LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.12

Wykonywanie rob贸t murarskich i tynkarskich


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.12):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 12

BUD.12.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.12)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.12 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki do transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w budownictwie
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 stosowanych w budownictwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych, np. geometria, wzmocnienia, i zewn臋trznych, np. obci膮偶enia
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia i stosuje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w, przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.12.3 - Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD12)

  1. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 • klasyfikuje rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich wykonywanych na terenie budowy i przygotowywanych fabrycznie
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 • rozpoznaje w艂a艣ciwo艣ci zapraw murarskich i tynkarskich, np. konsystencj臋, urabialno艣膰, mrozoodporno艣膰, wytrzyma艂o艣膰 na 艣ciskanie
 • rozpoznaje w艂a艣ciwo艣ci mieszanek betonowych, np. konsystencj臋, urabialno艣膰 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie zapraw murarskich (np. tradycyjnych, klejowych, na 偶ywicach syntetycznych) i tynkarskich (np. tradycyjnych, ciep艂ochronnych, cienkowarstwowych 鈥 klejowych) oraz mieszanek betonowych w zale偶no艣ci od ich sk艂adu
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotycz膮ce wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • odczytuje i stosuje wymagania zwi膮zane z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych i norm
 • odczytuje i stosuje zalecenia dotycz膮ce wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych zawarte w instrukcjach i katalogach
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD12 - kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych na podstawie przedmiaru
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • oblicza ilo艣膰 rob贸t i materia艂贸w potrzebnych do wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • oblicza koszty materia艂贸w, robocizny i pracy sprz臋tu potrzebnych do wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
  4. dobiera sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • rozr贸偶nia sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • dobiera rodzaj i odpowiedni膮 ilo艣膰 sk艂adnik贸w zapraw murarskich i tynkarskich na podstawie proporcji wagowych i obj臋to艣ciowych oraz na podstawie receptur i instrukcji producent贸w
 • dobiera sk艂adniki zapraw murarskich i tynkarskich w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia oraz jako艣ci i cech technicznych sk艂adnik贸w
 • dobiera rodzaj i odpowiedni膮 ilo艣膰 sk艂adnik贸w mieszanki betonowej na podstawie receptury laboratoryjnej i receptury roboczej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t u偶ywany do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • okre艣la zakres stosowania sprz臋tu do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • opisuje budow臋 sprz臋tu do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych
  6. sporz膮dza zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe
 • opisuje zasady wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • odmierza sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • okre艣la kolejno艣膰 dozowania sk艂adnik贸w zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • dozuje sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich, mieszanek betonowych zgodnie z zasadami, na podstawie receptur i instrukcji producent贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dozuje sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych zgodnie z zasadami, na podstawie proporcji wagowych i obj臋to艣ciowych
 • okre艣la czas mieszania sk艂adnik贸w zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • miesza sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych zgodnie z zasadami
  7. ocenia jako艣膰 sporz膮dzonych przez siebie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • rozr贸偶nia i dobiera metody kontroli jako艣ci wykonanych zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • stosuje kryteria kontroli jako艣ci wykonanych zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • ocenia w艂a艣ciwo艣ci wykonanej przez siebie zaprawy murarskiej, tynkarskiej i mieszanki betonowej, m.in. konsystencj臋, jednorodno艣膰 oraz urabialno艣膰
  8. stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • opisuje poj臋cie obmiaru
 • okre艣la zasady wykonywania obmiaru rob贸t
 • sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • oblicza koszty materia艂贸w, robocizny i sprz臋tu u偶ytych do wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych

BUD.12.4 - Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.12)

