LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU6

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 6

1. Przygotowywanie materiałów wsadowych stosowanych w procesie produkcyjnym
Kwalifikacje w zawodzie AU.06 - Uczeń:
1) określa właściwości surowców, półproduktów i materiałów stosowanych w przemyśle ceramicznym;
2) ocenia makroskopowo surowce;
3) przestrzega zasad przechowywania surowców, półproduktów i materiałów;
4) wykorzystuje surowce zgodnie z ich przeznaczeniem w przemyśle;
5) rozróżnia techniki wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych;
6) korzysta z dokumentacji technologicznej i technicznej maszyn i urządzeń przemysłowych;
7) sporządza zestawy wsadowe do produkcji zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym
Kwalifikacje w zawodzie AU6 - Uczeń:
1) nazywa elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
2) określa zastosowanie maszyn i urządzeń przemysłowych;
3) stosuje instrukcje obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych;
4) sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń produkcyjnych;
5) obsługuje urządzenia pomocnicze stosowane w procesach przygotowania materiałów wsadowych;
6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do wytwarzania wyrobów ceramicznych;
7) obsługuje maszyny i urządzenia do dozowania i transportu surowców, półproduktów i produktów;
8) wykonuje czynności związane z pakowaniem i oznakowaniem surowców,
półproduktów i produktów;
9) przygotowuje maszyny i urządzenia do konserwacji i bieżących remontów.

3. Przeprowadzanie kontroli parametrów produkcyjnych w przemyśle ceramicznym
Kwalifikacje w zawodzie AU 06 - Uczeń:
1) określa właściwości wyrobów ceramicznych;
2) pobiera próbki materiałów do kontroli stanowiskowej i międzyoperacyjnej;
3) przygotowuje próbki wyrobów ceramicznych do oceny jakościowej;
4) nazywa przyrządy pomiarowe i określa ich zastosowanie;
5) obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe;
6) odczytuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
7) dokonuje pomiaru przyrządami pomiarowymi;
8) koryguje parametry półproduktów do wymagań technologicznych;
9) reguluje parametry maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym wyrobów ceramicznych;
10) wykonuje kontrole stanowiskowe i międzyoperacyjne;
11) rozpoznaje wady wyrobów ceramicznych oraz określa przyczyny ich powstawania;
12) ocenia jakość wyrobów ceramicznych podczas etapów produkcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej;
13) stosuje programy komputerowe do rejestracji i zapisów parametrów produkcyjnych.