LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 5

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.05 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;
2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;
3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania;
4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje;
5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych;
7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych;
8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych;
9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych;
10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych;
11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych;
12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych;
13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych;
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania;
15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych;
16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych;
17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych;
18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych;
19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych;
20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji
wodociągowych;
21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych;
22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i
instalacji kanalizacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD5 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;
5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych;
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych;
8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych;
9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych;
10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych;
11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych;
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych;
14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych;
15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych;
16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych;
17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;
18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji
kanalizacyjnych;
19)wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej;
20)wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacjąinstalacjikanalizacyjnych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD 05 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania;
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;
3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych;
5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych;
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych;
8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych;
9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych;
10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych;
11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych;
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania;
13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych;
14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin;
15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych;
17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych;
18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych;
19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych;
20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.

4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
Kwalifikacje w zawodzie BD05 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania;
2) charakteryzuje źródła energii;
3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje;
4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;
6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych;
8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych;
9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych;
11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych;
13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych;
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania;
15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;
16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni;
17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych;
18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych;
19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych;
20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji
grzewczych;
22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych;
23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.

5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.5 - Uczeń:
1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;
2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
technologie ich wykonania;
4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe;
10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych;
11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.