LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.26

Wykonywanie rob贸t zdu艅skich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.26):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.26
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 26

BUD.26.2 - Podstawy budownictwa zduna (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.26)

  1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych oraz rodzaje i wielko艣膰 obci膮偶e艅
 • wymienia obiekty budowlane
 • rozr贸偶nia rodzaje obiekt贸w budowlanych i budynk贸w
 • wymienia podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia rodzaje obci膮偶e艅 sta艂ych i zmiennych
  2. rozr贸偶nia konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku
 • rozr贸偶nia uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
 • rozpoznaje technologie wykonania obiekt贸w budowlanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.26 - rozpoznaje rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • wskazuje cechy przydatno艣ci gruntu do posadowienia na nim budynku
 • rozr贸偶nia roboty ziemne
 • klasyfikuje rodzaje wykop贸w
  4. okre艣la zastosowanie wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia wyroby i materia艂y budowlane
 • opisuje zastosowanie wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • wyja艣nia zasady sk艂adowania materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje stanowisko sk艂adowania i magazynowania wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • stosuje zasady sk艂adowania i magazynowania wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • opisuje metody utylizacji odpad贸w materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych i rozr贸偶nia ich elementy
 • wyja艣nia zastosowanie instalacji budowlanych
 • opisuje elementy sk艂adowe instalacji budowlanych
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie oraz zasady u偶ytkowania i przechowywania przyrz膮d贸w pomiarowych
 • wykonuje pomiary okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • przestrzega zasad wykonywania pomiar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje warto艣膰 odczytanych pomiar贸w
  7. okre艣la koszty wykonania rob贸t zdu艅skich
 • wykonuje przedmiary i obmiar rob贸t zdu艅skich
 • sporz膮dza zestawienia materia艂贸w, sprz臋tu i koszt贸w pracy
  8. rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozr贸偶nia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • wskazuje usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • wyja艣nia i stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy
  9. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia 艣rodki do transportu wewn臋trznego i zewn臋trznego w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego w budownictwie
 • dobiera 艣rodki transportu do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • stosuje zasady organizacji transportu wewn臋trznego na budowie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozr贸偶nia rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie
 • wymienia rodzaje rusztowa艅
 • rozr贸偶nia elementy rusztowa艅
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  11. charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  12. rozr贸偶nia rodzaje paliw i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • wymienia rodzaje paliw sta艂ych, p艂ynnych i gazowych
 • wymienia podstawowe sk艂adniki poszczeg贸lnych rodzaj贸w paliw
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne poszczeg贸lnych rodzaj贸w paliw
 • okre艣la zasady przechowywania poszczeg贸lnych rodzaj贸w paliw
  13. wyja艣nia procesy zachodz膮ce podczas spalania paliw
 • rozr贸偶nia procesy zachodz膮ce podczas spalania paliw
 • opisuje procesy spalania r贸偶nych rodzaj贸w paliw
 • okre艣la straty i produkty powstaj膮ce podczas spalania
 • okre艣la techniczne uwarunkowania procesu spalania paliw i ich wp艂yw na akumulacj臋 ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje gaz贸w spalinowych i opisuje ich w艂a艣ciwo艣ci
  14. przestrzega zasad sporz膮dzania bilansu powietrza w pomieszczeniach
 • opisuje poj臋cie bilansu powietrza
 • opisuje zasady bilansowania si臋 powietrza w pomieszczeniach
 • oblicza bilans powietrza w r贸偶nych pomieszczeniach
 • dobiera wielko艣ci kana艂贸w nawiewnych i wywiewnych w r贸偶nych pomieszczeniach
  15. rozr贸偶nia rodzaje przewod贸w kominowych i systemy kominowe w obiektach budowlanych w zale偶no艣ci od rodzaju spalanego paliwa
 • wskazuje przewody kominowe w zale偶no艣ci od rodzaju spalanego paliwa
 • opisuje budow臋 przewod贸w kominowych
 • opisuje systemy kominowe w obiektach budowlanych
  16. stosuje zasady dotycz膮ce sporz膮dzania rysunk贸w technicznych
 • wymienia rodzaje norm stosowanych w rysunku technicznym
 • przestrzega norm stosowanych w rysunku technicznym
 • wykonuje rzutowanie, przekroje oraz rozwini臋cia bry艂
 • wykonuje rysunki techniczne, stosuj膮c skale rysunkowe i stopnie uproszczenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady wymiarowania rysunk贸w technicznych
 • odczytuje oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych
 • pos艂uguje si臋 rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych
  17. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • wskazuje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • odczytuje informacje zawarte w cz臋艣ci opisowej i rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • wykonuje rysunki aksonometryczne element贸w budowlanych
 • wykonuje szkice element贸w budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki inwentaryzacyjne fragmentu budowli na podstawie szkicu
  18. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  19. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.26.3 - Wykonywanie, remont i rozbi贸rka murowanych piec贸w grzewczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD26)

