LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.10

Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.10):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BUD.10OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 10

BUD.10.2 - Podstawy budownictwa w montażu stolarki budowlanej (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.10)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych
 • rozróżnia rodzaje obiektów budowlanych
 • rozpoznaje elementy obiektów budowlanych
 • rozpoznaje elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne obiektów budowlanych
  2. charakteryzuje stolarkę budowlaną w budynku
 • rozróżnia rodzaje stolarki budowlanej
 • rozpoznaje rodzaje stolarki budowlanej
 • rozpoznaje rodzaje okien, drzwi balkonowych, okien dachowych, włazów stropowych, bram, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, systemy osłon okiennych i drzwiowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.10 - charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków
 • rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych
 • rozróżnia etapy wykonania budynku
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa technologie wykonania konstrukcji budowlanych
  4. charakteryzuje materiały i wyroby budowlane związane z montażem i naprawą stolarki budowlanej
 • klasyfikuje materiały i wyroby budowlane ze względu na zastosowanie
 • rozpoznaje materiały i wyroby budowlane związane z montażem i naprawą stolarki budowlanej
 • wymienia właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrobów budowlanych związanych z montażem i naprawą stolarki budowlanej
 • określa zastosowanie wyrobów budowlanych stosowanych przy montażu i naprawie stolarki budowlanej
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • określa funkcje instalacji budowlanych
 • rozróżnia elementy instalacji budowlanych
 • charakteryzuje elementy instalacji budowlanych
  6. stosuje przyrządy pomiarowe związane z montażem stolarki budowlanej
 • rozpoznaje przyrządy pomiarowe stosowane przy montażu stolarki budowlanej i określa ich zastosowanie
 • dobiera przyrządy do określonych prac pomiarowych
 • wykonuje pomiary do określonych robót związanych z montażem stolarki budowlanej
  7. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót
 • określa zasady sporządzania przedmiaru robót
 • sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na podstawie przedmiaru robót
 • określa zasady sporządzania obmiaru robót (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar robót i ich kosztorys
  8. przestrzega zasad zagospodarowania terenu budowy
 • wymienia, rozróżnia i określa elementy zagospodarowania terenu budowy
 • wskazuje usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy
 • stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy
  9. przestrzega zasad transportu i składowania wyrobów budowlanych stosowanych przy montażu, naprawie i demontażu stolarki budowlanej
 • wymienia środki do transportu wewnętrznego i zewnętrznego
 • wymienia urządzenia do transportu pionowego i poziomego
 • dobiera środki transportu do określonych robót stosowanych przy montażu, naprawie i demontażu stolarki budowlanej
 • stosuje zasady organizacji transportu wewnętrznego na budowie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia i stosuje zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych stosowanych przy montażu, naprawie i demontażu stolarki budowlanej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych w robotach budowlanych
 • określa zastosowanie rusztowań w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowań (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowań
 • określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
 • określa środki zabezpieczające stosowane przy eksploatacji rusztowań
  11. przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunków technicznych
 • stosuje zasady sporządzania rysunku technicznego budowlanego
 • stosuje oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych
 • wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowania oraz rozwinięcia brył (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza szkice robocze i proste rysunki techniczne
  12. korzysta z dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji budowlanej
 • wymienia elementy dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w części opisowej i rysunkowej
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • dobiera programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • obsługuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
  14. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia jej cechy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

BUD.10.3 - Montaż, naprawa i demontaż okien i drzwi balkonowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD10)

