LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.14

Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.14):


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją EE.14


Kwalifikacje podobne do EE.14  OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 14

  1. Organizowanie prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych
  Kwalifikacje w zawodzie EE.14 - Uczeń:
  1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;
  2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu;
  3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych;
  4) określa warunki montażu urządzeń dźwigowych;
  5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;
  6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń
  dźwigowych;
  7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;
  8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;
  9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń
  dźwigowych;
  10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;
  11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie z
  obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;
  12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych;
  13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;
  14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych.

  2. Organizowanie prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych
  Kwalifikacje w zawodzie EE14 - Uczeń:
  1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
  2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych
  zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;
  3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;
  4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;
  5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne;
  6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych;
  7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych;
  8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;
  9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych;
  10) przestrzega przepisów prawa dotyczących dozoru technicznego związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.