  1. rozr贸偶nia rodzaje murowanych piec贸w grzewczych
 • wymienia rodzaje murowanych piec贸w grzewczych i nazywa ich elementy
 • opisuje parametry techniczne murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje cechy wyko艅czeniowe murowanych piec贸w grzewczych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych
 • wymienia elementy zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮cych wykonywania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮cych wykonywania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych
 • rozr贸偶nia normy, katalogi oraz instrukcje dotycz膮ce wykonywania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych
 • wyja艣nia informacje zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮ce wykonywania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia informacje zawarte w normach, katalogach i instrukcjach dotycz膮cych wykonywania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD26 - dobiera wielko艣膰 i konstrukcj臋 murowanych piec贸w grzewczych w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci pomieszcze艅
 • wymienia zasady doboru wielko艣ci murowanych piec贸w grzewczych w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia
 • rozr贸偶nia rodzaje konstrukcji murowanych piec贸w grzewczych w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia
 • oblicza powierzchni臋 oraz kubatur臋 pomieszczenia
 • dobiera wielko艣膰 i konstrukcj臋 murowanych piec贸w grzewczych w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia
  4. stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru i kalkulacji koszt贸w rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje poj臋cia zwi膮zane z przedmiarowaniem i kalkulacj膮 koszt贸w
 • okre艣la rodzaje rob贸t zwi膮zanych z przedmiarowaniem wykonania, remontu i rozbi贸rki murowanych piec贸w grzewczych
 • okre艣la kolejno艣膰 technologiczn膮 prowadzenia rob贸t
 • odczytuje zasady przedmiarowania zwi膮zane z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje przedmiar tych rob贸t
 • opisuje zasady zwi膮zane z kalkulacj膮 rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • wykonuje kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • rozr贸偶nia, opisuje i stosuje materia艂y do rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • rozr贸偶nia, opisuje i stosuje narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
  6. przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do wykonywania i remontu murowanych piec贸w grzewczych
 • wymienia i opisuje sk艂adniki zapraw i mieszanek betonowych stosowanych do wykonywania i remontu murowanych piec贸w grzewczych
 • dobiera oraz odmierza proporcje sk艂adnik贸w zaprawy i mieszanki betonowej stosowanych do wykonywania i remontu murowanych piec贸w grzewczych
 • miesza zapraw臋 i mieszank臋 betonow膮 do wykonywania i remontu murowanych piec贸w grzewczych
 • ocenia konsystencj臋 zaprawy i mieszanki betonowej do wykonywania i remontu murowanych piec贸w grzewczych
  7. wykonuje fundamenty pod konstrukcje murowanych piec贸w grzewczych na r贸偶nych pod艂o偶ach
 • opisuje zasady wykonywania rob贸t fundamentowych na r贸偶nych pod艂o偶ach
 • wykonuje prace ziemne pod fundamenty piec贸w
 • grzewczych
 • montuje deskowania oraz zbrojenie fundament贸w piec贸w grzewczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uk艂ada, zag臋szcza i piel臋gnuje mieszank臋 betonow膮 fundament贸w piec贸w grzewczych
  8. muruje piece grzewcze
 • rozr贸偶nia i opisuje zasady murowania piec贸w kaflowych, komorowych i kuchennych
 • rozmierza elementy murowe piec贸w kaflowych, komorowych i kuchennych
 • muruje piece kaflowe, komorowe i kuchenne
  9. osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych
 • rozr贸偶nia elementy metalowe w piecach kaflowych, komorowych i kuchennych
 • opisuje zastosowanie element贸w metalowych w piecach kaflowych, komorowych i kuchennych
 • trasuje otwory pod elementy metalowe w piecach kaflowych, komorowych i kuchennych
 • montuje elementy metalowe w piecach kaflowych, komorowych i kuchennych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje roboty zwi膮zane z wyko艅czeniem murowanych piec贸w grzewczych
 • wymienia i opisuje roboty zwi膮zane z wyko艅czeniem murowanych piec贸w grzewczych
 • rozr贸偶nia zasady wykonywania rob贸t zwi膮zanych z wyko艅czeniem piec贸w grzewczych
 • spoinuje murowane piece grzewcze
 • montuje p贸艂ki oraz nakrywy murowanych piec贸w grzewczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje uchwyty, wieszaki oraz elementy ozdobne na murowanych piecach grzewczych
  11. pod艂膮cza murowane piece grzewcze do przewod贸w kominowych
 • wymienia i opisuje sposoby po艂膮cze艅 piec贸w kaflowych, komorowych, kuchennych i przeno艣nych do przewod贸w kominowych
 • montuje kana艂y powietrzno-dymowe piec贸w kaflowych, komorowych, kuchennych i przeno艣nych do przewod贸w kominowych
  12. sporz膮dza inwentaryzacj臋 murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje zasady wykonania inwentaryzacji murowanych piec贸w grzewczych
 • mierzy murowane piece grzewcze
 • sporz膮dza szkice robocze z opisem piec贸w grzewczych
 • weryfikuje poprawno艣膰 wykonania prac pomiarowych i dokumentacji inwentaryzacyjnej murowanych piec贸w grzewczych
  13. wykonuje roboty zwi膮zane z remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje zasady zwi膮zane z remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje uszkodzenia murowanych piec贸w grzewczych
 • oczyszcza i uszczelnia murowane piece grzewcze
 • wymienia uszkodzone elementy piec贸w grzewczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozbiera murowane piece grzewcze
  14. ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i remontem murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje zasady oceny jako艣ci wykonanych i remontowanych murowanych piec贸w grzewczych
 • kontroluje odchy艂ki wymiarowe murowanych piec贸w grzewczych
 • sprawdza szczelno艣膰 murowanych piec贸w grzewczych
 • kontroluje sprawno艣膰 dzia艂ania murowanych piec贸w grzewczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia estetyk臋 wykonania murowanych piec贸w grzewczych
  15. stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • opisuje poj臋cia obmiaru i rozliczenia rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 murowanych piec贸w grzewczych
 • okre艣la zasady wykonywania obmiaru
 • wykonuje obmiar rob贸t
 • sporz膮dza zestawienia materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu zwi膮zanych z wykonaniem rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady zwi膮zane z rozliczeniem wykonania rob贸t
 • oblicza koszty zu偶ycia materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu zwi膮zanych z wykonaniem rob贸t
 • wykonuje rozliczenie rob贸t

