LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.8):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.8OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 8

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Kwalifikacje w zawodzie EE.08 - Uczeń:
1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów
informatycznych;
15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
Kwalifikacje w zawodzie EE8 - Uczeń:
1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
2) interpretuje projekty sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
7) montuje okablowanie sieciowe;
8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
9) monitoruje sieć bezprzewodową;
10) stosuje adresację protokołu internetowego (IP);
11) stosuje podział sieci na podsieci;
12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
13) modernizuje lokalną sieć komputerową;
14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
15) podłącza sieć lokalną do Internetu;
16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
Kwalifikacje w zawodzie EE 08 - Uczeń:
1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu
komputerowego;
8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Kwalifikacje w zawodzie EE08 - Uczeń:
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
2) tworzy i przywraca kopie danych;
3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi
Kwalifikacje w zawodzie EE.8 - Uczeń:
1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;
4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
8) zarządza funkcjami profili użytkowników;
9) zarządza kontami i grupami użytkowników;
10) zarządza zasadami grup;
11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.