzne maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego na schematach technologicznych
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w chemicznych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia w zale偶no艣ci od rodzaju proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w chemicznych
  4. charakteryzuje stanowiska obs艂ugi ci膮gu technologicznego
 • rozpoznaje na schematach w臋z艂y i ci膮gi technologiczne
 • opisuje spos贸b dzia艂ania w臋z艂贸w i ci膮g贸w technologicznych na podstawie schemat贸w technologicznych
 • opisuje dzia艂anie maszyn i urz膮dze艅 w ci膮gach technologicznych
 • wymienia elementy struktury ci膮g贸w technologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zadania ci膮g贸w technologicznych
 • okre艣la zale偶no艣ci i powi膮zania ci膮g贸w technologicznych na podstawie schemat贸w technologicznych
 • planuje rozmieszczenie element贸w stanowiska obs艂ugi ci膮gu technologicznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - monitoruje wykonywanie pomiar贸w parametr贸w proces贸w technologicznych
 • okre艣la wielko艣ci charakteryzuj膮ce procesy technologiczne w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la parametry proces贸w technologicznych w przemy艣le chemicznym podlegaj膮ce kontroli
 • ustala parametry dla proces贸w technologicznych w przemy艣le chemicznym i zale偶no艣ci mi臋dzy nimi
 • okre艣la wymagania jako艣ciowe dla medi贸w technologicznych
  6. monitoruje przebieg proces贸w produkcyjnych na podstawie wynik贸w pomiar贸w parametr贸w oraz analiz ruchowych i mi臋dzyoperacyjnych
 • okre艣la cele i zakres kontroli przebiegu proces贸w produkcyjnych w przemy艣le chemicznym
 • ocenia zgodno艣膰 wynik贸w pomiar贸w parametr贸w oraz analiz ruchowych i mi臋dzyoperacyjnych z dokumentacj膮
 • ocenia przebieg proces贸w produkcyjnych w przemy艣le chemicznym na podstawie wynik贸w pomiar贸w parametr贸w
 • wskazuje sposoby regulacji kontrolowanego procesu produkcyjnego
  7. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji
 • okre艣la zakres gospodarki energetycznej podczas przebiegu produkcji
 • okre艣la zasady najlepszego wykorzystania energii
 • monitoruje zu偶ycie czynnik贸w energetycznych podczas produkcji
 • rozlicza zu偶ycie czynnik贸w energetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokumentuje zu偶ycie czynnik贸w energetycznych
 • wskazuje mo偶liwo艣ci optymalizacji zu偶ycia czynnik贸w energetycznych
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce analiz臋 zu偶ycia czynnik贸w energetycznych
  8. charakteryzuje prac臋 zespo艂贸w nadzoruj膮cych procesy technologiczne
 • okre艣la zakres zada艅 do wykonania zgodnie z harmonogramem na podstawie ustalonych procedur
 • przydziela zadania pracownikom w zespole nadzoruj膮cym procesy technologiczne
 • monitoruje zgodno艣膰 realizacji wykonanych prac z harmonogramem
 • monitoruje post臋p prac utrzymania jako艣ci przyj臋tych standard贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • monitoruje eksploatacj臋 maszyn i urz膮dze艅
 • dokumentuje stwierdzone nieprawid艂owo艣ci w przebiegu wykonywanych prac
  9. monitoruje przestrzeganie procedur systemu jako艣ci i stosowanie przepis贸w prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska w procesie produkcyjnym
 • okre艣la zakres nadzoru systemu jako艣ci
 • przestrzega procedur systemu jako艣ci w przebiegu procesu technologicznego
 • wskazuje krytyczne punkty kontroli w procesach technologicznych pod k膮tem zapewnienia bezpiecze艅stwa i jako艣ci
 • monitoruje przestrzeganie obowi膮zuj膮cych procedur systemu jako艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • monitoruje stosowanie przepis贸w prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska w procesie produkcyjnym
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z przeprowadzonej kontroli
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza dokumentacj臋 przebiegu procesu produkcyjnego
 • wype艂nia dokumentacj臋 przebiegu procesu produkcyjnego w r贸wnych odst臋pach czasu
 • zapisuje parametry technologiczne w wyznaczonych punktach kontroli
 • formu艂uje wnioski wynikaj膮ce z analizy odczyt贸w obecnych i wcze艣niejszych parametr贸w procesu produkcyjnego
 • ocenia prawid艂owo艣膰 parametr贸w procesu produkcyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje programy komputerowe do przygotowania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji przebiegu proces贸w produkcyjnych

CHM.06.4 - Wykonywanie bada艅 laboratoryjnych stosowanych w przemy艣le chemicznym (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.6)