  1. rozr贸偶nia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych
 • rozr贸偶nia wyroby budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje wi膮za艅 cegie艂 w 艣cianach, filarach mi臋dzyokiennych, s艂upach
 • rozr贸偶nia rodzaje 艣cian ze wzgl臋du na ich konstrukcj臋, np. 艣ciany jednorodne, warstwowe, szczelinowe
 • rozr贸偶nia rodzaje element贸w murowanych budynku, np. 艣ciany konstrukcyjne, dzia艂owe i nadpro偶a
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami,
 • odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotycz膮ce wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
 • odczytuje i stosuje wymagania zwi膮zane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych i normach
 • odczytuje i stosuje zalecenia dotycz膮ce wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych zawarte w instrukcjach i katalogach
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.12 - stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru i kalkulacji koszt贸w rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t murarskich
 • oblicza ilo艣膰 rob贸t i materia艂贸w potrzebnych do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
 • oblicza koszty materia艂贸w, robocizny i pracy sprz臋tu potrzebnych do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
  4. rozr贸偶nia rodzaje izolacji budowlanych stosowanych w murowanych konstrukcjach budowlanych
 • klasyfikuje izolacje budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych oraz okre艣la funkcje poszczeg贸lnych rodzaj贸w izolacji
 • rozr贸偶nia izolacje budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych ze wzgl臋du na ich usytuowanie i rodzaj u偶ytego materia艂u
 • rozpoznaje izolacje pionowe i poziome stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych
 • rozpoznaje izolacje budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych, np. termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroszczelne
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • klasyfikuje narz臋dzia i sprz臋t u偶ywane do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • okre艣la zakres stosowania narz臋dzi i sprz臋tu do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • dobiera narz臋dzia w zale偶no艣ci od zakresu rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych
  6. wykonuje murowane konstrukcje budowlane
 • okre艣la zasady wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, np. 艣cian dzia艂owych, 艣cian konstrukcyjnych, 艣cian os艂onowych, filar贸w, s艂up贸w, komin贸w
 • przygotowuje wyroby budowlane, np. zapraw臋 murarsk膮, ceg艂y, pustaki, bloczki, w odpowiedniej ilo艣ci zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮
 • wyznacza po艂o偶enie element贸w murowanych konstrukcji budowlanych na podstawie dokumentacji budowlanej
 • muruje zgodnie z zasadami, np. 艣ciany no艣ne, 艣ciany dzia艂owe, nadpro偶a, s艂upy, filary, kominy z r贸偶nych wyrob贸w budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • muruje 艣ciany z cegie艂, stosuj膮c r贸偶ne wi膮zania zgodnie z zasadami
 • wykonuje spoinowanie 艣cian zgodnie z zasadami
 • wykonuje licowanie 艣cian zgodnie z zasadami
 • stosuje zasady 艂膮czenia murowanych 艣cian na strz臋pia
  7. wykonuje roboty pomocnicze podczas murowania konstrukcji budowlanych
 • dobiera materia艂y do wykonania hydroizolacji i izolacji termicznych oraz akustycznych na podstawie dokumentacji budowlanej
 • dobiera materia艂y do wykonania okre艣lonych rob贸t betoniarsko-zbrojarskich na podstawie dokumentacji projektowej
 • stosuje zasady wykonywania hydroizolacji, murowanych konstrukcji budowlanych oraz izolacji termicznych i akustycznych murowanych konstrukcji budowlanych
 • stosuje zasady wykonania rob贸t betoniarsko- zbrojarskich
  8. ocenia jako艣膰 wykonanych przez siebie rob贸t murarskich
 • stosuje kryteria kontroli jako艣ci wykonanych rob贸t murarskich
 • ocenia zgodno艣膰 wymiar贸w i po艂o偶enia wykonanego murowanego elementu budowlanego z dokumentacj膮 projektow膮
 • ocenia zgodno艣膰 uzyskanej grubo艣ci spoin w wykonanym murowanym elemencie budowlanym z wymaganiami okre艣lonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t murarskich
 • sprawdza odchylenie powierzchni i kraw臋dzi wykonanego murowanego elementu budowlanego z uwzgl臋dnieniem tolerancji okre艣lonej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t murarskich
  9. stosuje zasady sporz膮dzania obmiaru i rozliczenia rob贸t murarskich
 • okre艣la zasady wykonywania obmiaru rob贸t murarskich
 • wykonuje obmiar rob贸t murarskich zwi膮zanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych
 • oblicza koszty materia艂贸w, robocizny i pracy sprz臋tu u偶ytych do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych

BUD.12.5 - Wykonywanie i naprawa tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD12)

  1. charakteryzuje rodzaje tynk贸w
 • klasyfikuje rodzaje tynk贸w, np. ze wzgl臋du na miejsce usytuowania, liczb臋 warstw, rodzaj u偶ytej zaprawy, spos贸b wyko艅czenia powierzchni
 • rozr贸偶nia rodzaje tynk贸w zwyk艂ych, szlachetnych, cienkowarstwowych,
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy tynk贸w
 • odczytuje oraz wykorzystuje informacje dotycz膮ce wykonania i naprawy tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych zawarte w dokumentacji projektowej
 • odczytuje i stosuje wymagania zwi膮zane z wykonaniem i napraw膮 tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych i normach
 • odczytuje i stosuje zalecenia dotycz膮ce wykonania i naprawy tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych zawarte w instrukcjach i katalogach
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD12 - stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru i kalkulacji koszt贸w rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i napraw膮 tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t tynkarskich
 • oblicza ilo艣膰 rob贸t i materia艂贸w potrzebnych do wykonania i naprawy tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych
 • oblicza koszty materia艂贸w, robocizny i pracy sprz臋tu potrzebnych do wykonania i naprawy tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych
  4. dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania i napraw tynk贸w
 • klasyfikuje i rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania tynk贸w
 • okre艣la zakres stosowania narz臋dzi i sprz臋tu do wykonywania tynk贸w
 • dobiera narz臋dzia do r臋cznego i mechanicznego wykonywania tynk贸w
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z napraw膮 tynk贸w, np. skuwania starych tynk贸w, przygotowania pod艂o偶y
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje pod艂o偶a do wykonania tynk贸w
 • rozr贸偶nia pod艂o偶a do wykonania tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych
 • opisuje sposoby przygotowan