LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.04

Wykonywanie rob贸t kamieniarskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.4):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 4

BUD.04.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.04)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.04 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki do transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i koszt贸w pracy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.04.3 - Wykonywanie kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD4)

  1. charakteryzuje rodzaje ska艂
 • rozr贸偶nia rodzaje ska艂
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci ska艂
 • wskazuje zastosowanie ska艂 do wykonywania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
  2. charakteryzuje wyroby kamieniarskie
 • wymienia kamienne konstrukcje budowlane
 • rozr贸偶nia kamienne detale architektoniczne
 • rozr贸偶nia elementy ma艂ej architektury wykonane z kamienia
 • okre艣la rodzaje kamiennych posadzek i ok艂adzin 艣ciennych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD4 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • wymienia elementy dokumentacji projektowej dotycz膮cej wykonywania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji w wykonawstwie kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • odczytuje z instrukcji, norm i katalog贸w informacje dotycz膮ce wykonywania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych informacje niezb臋dne do wykonywania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normy, katalogi i instrukcje podczas wykonywania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
  4. charakteryzuje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do r臋cznej i mechanicznej obr贸bki kamienia
 • rozpoznaje materia艂y do rob贸t kamieniarskich
 • rozr贸偶nia sposoby przygotowania materia艂贸w do rob贸t kamieniarskich
 • przygotowuje materia艂y do rob贸t kamieniarskich
 • klasyfikuje narz臋dzia i sprz臋t do r臋cznej i mechanicznej obr贸bki kamienia naturalnego i sztucznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia narz臋dzia i sprz臋t do r臋cznej i mechanicznej obr贸bki kamienia naturalnego i sztucznego
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, sprz臋t oraz maszyny do r臋cznej oraz mechanicznej obr贸bki kamienia naturalnego i sztucznego
 • dobiera metod臋 obr贸bki kamieniarskiej do danego materia艂u kamieniarskiego
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do r臋cznej oraz mechanicznej obr贸bki kamienia
 • obs艂uguje maszyny do mechanicznej obr贸bki kamienia
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje szablony wyrob贸w kamieniarskich, ornament贸w i znak贸w graficznych
 • rozr贸偶nia rodzaje szablon贸w wyrob贸w kamieniarskich, ornament贸w i znak贸w graficznych
 • okre艣la spos贸b wykonania szablon贸w wyrob贸w kamieniarskich, ornament贸w i znak贸w graficznych
 • wykonuje szablony wyrob贸w kamieniarskich oraz ornament贸w i znak贸w graficznych
  6. przecina bloki kamienne
 • rozr贸偶nia i dobiera metody ci臋cia materia艂贸w kamiennych
 • wyznacza kierunki 艂upliwo艣ci blok贸w kamiennych
 • trasuje kamienne elementy budowlane, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury zgodnie z dokumentacj膮 wykonawcz膮
 • przecina bloki kamienne r臋cznie i mechanicznie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • docina kamienne elementy budowlane
 • docina elementy detali architektonicznych oraz obiekt贸w ma艂ej architektury
  7. wykonuje obr贸bk臋 materia艂贸w kamiennych
 • rozr贸偶nia metody r臋cznej i mechanicznej obr贸bki materia艂贸w kamiennych
 • dobiera metody obr贸bki materia艂贸w kamiennych
 • wyznacza po艂o偶enie otwor贸w w elementach kamiennych
 • wykonuje otwory w kamieniu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obr贸bk臋 r臋czn膮 i mechaniczn膮 element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
  8. wykonuje fakturowanie powierzchni kamiennych
 • rozr贸偶nia metody fakturowania powierzchni kamiennych
 • dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych
 • wykonuje r臋czne i mechaniczne fakturowanie powierzchni kamiennych
  9. wykuwa elementy kamienne o okre艣lonych kszta艂tach
 • opisuje metody wykuwania element贸w w kamieniu
 • dobiera metod臋 wykuwania element贸w w zale偶no艣ci od rodzaju kamienia
 • wykuwa r臋cznie i mechanicznie elementy o okre艣lonych kszta艂tach w kamieniach mi臋kkich i twardych
 • wykuwa r臋cznie i mechanicznie elementy o kszta艂tach okre艣lonych na rysunkach wykonawczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu
 • rozr贸偶nia techniki wykonania ornament贸w i znak贸w graficznych w kamieniu
 • dobiera techniki wykonania ornament贸w i znak贸w graficznych w kamieniu
 • wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu
  11. wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i poz艂otniczymi
 • opisuje techniki zdobienia w kamieniu
 • wykonuje zdobienia na kamieniu technikami malarskimi i poz艂otniczymi
  12. ocenia jako艣膰 wykonanych kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • opisuje i stosuje metody kontroli jako艣ci wykonanych kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • wyja艣nia nieprawid艂owo艣ci wykonania i naprawy kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • kontroluje jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i napraw膮 kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
  13. wykonuje przedmiar i obmiar oraz sporz膮dza kosztorys wykonania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • stosuje zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury
 • oblicza koszt wykonania kamiennych element贸w budowlanych, detali architektonicznych i obiekt贸w ma艂ej architektury

BUD.04.4 - Wykonywanie monta偶u i renowacji wyrob贸w kamieniarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.4)

  1. sporz膮dza przedmiar rob贸t kamieniarskich
 • stosuje zasady przedmiarowania rob贸t zwi膮zanych z obr贸bk膮, monta偶em i renowacj膮 element贸w kamiennych
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z obr贸bk膮, monta偶em i renowacj膮 element贸w kamiennych
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y na podstawie dokumentacji
  2. charakteryzuje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w z kamienia naturalnego i sztucznego oraz renowacji wyrob贸w kamieniarskich
 • odczytuje z instrukcji, norm i katalog贸w informacje dotycz膮ce wykonywania element贸w kamiennych
 • odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej informacje niezb臋dne do wykonywania element贸w kamiennych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u, czyszczenia i renowacji element贸w z kamienia naturalnego i sztucznego
 • u偶ywa narz臋dzi i sprz臋tu do monta偶u element贸w z kamienia naturalnego i sztucznego oraz renowacji wyrob贸w kamieniarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.4 - wykonuje monta偶 element贸w z kamienia
 • rozr贸偶nia spoiny wykonywane w wyrobach kamieniarskich
 • rozr贸偶nia metody spoinowania wyrob贸w kamieniarskich
 • dobiera metody monta偶u i spoinowania element贸w z kamienia
 • wykonuje otwory monta偶owe w elementach z kamienia i w pod艂o偶ach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje zaprawy murarskie, mieszanki betonowe i kleje do monta偶u element贸w z kamienia zgodnie z instrukcj膮 producenta
 • montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich oraz w pod艂o偶ach
 • montuje elementy z kamienia naturalnego i sztucznego
 • wykonuje spoinowanie wyrob贸w kamieniarskich
 • dobiera techniki i metody wymiany element贸w z kamienia
  4. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z czyszczeniem oraz konserwacj膮 wyrob贸w z kamienia
 • rozr贸偶nia i dobiera metody czyszczenia i konserwacji kamienia
 • wykonuje czyszczenie i konserwacj臋 wyrob贸w z kamienia naturalnego i sztucznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych element贸w wyrob贸w kamieniarskich
 • dobiera spos贸b wykonania szablon贸w wymienianych element贸w wyrob贸w kamieniarskich
 • wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych element贸w wyrob贸w kamieniarskich
  6. wykonuje naprawy wyrob贸w kamieniarskich
 • okre艣la wady i uszkodzenia element贸w z kamienia
 • rozpoznaje metody naprawy uszkodze艅 wyrob贸w kamieniarskich
 • okre艣la zakres prac renowacyjnych w wyrobach kamieniarskich
 • dobiera metody naprawy uszkodze艅 element贸w z kamienia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody uzupe艂niania ubytk贸w w wyrobach kamieniarskich
 • przygotowuje zaprawy, kleje i kity do naprawy element贸w z kamienia zgodnie z instrukcj膮 producenta
 • przygotowuje pod艂o偶e do uzupe艂nienia ubytk贸w oraz naprawy uszkodzonych element贸w wyrob贸w kamieniarskich
 • wykonuje naprawy uszkodzonych wyrob贸w z kamienia naturalnego i sztucznego
 • uzupe艂nia ubytki w wyrobach kamieniarskich
 • uzupe艂nia brakuj膮ce elementy w wyrobach kamieniarskich poddawanych renowacji
  7. patynuje wyroby kamieniarskie
 • rozr贸偶nia sposoby patynowania kamienia
 • dobiera sposoby patynowania wyrob贸w kamieniarskich
 • wykonuje patynowanie wyrob贸w z kamienia naturalnego i sztucznego
  8. impregnuje wyroby kamieniarskie
 • rozr贸偶nia impregnaty do wyrob贸w kamieniarskich
 • rozpoznaje i dobiera metody impregnacji wyrob贸w kamieniarskich
 • wykonuje impregnacje wyrob贸w kamieniarskich z kamienia naturalnego i sztucznego
  9. dokonuje renowacji ornament贸w i znak贸w graficznych
 • okre艣la zakres renowacji ornament贸w i znak贸w graficznych
 • dobiera metody renowacji ornament贸w i znak贸w graficznych
 • wykonuje renowacje ornament贸w i znak贸w graficznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - ocenia jako艣膰 monta偶u i renowacji wyrob贸w kamieniarskich
 • opisuje metody kontroli jako艣ci wykonanego monta偶u i renowacji wyrob贸w kamieniarskich
 • stosuje zasady kontroli wymiar贸w wykonanego monta偶u i renowacji wyrob贸w kamieniarskich
 • wyja艣nia nieprawid艂owo艣ci wykonania monta偶u i renowacji wyrob贸w kamieniarskich
 • kontroluje jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem monta偶u i renowacji wyrob贸w kamieniarskich
  11. wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t kamieniarskich i sporz膮dza rozliczenie koszt贸w tych rob贸t
 • stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru i obmiaru rob贸t kamieniarskich
 • sporz膮dza przedmiary i obmiary wykonanych rob贸t kamieniarskich
 • sporz膮dza rozliczenie koszt贸w wykonanych rob贸t kamieniarskich

BUD.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.04.)

  1. charakteryzuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy,ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska w 艣rodowisku pracy
 • opisuje poj臋cia zwi膮zane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska