LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE4

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.4OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 4

1. Montaż podzespołów i zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.04 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) rozróżnia części maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) sporządza szkice części maszyn, stosując zasady rysunku technicznego;
4) rozróżnia rodzaje połączeń;
5) charakteryzuje rodzaje połączeń;
6) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
7) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozpoznaje rodzaje korozji oraz dobiera sposoby ochrony przed korozją;
9) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
10) określa funkcje maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej;
11) posługuje się narzędziami do pomiarów warsztatowych;
12) przygotowuje części maszyn i urządzeń elektrycznych do montażu;
13) wykonuje montaż połączeń nierozłącznych;
14) wykonuje montaż połączeń rozłącznych;
15) wykonuje montaż elementów sprzęgających i bloków łożyskujących;
16) kontroluje jakość wykonanego montażu.

2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE4 - Uczeń:
1) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
2) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
3) odczytuje parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) odczytuje parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) identyfikuje materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
6) rozpoznaje obwody główne i pomocnicze maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich
elementy;
7) rozpoznaje przewody elektryczne stosowane w maszynach i urządzeniach
elektrycznych;
8) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
9) odczytuje schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) wykonuje montaż mechaniczny osprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) wykonuje montaż obwodów elektrycznych maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji;
12) reguluje parametry aparatów stosowanych w obwodach elektrycznych maszyn i
urządzeń;
13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją;
14) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu.

3. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE 04 - Uczeń:
1) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) określa kolejność czynności podczas montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) wykonuje pomiary parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) dokonuje oceny stopnia zużycia części maszyn;
6) wymienia zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) obsługuje urządzenia do wykonywania uzwojeń maszyn elektrycznych;
8) dokonuje wymiany uzwojeń w maszynach elektrycznych;
9) sprawdza poprawność wykonanej wymiany uzwojeń w maszynach elektrycznych zgodnie z dokumentacją;
10) przeprowadza przeglądy oraz konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
11) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po przeglądach i konserwacji.