LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD3

Wykonywanie robót kominiarskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.3):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.3OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 3

1. Konserwacja przewodów kominowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.03 - Uczeń:
1) rozróżnia konstrukcje kominów;
2) rozróżnia rodzaje urządzeń grzewczych oraz określa sposoby ich podłączania do przewodów kominowych;
3) rozróżnia nasady kominowe i urządzenia pomocnicze;
4) posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi konserwacji przewodów kominowych;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące konserwacji przewodów kominowych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
7) sporządza przedmiar robót i kalkulację kosztów związanych z konserwacją przewodów kominowych i kominów;
8) sprawdza stan techniczny przewodów kominowych;
9) udrażnia i uszczelnia przewody kominowe;
10) czyści przewody kominowe oraz urządzenia grzewcze na paliwo stałe;
11) sprawdza ciąg w przewodach kominowych;
12) ocenia jakość robót związanych z konserwacją przewodów kominowych;
13) sporządza opinie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych;
14) wykonuje obmiar robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i
sporządza rozliczenie tych robót.

2. Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń
urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD3 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń
urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
3) dobiera narzędzia i sprzęt do badania stanu technicznego przewodów kominowych i
przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń pomocniczych;
4) sporządza przedmiar robót oraz kalkulację kosztów związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
5) sprawdza drożność przewodów kominowych;
6) sprawdza szczelność przewodów kominowych;
7) wykonuje pomiary ciągu w przewodach kominowych;
8) sprawdza sprawność systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach;
9) ustala przyczyny niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych;
10) ocenia stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych pod względem
bezpieczeństwa pożarowego;
11) ocenia stan techniczny urządzeń pomocniczych stosowanych podczas prac kominiarskich;
12) sprawdza zgodność wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych
obiektach budowlanych z projektem, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
13) określa możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do
przewodów kominowych;
14) prowadzi dokumentację wykonanej kontroli przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz sporządza opinie kominiarskie;
15) wykonuje inwentaryzację przewodów kominowych;
16) wykonuje obmiar robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz
sporządza rozliczenie tych robót.