LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.29OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 29

1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD.29 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania
zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych;
2) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
3) przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie;
4) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek;
6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki;
7) kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.

2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych
Kwalifikacje w zawodzie BD29 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi
wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
2) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
4) dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i
deskowań oraz mieszanek betonowych;
5) przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe;
6) układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
7) sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
8) układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe;
9) kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia;
10) kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu;
11) dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji
świeżego betonu;
12) kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą.

3. Montaż konstrukcji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 29 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu
konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i
drewnianych;
2) rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
5) dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych
konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych;
7) wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych;
8) kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
9) kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności;
10) wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji;
11) kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
12) stosuje zalecone w projekcie technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
13) wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych;
14) kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
15) kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych;
17) dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych;
19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji
stalowych.