  1. rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym
 • rozróżnia konstrukcje okien i drzwi balkonowych
 • rozróżnia rodzaje profili do okien i drzwi balkonowych
 • rozróżnia i opisuje wyposażenie okien i drzwi balkonowych
 • wskazuje podstawowe parametry okien i drzwi balkonowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym
  2. rozróżnia systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
 • rozpoznaje systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
 • klasyfikuje i charakteryzuje systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD10 - rozróżnia izolacje stosowane w montażu okien i drzwi balkonowych
 • klasyfikuje izolacje stosowane w montażu okien i drzwi balkonowych
 • rozpoznaje rodzaje izolacji stosowanych w montażu okien i drzwi balkonowych
 • określa izolacje termiczne i akustyczne oraz paroprzepuszczalne i paroszczelne stosowane w montażu okien i drzwi balkonowych
  4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych
 • odczytuje oraz stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach dotyczących montażu okien i drzwi balkonowych
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych oraz instrukcjach dotyczących wykonywania robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu, naprawy i demontażu okien i drzwi balkonowych
 • rozróżnia, określa i stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu, naprawy i demontażu okien i drzwi balkonowych
 • posługuje się narzędziami i sprzętem do montażu, naprawy i demontażu okien i drzwi balkonowych
  6. dobiera metody montażu i naprawy okien i drzwi balkonowych
 • rozróżnia metody montażu i naprawy okien i drzwi balkonowych
 • określa i dobiera metody montażu i naprawy okien i drzwi balkonowych w zależności od rodzaju montowanego okna lub drzwi i przegrody budowlanej
  7. wykonuje roboty związane z montażem i naprawą okien i drzwi balkonowych
 • przygotowuje ościeże do montażu i naprawy
 • wykonuje montaż i naprawę ościeżnicy
 • montuje skrzydło okna i drzwi balkonowych w ościeżnicy
 • wykonuje regulację skrzydła, izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżem, izolację paroprzepuszczalną, paroszczelną oraz akustyczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje parapety wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem
 • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
 • ocenia stan techniczny okien i drzwi balkonowych przeznaczonych do naprawy
 • wykonuje prace związane z konserwacją okien i drzwi balkonowych
  8. wykonuje roboty związane z demontażem okien i drzwi balkonowych
 • wykonuje demontaż ościeżnicy, parapetów i elementów systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
 • segreguje elementy demontowanych okien i drzwi balkonowych
  9. kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych
 • stosuje kryteria kontroli jakości montażu okien i drzwi balkonowych
 • ocenia zgodność montażu z dokumentacją
 • sprawdza odchyłki montażowe
 • ocenia jakość montażu oraz naprawy i demontażu okien i drzwi balkonowych według ustalonych kryteriów oceny (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jakość wykonania izolacji według ustalonych kryteriów oceny
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych
 • określa zasady przedmiaru i obmiaru robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych
 • sporządza protokół i rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych

BUD.10.4 - Montaż, naprawa i demontaż okien dachowych i włazów stropowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.10)

  1. charakteryzuje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom dachowym i włazom stropowym
 • rozróżnia konstrukcje i wyposażenie okien dachowych oraz włazów stropowych
 • wskazuje podstawowe parametry okien dachowych oraz włazów stropowych
 • określa wymagania stawiane oknom dachowym oraz włazom stropowym
 • rozróżnia rodzaje schodów strychowych
  2. rozróżnia systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i włazów stropowych
 • klasyfikuje rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i włazów stropowych
 • rozpoznaje i określa systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i włazów stropowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.10 - rozróżnia izolacje stosowane w montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • klasyfikuje izolacje stosowane w montażu okien dachowych i włazów stropowych oraz rozpoznaje rodzaje izolacji
 • określa izolacje termiczne i akustyczne oraz paroprzepuszczalne i paroszczelne stosowane w montażu okien dachowych i włazów stropowych
  4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami,
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normach, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych i włazów stropowych katalogach oraz instrukcjach dotyczących montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotyczących wykonania robót związanych z montażem okien dachowych i włazów stropowych
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania robót związanych z montażem okien dachowych i włazów stropowych
 • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotyczących wykonania robót związanych z montażem okien dachowych i włazów stropowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • rozróżnia i określa materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • stosuje materiały oraz posługuje się narzędziami i sprzętem do montażu okien dachowych i włazów stropowych
  6. dobiera metody montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • rozróżnia metody montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • określa i dobiera metody montażu okien dachowych i włazów stropowych w zależności od konstrukcji dachu i zastosowanego pokrycia
 • dobiera metody montażu włazów stropowych w zależności od przeznaczenia
  7. wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych
 • wyznacza miejsce montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • przygotowuje otwór montażowy do montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • wykonuje montaż ościeżnicy
 • osadza skrzydło okna dachowego w ościeżnicy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje regulację i izolację termiczną okna dachowego
 • montuje kołnierze uszczelniające
 • wykonuje szpalety okienne
 • wykonuje montaż włazu stropowego
 • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych
 • ocenia stan techniczny okien dachowych i włazów stropowych przeznaczonych do naprawy
 • wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych
 • segreguje elementy demontowanych okien dachowych i włazów stropowych
  8. ocenia jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych
 • stosuje kryteria kontroli jakości montażu okien dachowych i włazów stropowych
 • ocenia zgodność montażu okien dachowych i włazów stropowych z dokumentacją
 • sprawdza odchyłki montażowe
 • ocenia jakość montażu według ustalonych kryteriów oceny (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jakość naprawy i demontażu według ustalonych kryteriów oceny
 • ocenia jakość wykonania izolacji i uszczelnień według ustalonych kryteriów oceny
  9. sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych
 • określa zasady przedmiaru i obmiaru robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych
 • sporządza protokół i rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych

