LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.65OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 65

1. Rozliczanie wynagrodzeń
Kwalifikacje w zawodzie AU.65 - Uczeń:
1) sporządza dokumentację pracowniczą;
2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;
3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
4) rozróżnia elementy składowe listy płac;
5) sporządza listę płac;
6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;
13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU65 - Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;
2) stosuje przepisy prawa podatkowego;
3) klasyfikuje podatki;
4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;
5) rozlicza podatek VAT;
6) rozlicza podatek akcyzowy;
7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;
9) prowadzi ewidencje podatkowe;
10) sporządza deklaracje podatkowe;
11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych
Kwalifikacje w zawodzie AU 65 - Uczeń:
1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;
4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych;
6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.