BUD.26.4 - Wykonywanie, remont i rozbi贸rka komink贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.26)

  1. rozr贸偶nia rodzaje komink贸w
 • wymienia rodzaje komink贸w
 • rozr贸偶nia elementy komink贸w
 • opisuje parametry techniczne komink贸w
 • opisuje cechy wyko艅czeniowe komink贸w
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami i
 • wymienia elementy zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮cych wykonywania, remontu i rozbi贸rki komink贸w instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania, remontu i rozbi贸rki komink贸w
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮cych wykonywania, remontu i rozbi贸rki komink贸w
 • rozr贸偶nia normy, katalogi oraz instrukcje dotycz膮ce wykonywania, remontu i rozbi贸rki komink贸w
 • wyja艣nia informacje zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮cych wykonywania, remontu i rozbi贸rki komink贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia informacje zawarte w normach, katalogach i instrukcjach dotycz膮cych wykonania, remontu i rozbi贸rki komink贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.26 - dobiera wielko艣膰 i konstrukcj臋 komink贸w w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszcze艅
 • wymienia zasady doboru wielko艣ci komink贸w w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia
 • rozr贸偶nia rodzaje konstrukcji komink贸w w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia
 • dobiera wielko艣膰 i konstrukcj臋 komink贸w w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia
  4. stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru i kalkulacji koszt贸w rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 komink贸w
 • okre艣la rodzaje rob贸t zwi膮zanych z przedmiarowaniem wykonania, remontu i rozbi贸rki komink贸w
 • okre艣la kolejno艣膰 technologiczn膮 prowadzenia rob贸t
 • odczytuje zasady przedmiarowania zwi膮zane z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 komink贸w
 • wykonuje przedmiar rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady zwi膮zane z kalkulacj膮 rob贸t
 • wykonuje kalkulacj臋 koszt贸w rob贸t
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 komink贸w
 • rozr贸偶nia, opisuje i stosuje materia艂y do rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 komink贸w
 • rozr贸偶nia, opisuje i stosuje narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem, remontem i rozbi贸rk膮 komink贸w
  6. przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do wykonywania i remontu komink贸w
 • wymienia i opisuje sk艂adniki zapraw i mieszanek betonowych stosowanych do wykonywania i remontu komink贸w
 • dobiera i odmierza proporcje sk艂adnik贸w zaprawy i mieszanki betonowej
 • miesza zapraw臋 i mieszank臋 betonow膮 do wykonywania i remontu komink贸w
 • ocenia konsystencj臋 zaprawy i mieszanki betonowej do wykonywania i remontu komink贸w
  7. wykonuje fundamenty pod konstrukcje komink贸w
 • wykonuje prace fundamentowe na r贸偶nych pod艂o偶ach pod konstrukcje komink贸w
 • montuje deskowania i zbrojenie fundament贸w komink贸w
 • uk艂ada, zag臋szcza i piel臋gnuje mieszank臋 betonow膮 fundament贸w komink贸w
  8. wykonuje kominki murowane i prefabrykowane
 • rozr贸偶nia zasady murowania komink贸w murowanych i prefabrykowanych
 • opisuje zasady murowania komink贸w i montowania komink贸w prefabrykowanych
 • muruje kominki
 • montuje kominki prefabrykowane
  9. osadza elementy metalowe oraz wk艂ady i kasety w komi