BUD.10.5 - Montaż, naprawa i demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD10)

  1. rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznym
 • rozróżnia konstrukcje drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • rozróżnia rodzaje profili do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • rozróżnia i określa wyposażenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • wskazuje podstawowe parametry drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz określa stawiane im wymagania
  2. rozróżnia systemy elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • klasyfikuje rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • rozpoznaje i określa systemy elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD10 - rozróżnia izolacje stosowane w montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposób ich montażu
 • klasyfikuje izolacje stosowane w montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • rozpoznaje rodzaje izolacji przeciwogniowych w montażu drzwi
 • określa izolacje przeciwogniowe stosowane w montażu drzwi
 • określa sposoby montażu izolacji w montażu drzwi
  4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach dotyczących montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotyczących wykonania robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotyczących wykonania robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • rozróżnia, określa i stosuje materiały narzędzia i sprzęt do wykonania montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
  6. dobiera metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • rozróżnia i określa metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • dobiera metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w zależności od rodzaju montowanych drzwi i przegrody budowlanej
  7. wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • wyznacza miejsce montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy drzwiowej
 • przygotowuje ościeżnicę do montażu w ościeżach
 • wykonuje montaż ościeżnicy oraz regulację położenia skrzydła drzwi w ościeżnicy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje izolację: termiczną, paroprzepuszczalną, paroizolację, izolację przeciwogniową
 • wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy drzwiowej z ościeżem
 • wykonuje montaż progów w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych
 • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • ocenia stan techniczny drzwi zewnętrznych i wewnętrznych przeznaczonych do naprawy
 • wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • segreguje elementy demontowanych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
  8. kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • stosuje kryteria kontroli jakości montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • ocenia zgodność montażu z dokumentacją
 • sprawdza odchyłki montażowe
 • ocenia jakość montażu, naprawy i demontażu drzwi według ustalonych kryteriów oceny (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jakość wykonania izolacji według ustalonych kryteriów oceny
  9. sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • określa zasady przedmiaru i obmiaru robót związanych montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • sporządza protokół i rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

BUD.10.6 - Montaż, naprawa i demontaż bram (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD 10)

  1. charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane bramom
 • rozróżnia konstrukcje bram
 • klasyfikuje bramy w zależności od zastosowania
 • rozróżnia rodzaje bram
 • rozróżnia i określa wyposażenie bram (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podstawowe parametry bram oraz opisuje stawiane im wymagania
  2. charakteryzuje systemy napędu i elektronicznego sterowania funkcjami bram
 • rozpoznaje rodzaje napędów i systemów elektronicznego sterowania funkcjami bram
 • klasyfikuje i rozróżnia rodzaje napędów i systemy elektronicznego sterowania funkcjami bram
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD 10 - charakteryzuje izolacje stosowane w montażu bram oraz sposób ich montażu
 • klasyfikuje izolacje stosowane w montażu bram
 • rozpoznaje rodzaje izolacji przeciwogniowych w montażu bram oraz opisuje je
 • określa sposoby montażu izolacji w montażu bram
  4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach dotyczących montażu bram
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotyczących wykonania robót związanych z montażem bram
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania robót związanych z montażem bram
 • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotyczących wykonania robót związanych z montażem bram
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu bram
 • rozróżnia, wskazuje i stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania montażu bram
 • posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu bram
  6. dobiera metody montażu bram
 • rozróżnia metody montażu bram
 • określa i dobiera metody montażu bram w zależności od rodzaju montowanej bramy
  7. wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem bram
 • wyznacza miejsce montażu bram
 • przygotowuje krawędzie i powierzchnię otworu do montażu bramy
 • montuje ościeżnicę w otworze ściennym
 • montuje prowadnicę (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje skrzydła bram
 • montuje skrzydła bram lub segmenty skrzydeł oraz napęd i elementy sterowania bramy
 • wykonuje izolację: termiczną, paroprzepuszczalną, paroizolację, przeciwogniową
 • dokonuje regulacji mechanicznej bramy
 • wykonuje prace związane z konserwacją bram
 • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami bram
 • ocenia stan techniczny bram przeznaczonych do naprawy
 • wykonuje roboty związane z naprawą bram
 • wykonuje demontaż bram, np. wyposażenia, napędów
 • segreguje elementy demontowanych bram
  8. kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram
 • stosuje kryteria kontroli jakości montażu bram
 • ocenia zgodność montażu bram z dokumentacją
 • ocenia jakość montażu, naprawy i demontażu bram
  9. sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram
 • określa zasady przedmiaru i obmiaru robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram
 • sporządza protokół i rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram

BUD.10.7 - Montaż, naprawa i demontaż osłon okiennych i drzwiowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.10)

  1. charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane zewnętrznym i wewnętrznym osłonom okiennym i drzwiowym
 • rozróżnia rodzaje i systemy zewnętrznych i wewnętrznych osłon okiennych i drzwiowych
 • wskazuje podstawowe parametry osłon
 • opisuje wymagania stawiane osłonom
  2. charakteryzuje rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych
 • klasyfikuje rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych
 • rozpoznaje i opisuje systemy elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.10 - posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu osłon
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normach, okiennych i drzwiowych oraz montażu osłon do okien dachowych katalogach oraz instrukcjach dotyczących montażu osłon okiennych i drzwiowych
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotyczących wykonania robót związanych z montażem osłon okiennych i drzwiowych
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania robót związanych z montażem osłon okiennych i drzwiowych
 • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotyczących wykonania robót związanych z montażem osłon okiennych i drzwiowych
  4. dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu osłon okiennych i drzwiowych
 • rozróżnia, określa i stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu osłon okiennych i drzwiowych
 • posługuje się narzędziami i sprzętem do montażu osłon okiennych i drzwiowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera metody montażu osłon okiennych i drzwiowych
 • określa metody montażu systemów osłon okiennych i drzwiowych
 • dobiera metodę montażu osłon w zależności od rodzaju i systemu montowanej osłony okiennej i drzwiowej
  6. wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem osłon okiennych i drzwiowych
 • wyznacza miejsce montażu osłony
 • przygotowuje osłony okienne i drzwiowe do montażu
 • wykonuje montaż rolet zewnętrznych i wewnętrznych oraz żaluzji, markiz, moskitier
 • wykonuje regulację zamontowanych osłon okiennych i drzwiowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych
 • wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą oraz demontażem osłon okiennych i drzwiowych
 • segreguje elementy demontowanych osłon okiennych i drzwiowych
  7. kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem zespołów, układów i mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych
 • stosuje kryteria kontroli jakości montażu osłon okiennych i drzwiowych
 • ocenia zgodność montażu z dokumentacją
 • sprawdza odchyłki montażowe
 • ocenia jakość montażu oraz naprawy i demontażu według ustalonych kryteriów
  8. wykonuje rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem osłon okiennych i drzwiowych
 • określa zasady przedmiaru i obmiaru robót związanych z montażem, naprawą i demontażem osłon okiennych i drzwiowych
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem, naprawą i demontażem osłon okiennych i drzwiowych
 • sporządza protokół i rozliczenie robót

BUD.10.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.10.)

  1. charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • wymienia przepisy prawa określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • wyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w środowisku pracy
 • opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.10. - określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w przypadku naruszenia przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika i pracodawcę (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rodzaje świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową
  4. określa zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wymienia zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wymienia i opisuje czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • rozróżnia źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy na organizm człowieka
 • wskazuje zagrożenia występujące w procesie pracy związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi
 • opisuje objawy typowych chorób zawodowych występujących w zawodzie
 • wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • identyfikuje wymagania wynikające z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku pracy
 • stosuje zasady organizacji stanowiska pracy wynikające z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • dostosowuje stanowisko pracy do wymagań określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • dobiera wyposażenie i sprzęt w zależności od rodzaju stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozmieszcza materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na określonym stanowisku pracy
  6. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanych zadań na stanowisku pracy
 • używa środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
 • określa informacje przedstawiane za pomocą znaków bezpieczeństwa i sygnalizowane za pomocą alarmów, które uzupełniają środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje się do znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych, które uzupełniają środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
  7. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy
 • opisuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje zasady ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa zasady postępowania w przypadku pożaru na terenie budowy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące na terenie budowy
 • obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji