LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE1

Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 1

1. Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE.01 - Uczeń:
1) charakteryzuje zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych;
2) określa parametry jednostkowe linii długiej;
3) charakteryzuje media transmisyjne, ich budowę i parametry;
4) rozpoznaje elementy traktów telekomunikacyjnych na podstawie symboli graficznych i oznaczeń;
5) rozpoznaje rodzaje studni kablowych i telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych;
6) rozpoznaje oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne w kanalizacji kablowej;
7) dobiera teletechniczne rury kanalizacyjne oraz osprzęt rur do rodzaju telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
8) montuje kanalizację kablową;
9) wykonuje naprawę i konserwację kanalizacji kablowej;
10) określa odległości dla skrzyżowań i zbliżeń torów telekomunikacyjnych;
11) układa i montuje kable miedziane i światłowodowe;
12) łączy kable miedziane i włókna światłowodowe;
13) rozróżnia elementy i rodzaje konstrukcji nośnych instalacji antenowych;
14) montuje konstrukcje nośne i instalacje antenowe: radioliniowe i dostępowe;
15) montuje elementy zasilające i zabezpieczające trakty telekomunikacyjne.

2. Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE1 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
2) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów w torach
telekomunikacyjnych;
3) posługuje się instrukcjami, zaleceniami i dokumentacją techniczną dotyczącą torów telekomunikacyjnych;
4) charakteryzuje budowę oraz parametry aparatury do pomiarów w torach
telekomunikacyjnych;
5) dobiera metody i przyrządy do wykonania pomiarów parametrów transmisyjnych w torach miedzianych, światłowodowych i radiowych;
6) wykonuje pomiary parametrów transmisyjnych w torach miedzianych, światłowodowych i radiowych;
7) porównuje wyniki pomiarów parametrów torów telekomunikacyjnych z
obowiązującymi normami i zaleceniami;
8) sporządza protokoły z przeprowadzonych pomiarów;
9) lokalizuje i naprawia uszkodzenia w torach telekomunikacyjnych.

3. Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE 01 - Uczeń:
1) rozróżnia sieci dostępowe i ich parametry;
2) charakteryzuje działanie urządzeń abonenckich i dostępowych;
3) selekcjonuje urządzenia sieci dostępowych;
4) montuje infrastrukturę telekomunikacyjną;
5) instaluje urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;
6) wprowadza ustawienia konfiguracyjne urządzeń końcowych;
7) uruchamia urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;
8) zestawia urządzenia łącza radiokomunikacyjnego;
9) uruchamia urządzenia łącza radiokomunikacyjnego;
10) montuje urządzenia zasilające i zabezpieczające infrastrukturę telekomunikacyjną;
11) instaluje systemy alarmowe infrastruktury telekomunikacyjnej;
12) rozpoznaje uszkodzenia w urządzeniach końcowych;
13) sporządza kosztorys wykonanych robót.