LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.23

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.23
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 23

BUD.23.2 - Podstawy budownictwa i renowacji element贸w architektury (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.23)

  1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • wymienia obiekty budowlane
 • rozr贸偶nia rodzaje obiekt贸w budowlanych i ich elementy
 • rozr贸偶nia rodzaje budynk贸w
 • wymienia podstawowe elementy budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • rozr贸偶nia uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
 • rozpoznaje technologie wykonania obiekt贸w budowlanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.23 - charakteryzuje grunty budowlane
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • rozr贸偶nia rodzaje grunt贸w budowlanych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • wskazuje cechy przydatno艣ci gruntu do posadowienia na nim budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia roboty ziemne
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozpoznaje maszyny do rob贸t ziemnych
  4. charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • opisuje elementy sk艂adowe instalacji budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie instalacji budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje 艣rodki transportu stosowane w robotach budowlanych
 • wskazuje 艣rodki transportu wewn臋trznego i zewn臋trznego oraz pionowego i poziomego
 • dobiera 艣rodki transportu do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • okre艣la zasady transportu materia艂贸w budowlanych stosowanych w pracach renowacyjnych, np. farb, klej贸w, gipsu
 • stosuje zasady organizacji transportu wewn臋trznego na budowie
  6. charakteryzuje narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w robotach budowlanych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w robotach budowlanych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w robotach budowlanych
  7. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • wymienia rodzaje rusztowa艅
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅
 • okre艣la rusztowania do rob贸t renowatorskich, np. drabinowe, koz艂owe
 • wyja艣nia zasady eksploatacji rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  8. charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  9. stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy
 • rozr贸偶nia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • wskazuje usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • wyja艣nia zasady zagospodarowania terenu budowy
 • organizuje teren budowy zgodnie z zasadami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje style architektoniczne
 • stosuje terminologi臋 dotycz膮c膮 dawnej i wsp贸艂czesnej architektury
 • rozr贸偶nia detale architektoniczne, np. rozety, sztukaterie, ornamenty
 • rozpoznaje style i porz膮dki architektoniczne
 • wykorzystuje wiedz臋 z zakresu historii architektury w trakcie realizacji zada艅 zawodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia rol臋 i zastosowanie detalu architektonicznego we wsp贸艂czesnym budownictwie
  11. okre艣la zasady wykonywania prac renowatorskich w obiektach zabytkowych
 • okre艣la zasady wykonywania prac renowatorskich w obiektach zabytkowych, np. zakres czynno艣ci
 • okre艣la rodzaje i zakres rob贸t budowlanych w obiekcie zabytkowym, np. roboty zabezpieczaj膮ce, naprawy okresowe
  12. charakteryzuje materia艂y budowlane stosowane do renowacji element贸w architektury
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne materia艂贸w budowlanych
 • okre艣la zastosowanie materia艂贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia materia艂y budowlane do wykonywania prac renowatorskich, np. 偶ywice iniekcyjne, tynki renowacyjne
 • okre艣la zasady magazynowania, przechowywania i sk艂adowania materia艂贸w do rob贸t wyko艅czeniowych, np. desek, deszczu艂ek, klej贸w, pap (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje stanowisko sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w budowlanych
 • stosuje zasady sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w budowlanych
 • okre艣la spos贸b utylizacji odpad贸w materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
 • wykorzystuje normy i instrukcje producenta w zakresie przygotowania materia艂贸w do renowacji, np. zapraw, mas szpachlowych, klej贸w, farb
  13. charakteryzuje rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • wskazuje rodzaje dokumentacji budowlanej
 • wymienia elementy dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 zwi膮zan膮 z konserwacj膮 i renowacj膮 obiekt贸w zabytkowych
  14. stosuje zasady sporz膮dzania rysunk贸w technicznych zwi膮zanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi
 • przestrzega norm stosowanych w rysunku technicznym
 • wykonuje rysunki aksonometryczne element贸w budowlanych
 • wykonuje szkice element贸w z kamienia
 • wykonuje rzutowanie, przekroje oraz rozwini臋cia bry艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki techniczne stosuj膮c skale rysunkowe
 • stosuje zasady wymiarowania rysunk贸w technicznych
 • wykonuje rysunki techniczne stosuj膮c stopnie uproszczenia
 • odczytuje oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych
  15. wykonuje pomiary i dokumentacj臋 inwentaryzacyjn膮
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • przestrzega zasad wykonywania pomiar贸w
 • okre艣la zasady wykonywania pomiar贸w inwentaryzacyjnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania rob贸t renowacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary oraz rysunki inwentaryzacyjne
 • wykonuje rysunki inwentaryzacyjne fragmentu budowli na podstawie szkicu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 inwentaryzacyjn膮
 • wykonuje dokumentacj臋 fotograficzn膮
  16. okre艣la koszty wykonania renowacji element贸w architektury
 • wykonuje przedmiary i obmiar rob贸t zwi膮zanych z renowacj膮 element贸w architektury
 • sporz膮dza zestawienia materia艂贸w, sprz臋tu i koszt贸w pracy
  17. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  18. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.23.3 - Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich element贸w architektury (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD23)

  1. charakteryzuje elementy i detale architektoniczne
 • rozr贸偶nia elementy i detale architektoniczne
 • rozpoznaje rodzaje ornament贸w
 • okre艣la proporcje element贸w sztukatorskich
  2. ustala zakres napraw sztukatorskich element贸w architektury
 • rozpoznaje rodzaje wad oraz uszkodze艅 sztukatorskich element贸w architektury na podstawie dokumentacji technicznej
 • rozpoznaje rodzaje wad oraz uszkodze艅 sztukatorskich element贸w architektury na podstawie ogl臋dzin obiektu budowlanego
 • rozpoznaje przyczyny powstania wad i uszkodze艅 sztukatorskich element贸w architektury
 • ocenia stan zachowania sztukatorskich element贸w architektury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zakres napraw sztukatorskich element贸w architektury
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD23 - dobiera technologie wykonywania i renowacji sztukatorskich element贸w architektury
 • odczytuje dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮
 • omawia rodzaje prac sztukatorskich
 • okre艣la stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii prac sztukatorskich
 • okre艣la rodzaje wyrob贸w ci膮gnionych oraz form i odlew贸w sztukatorskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera techniki monta偶u sztukaterii
 • dobiera polichromie i patyny do wyrob贸w sztukatorskich
 • rozpoznaje rodzaje technik poz艂otniczych
 • rozpoznaje rodzaje stiuk贸w
 • wskazuje spos贸b wykonania i naprawy stiuk贸w
 • wskazuje zasady wykonywania napis贸w na sztukaterii
  4. sporz膮dza rysunki sztukatorskich element贸w architektury
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w sztukatorskich element贸w architektury
 • wykonuje rysunki odr臋czne sztukatorskich element贸w architektury
 • wykonuje rysunek obiekt贸w z uwzgl臋dnieniem zr贸偶nicowanej faktury i 艣wiat艂ocienia
 • sporz膮dza szkice i rysunki detali architektonicznych z odzwierciedleniem proporcji i konstrukcji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki odr臋czne element贸w zabytkowych obiekt贸w architektonicznych
 • sporz膮dza rysunki wn臋trz i elewacji obiekt贸w architektonicznych z uwzgl臋dnieniem wystroju sztukatorskiego i kamieniarskiego
 • wykonuje rysunki sztukatorskich element贸w architektury z wykorzystaniem graficznych program贸w komputerowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania i renowacji sztukatorskich element贸w architektury
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania i renowacji sztukatorskich element贸w architektury
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonania sztukatorskich element贸w architektury
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do renowacji sztukatorskich element贸w architektury
  6. charakteryzuje techniki wykonywania szablon贸w sztukatorskich element贸w architektury
 • omawia zasady sporz膮dzania szablon贸w sztukatorskich element贸w architektury
 • dobiera materia艂y do wykonania szablonu sztukatorskich element贸w architektury
 • wykonuje projekty szablon贸w sztukatorskich element贸w architektury
 • sporz膮dza szablony sztukatorskich element贸w architektury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje wzorniki do prac ci膮gnionych. wykonuje szablony sztukatorskich element贸w architektury
  7. wykonuje modele sztukatorskich element贸w architektury w okre艣lonej skali
 • rozr贸偶nia techniki wykonania modeli element贸w sztukatorskich
 • okre艣la zasady wykonywania modeli sztukatorskich element贸w architektury
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania modelu sztukatorskich element贸w architektury
 • sporz膮dza modele sztukatorskich element贸w architektury za pomoc膮 r贸偶nych technik (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje model p艂askorze藕by
 • wykonuje model rze藕by
 • wykonuje kopie detali oraz element贸w architektury
  8. wykonuje formy i odlewy sztukatorskie
 • klasyfikuje techniki wykonania form i odlew贸w sztukatorskich
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do wykonania form i odlew贸w sztukatorskich
 • sporz膮dza formy odlew贸w sztukatorskich
 • sporz膮dza odlewy sztukatorskie
  9. wykonuje wyroby ci膮gnione
 • wykonuje wyroby ci膮gnione prostoliniowe i krzywoliniowe
 • wykonuje wyroby ci膮gnione na stole warsztatowym
 • wykonuje wyroby ci膮gnione bezpo艣rednio na 艣cianie lub suficie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje monta偶 sztukatorskich element贸w architektury
 • rozr贸偶nia metody monta偶u sztukatorskich element贸w architektury
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do wykonania monta偶u sztukatorskich element贸w architektury
 • przygotowuje pod艂o偶a do wykonania i renowacji sztukatorskich element贸w architektury
 • montuje sztukatorskie elementy architektury
  11. okre艣la zasady renowacji polichromii i patyn
 • rozr贸偶nia technologie wykonania i renowacji polichromii i patyn
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do wykonania lub renowacji polichromii i patyn
 • organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem i renowacj膮 polichromii i patyn
 • wykonuje renowacj臋 polichromii i patyn
  12. charakteryzuje metody oczyszczania i wykonania zabieg贸w impregnacyjnych sztukatorskich element贸w architektury
 • rozr贸偶nia materia艂y impregnacyjne
 • dobiera metody oczyszczania i wykonania zabieg贸w impregnacyjnych sztukatorskich element贸w architektury
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do wykonania zabieg贸w impregnacyjnych
 • wykonuje oczyszczanie i zabiegi impregnacyjne sztukatorskich element贸w architektury
  13. charakteryzuje metody 艂膮czenia sztukatorskich element贸w architektury
 • rozpoznaje materia艂y do 艂膮czenia element贸w sztukatorskich
 • dobiera metody 艂膮czenia sztukatorskich element贸w architektury
 • wykonuje 艂膮czenie sztukatorskich element贸w architektury z wykorzystaniem odpowiednich materia艂贸w i narz臋dzi
  14. ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t renowacyjnych sztukatorskich element贸w architektury
 • wymienia kryteria oceny jako艣ci wykonanych rob贸t renowacyjnych sztukatorskich element贸w architektury
 • kontroluje jako艣膰 wykonanych prac renowatorskich sztukatorskich element贸w architektury
 • dokonuje oceny jako艣ci wykonanych rob贸t renowacyjnych sztukatorskich element贸w architektury