  1. pobiera pr贸bki substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych
 • okre艣la sposoby pobierania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych w warunkach stacjonarnych i dynamicznych
 • przestrzega zasad pobierania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych
 • dobiera przyrz膮dy do pobierania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych w warunkach stacjonarnych i dynamicznych
 • obs艂uguje przyrz膮dy do pobierania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych w warunkach stacjonarnych i dynamicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby transportu i przechowywania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych
 • zabezpiecza pobrane pr贸bki na czas transportu i przechowywania
 • znakuje pobrane pr贸bki substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych
 • przechowuje pobrane pr贸bki substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z pobieraniem pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych
  2. przygotowuje pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych
 • opisuje metody i techniki przygotowania materia艂贸w do bada艅 laboratoryjnych
 • sporz膮dza reprezentatywne pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych
 • dobiera metody i techniki przygotowania pr贸bek analitycznych w zale偶no艣ci od rodzaju badanego materia艂u
 • przeprowadza operacje i procesy jednostkowe zwi膮zane z przygotowaniem pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 laboratoryjn膮 zwi膮zan膮 z przygotowaniem pr贸bek
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.6 - klasyfikuje metody analityczne stosowane w badaniach laboratoryjnych
 • okre艣la zasady i chemizm oznacze艅 grawimetrycznych i miareczkowych z wizualn膮 detekcj膮 punktu ko艅cowego, w tym alkacymetrii, argentometrii, kompleksometrii, redoksometrii
 • okre艣la zasady i mechanizm proces贸w elektrochemicznych stosowanych w badaniach ilo艣ciowych, takie jak potencjometria, konduktometria, elektroliza
 • okre艣la zasady i mechanizm zjawisk optycznych wykorzystywanych do identyfikacji substancji i oznacze艅 ilo艣ciowych, w tym refraktometrii, polarymetrii, nefelometrii i turbidymetrii
 • okre艣la zasady i mechanizm zjawisk optycznych wykorzystywanych w badaniach spektrometrycznych UV, VIS, IR oraz spektrometrii atomowej absorpcyjnej i emisyjnej stosowanych do identyfikacji substancji i oznacze艅 ilo艣ciowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady i mechanizm proces贸w fizykochemicznych wykorzystywanych w metodach chromatograficznych stosowanych do identyfikacji substancji i oznacze艅 ilo艣ciowych
  4. przygotowuje odczynniki chemiczne do bada艅 laboratoryjnych
 • klasyfikuje odczynniki chemiczne ze wzgl臋du na ich czysto艣膰, jako艣膰 i zastosowanie w badaniach laboratoryjnych
 • odczytuje informacje o jako艣ci odczynnik贸w chemicznych zawarte w 艣wiadectwach jako艣ci, kartach produkt贸w, katalogach, etykietach
 • okre艣la sposoby przygotowania odczynnik贸w chemicznych do bada艅 laboratoryjnych
 • opisuje zjawiska chemiczne zachodz膮ce podczas mianowania roztwor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obliczenia stechiometryczne zwi膮zane z mianowaniem roztwor贸w
 • przygotowuje wzorce analityczne, wska藕niki, roztwory mianowane i pomocnicze
 • okre艣la warunki przechowywania odczynnik贸w chemicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje badania w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i fizykochemicznych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • stosuje podstawowe techniki laboratoryjne do badania w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i fizykochemicznych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • planuje kolejno艣膰 dzia艂a艅 zwi膮zanych z badaniem w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i fizykochemicznych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • wykonuje oznaczenia charakterystycznych temperatur, przewodno艣ci, odczynu, refrakcji, m臋tno艣ci, wilgotno艣ci, sk艂adu granulometrycznego, lepko艣ci, g臋sto艣ci i innych podstawowych wielko艣ci fizycznych i fizykochemicznych na podstawie znormalizowanych metod badawczych
 • okre艣la dok艂adno艣膰 wykonanych pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i fizykochemicznych badanych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
  6. wykonuje analizy jako艣ciowe i ilo艣ciowe surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • opisuje analizy jako艣ciowe i ilo艣ciowe surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • wykonuje analizy jako艣ciowe i ilo艣ciowe surowc贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w syntez nieorganicznych przemys艂u chemicznego
 • wykonuje analizy surowc贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w syntez organicznych przemys艂u chemicznego
  7. ocenia jako艣膰 surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego na podstawie wynik贸w bada艅 laboratoryjnych
 • okre艣la kryteria i wska藕niki oceny surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w oraz materia艂贸w pomocniczych, takich jak paliwa, wody przemys艂owe i gazy przemys艂owe
 • formu艂uje wnioski wynikaj膮ce z analizy wynik贸w bada艅 laboratoryjnych w zakresie przeprowadzonych prac
 • ocenia wyniki pojedynczych bada艅 laboratoryjnych
 • ocenia jako艣膰 badanych materia艂贸w z uwzgl臋dnieniem norm i atest贸w jako艣ciowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la przydatno艣膰 surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego na podstawie wynik贸w analiz
  8. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z kalibracj膮 i konserwacj膮 sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej
 • okre艣la zasady konserwacji sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej
 • dokonuje oceny stanu technicznego sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej
 • przygotowuje sprz臋t i aparatur臋 laboratoryjn膮 do wzorcowania, certyfikowania i serwisowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z przeprowadzonych czynno艣ci zwi膮zanych z kalibracj膮 i konserwacj膮 sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej
  9. prowadzi dokumentacj臋 bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • przedstawia otrzymane wyniki bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego w formie liczbowej i graficznej
 • sporz膮dza standardowe raporty z bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego
 • stosuje programy komputerowe do ewidencjonowania i archiwizowania wynik贸w bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego

CHM.06.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM06)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM06 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zaw