LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.13

Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.13OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 13

1. Montaż urządzeń dźwigowych
Kwalifikacje w zawodzie EE.13 - Uczeń:
1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki;
2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych;
3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów;
4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych;
5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych
małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników
ruchomych;
6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;
7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych;
8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;
9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;
10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania;
11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów
sterowania i napędu;
12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych;
13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych;
14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;
15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych;
16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych;
17) wykonuje czynności związane z uruchamianiem urządzeń dźwigowych;
18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;
19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie
z obowiązującymi normami oraz przepisami.

2. Konserwacja urządzeń dźwigowych
Kwalifikacje w zawodzie EE13 - Uczeń:
1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;
2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych;
3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji;
4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;
5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;
6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych;
7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;
8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń
dźwigowych;
9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;
10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych;
11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych;
12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji;
13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;
14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;
15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dozoru technicznego.