BUD.23.4 - Wykonywanie oraz renowacja kamiennych element贸w architektury (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.23)

  1. ustala zakres napraw element贸w architektury
 • rozpoznaje rodzaje wad oraz uszkodze艅 element贸w architektury na podstawie dokumentacji technicznej
 • rozpoznaje rodzaje wad oraz uszkodze艅 element贸w architektury na podstawie ogl臋dzin obiektu budowlanego
 • rozpoznaje przyczyny powstania wad i uszkodze艅 element贸w architektury
 • szacuje stan zachowania element贸w architektury wykonanych z materia艂u innego ni偶 kamie艅, np. drewna, metalu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la stan zachowania element贸w architektury wykonanych z kamienia
 • wskazuje zakres niezb臋dnych napraw element贸w architektury
  2. dobiera technologie wykonywania i renowacji kamiennych element贸w architektury
 • odczytuje dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮 kamiennych element贸w architektury
 • okre艣la rodzaje oraz w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do wykonywania i renowacji kamiennych element贸w architektury
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania i renowacji kamiennych element贸w architektury
 • okre艣la rodzaje prac kamieniarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la techniki obr贸bki kamienia i monta偶u element贸w kamiennych
 • wymienia techniki monta偶u element贸w innych ni偶 kamienne, np. drewnianych, metalowych
 • rozpoznaje rodzaje technik poz艂otniczych stosownych na kamieniu
 • okre艣la zasady wykonywania napis贸w na elementach kamiennych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.23 - wykonuje elementy, detale oraz rze藕by z kamienia
 • wykonuje operacje zwi膮zane z r臋czn膮 i mechaniczn膮 obr贸bk膮 wyrob贸w kamiennych
 • wykonuje szablony i przeciwszablony kamiennych element贸w architektury
 • wykonuje detale rze藕bione w kamieniu
 • wykonuje liternictwo i znaki w kamieniu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje techniki poz艂otnicze na elementach kamiennych
 • wykonuje rze藕by z kamienia
 • montuje elementy kamienne
  4. wykonuje renowacj臋 element贸w kamiennych
 • usuwa fa艂szyw膮 patyn臋 i przebarwienia powsta艂e na kamieniu
 • wykonuje szpachlowanie ubytk贸w w kamieniu
 • wykonuje fleki w kamieniu
 • dosztukowuje brakuj膮ce elementy kamiennych detali architektonicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • impregnuje elementy kamienne
 • czy艣ci elementy kamienne
 • poleruje elementy kamienne
 • demontuje elementy kamienne
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t renowacyjnych kamiennych element贸w architektury
 • wymienia kryteria oceny jako艣ci wykonanych rob贸t renowacyjnych kamiennych element贸w architektury
 • kontroluje jako艣膰 wykonanych prac renowatorskich kamiennych element贸w architektury
 • dokonuje oceny jako艣ci wykonanych rob贸t renowacyjnych kamiennych element贸w architektury
  6. okre艣la zasady wykonywania warsztatowych projekt贸w kamiennych element贸w architektury
 • wymienia zasady wykonywania warsztatowych projekt贸w kamiennych element贸w architektury
 • okre艣la metody wykonywania warsztatowych projekt贸w kamiennych element贸w architektury
 • wykonuje odr臋czne warsztatowe projekty kamiennych element贸w architektury
 • wykonuje warsztatowe projekty kamiennych element贸w architektury z wykorzystaniem graficznych program贸w komputerowych

BUD.23.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD23)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta