LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA.02

Organizacja i prowadzenie archiwumZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EKA.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EKA 2

EKA.02.2 - Podstawy prowadzenia archiwum (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.02)

  1. obs艂uguje urz膮dzenia techniki biurowej
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 techniki biurowej wyst臋puj膮cych w kancelarii archiwum
 • stosuje instrukcje obs艂ugi urz膮dze艅 techniki biurowej stosowanych w archiwum
 • stosuje odpowiednie do rodzaju zadania zawodowego urz膮dzenie techniki biurowej
  2. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • prowadzi komputerow膮 baz臋 danych zbior贸w w archiwum
 • prowadzi terminarz spraw w wybranym programie komputerowym
 • stosuje zasady u偶ytkowania i obs艂ugi sprz臋tu biurowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.02 - przestrzega zasad obiegu pism
 • rozr贸偶nia obieg pism tradycyjny i elektroniczny
 • wymienia przepisy kancelaryjno-archiwalne
 • opracowuje system obiegu dokument贸w
 • sporz膮dza instrukcj臋 kancelaryjn膮, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcj臋 archiwaln膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje projekty pism przewodnich do wdra偶anych regulacji wewn膮trzzak艂adowych
 • opisuje zasady obiegu pism w kancelarii
  4. charakteryzuje systemy kancelaryjne
 • opisuje system kancelaryjny dziennikowy
 • opisuje system kancelaryjny bezdziennikowy
 • opisuje system kancelaryjny mieszany
 • opisuje system elektronicznego zarz膮dzania dokumentacj膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa oraz archiwalnej informacji naukowej
 • okre艣la poj臋cia z zakresu archiwistyki
 • rozr贸偶nia archiwoznawstwo oraz archiwaln膮 informacj臋 naukow膮
 • wykorzystuje terminologi臋 z zakresu archiwistyki, archiwizowania i archiwalnej informacji naukowej przy tworzeniu przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych
  6. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

EKA.02.3 - Organizowanie archiwum (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA2)

  1. ustala wyposa偶enie archiwum
 • opisuje elementy obligatoryjnego wyposa偶enia pomieszcze艅 archiwalnych
 • okre艣la parametry sprz臋tu do wyposa偶enia archiwum
 • dokonuje wyboru sprz臋tu do konkretnych pomieszcze艅 archiwum
 • planuje ustawienie sprz臋tu w archiwum
  2. okre艣la zakres pracy archiwum
 • okre艣la zakres zada艅 niezb臋dnych do funkcjonowania archiwum
 • opisuje zasady przyjmowania dokument贸w
 • opisuje zasady ewidencjonowania dokument贸w
 • opisuje zasady zabezpieczania dokument贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia formy udost臋pniania dokument贸w
 • opisuje zasady konserwacji dokument贸w
 • wymienia kryteria brakowania dokument贸w
 • opisuje post臋powanie w przypadku zagini臋cia lub zniszczenia dokumentu
 • okre艣la zasady post臋powania w przypadku zako艅czenia dzia艂alno艣ci archiwum
 • okre艣la harmonogram prac wykonywanych w archiwum
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA2 - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce parametr贸w dla przechowywania dokument贸w w archiwach
 • okre艣la wytyczne dotycz膮ce parametr贸w dla przechowywania dokument贸w w archiwach
 • tworzy ksi膮偶k臋 pomiar贸w temperatury i wilgotno艣ci powietrza w pomieszczeniach archiwum
 • prowadzi rejestr temperatury i wilgotno艣ci powietrza w magazynach
 • przedstawia dzia艂ania przeciwdzia艂aj膮ce powstawaniu nieprawid艂owo艣ciom w zakresie warunk贸w wilgotno艣ci i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiw贸w
  4. stosuje przepisy dotycz膮ce archiwizacji danych osobowych
 • wymienia rodzaje danych osobowych
 • okre艣la rodzaje danych wra偶liwych
 • okre艣la wymagania, warunki i sposoby zabezpieczania danych osobowych i danych wra偶liwych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje jednolity rzeczowy wykaz akt, w tym ustala klasyfikacje, has艂a i kwalifikacje jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • okre艣la dokumenty wyst臋puj膮ce w jednostce organizacyjnej
 • dopasowuje do okre艣lonego rodzaju dokumentacji has艂a klasyfikacyjne zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stosowanym w jednostce organizacyjnej
 • okre艣la kategorie akt
 • ustala symbole klasyfikacyjne akt
  6. ustala i stosuje normatywy kancelaryjno- archiwalne
 • wyja艣nia znaczenie poj臋cia: normatyw kancelaryjno- archiwalny
 • sporz膮dza rzeczowy wykaz akt, instrukcj臋 kancelaryjn膮 i instrukcj臋 archiwum zak艂adowego
  7. sporz膮dza plan pracy archiwum zak艂adowego
 • ustala okre艣lone zadania do realizacji w archiwum
 • okre艣la kolejno艣膰 zada艅 do realizacji w archiwum
 • opisuje zasady sporz膮dzania statystyki i sprawozda艅
 • analizuje dane do statystyki i sprawozda艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza statystyk臋 i sprawozdania z prac wykonywanych w archiwum

EKA.02.4 - Prowadzenie archiwum (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.2)

  1. przyjmuje akta z kom贸rek organizacyjnych do archiwum
 • sprawdza poprawno艣膰 opisu i opracowania dokumentacji
 • sprawdza poprawno艣膰 spisu zdawczo-odbiorczego
 • nanosi sygnatury akt
 • rejestruje spisy akt w wykazie spis贸w akt (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje podzia艂u spis贸w zdawczo-odbiorczych akt zgodnie z kryterium chronologicznym i tematycznym
  2. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania us艂ug archiwalnych
 • rozr贸偶nia podstawowe i wykonawcze akty prawa reguluj膮ce wykonywanie us艂ug archiwalnych
 • stosuje procedury przyjmowania akt do archiwum
 • stosuje procedury wycofania akt z archiwum
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.2 - charakteryzuje zasoby archiw贸w pa艅stwowych o charakterze centralnym
 • wymienia rodzaje archiw贸w pa艅stwowych o charakterze centralnym
 • identyfikuje zasoby w poszczeg贸lnych archiwach pa艅stwowych o charakterze centralnym
  4. sporz膮dza wykazy spis贸w zdawczo- odbiorczych
 • identyfikuje elementy spis贸w zdawczo-odbiorczych
 • wype艂nia druki spis贸w zdawczo-odbiorczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera spos贸b rozmieszczenia akt w magazynie archiwum
 • stosuje zasady rozmieszczania akt w magazynie archiwum
 • stosuje podzia艂 przechowywania akt wed艂ug kategorii A i B
 • stosuje podzia艂 tematyczny i chronologiczny przechowywania akt
 • stosuje w艂a艣ciw膮 numeracj臋 p贸艂ek i rega艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza inwentarz topograficzny
  6. ewidencjonuje i opracowuje akta
 • okre艣la przydatno艣膰 sporz膮dzania pomocy ewidencyjnych w zarz膮dzaniu zasobami archiwum
 • sporz膮dza r贸偶ne ewidencje zasob贸w archiwalnych , np. spis materia艂贸w archiwalnych, spis teczek akt,
 • stosuje pomoce ewidencyjne w celu odszukania dokumentacji
  7. udost臋pnia zasoby archiwalne
 • stosuje odpowiednie przepisy prawa dotycz膮ce udost臋pnienia akt
 • prowadzi ewidencj臋 udost臋pnie艅 w oparciu o karty udost臋pniania akt
 • stosuje zasady udost臋pnienia akt w pracowni archiwum
 • stosuje zasady wypo偶yczania akt poza archiwum (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje elementy karty udost臋pniania akt
 • zak艂ada kartotek臋 udost臋pniania akt
 • dobiera w艂a艣ciw膮 metod臋 ewidencji wypo偶ycze艅 akt poza archiwum
 • okre艣la procedury odmowy dost臋pu do dokumentacji
 • analizuje r贸偶ne sytuacje odmowy dost臋pu do dokumentacji
 • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa w przetwarzaniu i przesy艂aniu danych
  8. wykonuje kwerendy, sporz膮dza za艣wiadczenia i odpisy oraz je wydaje
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce kopiowania dokumentacji
 • sporz膮dza za艣wiadczenie i odpis na podstawie posiadanej dokumentacji
 • przeprowadza kwerend臋 na dany temat w zasobie archiwum
  9. prowadzi dzia艂ania profilaktyczne i zabezpieczaj膮ce zwi膮zane z zasobem aktowym
 • wskazuje w艂a艣ciwe parametry do przechowywania poszczeg贸lnych rodzaj贸w dokumentacji
 • stosuje odpowiednie opakowania zabezpieczaj膮ce dokumentacj臋
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z porz膮dkowaniem wewn臋trznym akt
 • wykonuje zabiegi ma艂ej konserwacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce procedur zabezpieczenia materia艂贸w archiwalnych przed uszkodzeniem, zagubieniem i kradzie偶膮
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza sprawozdania z dzia艂alno艣ci archiwum
 • sporz膮dza sprawozdanie statystyczne z dzia艂alno艣ci archiwum
 • sporz膮dza sprawozdanie opisowe z dzia艂alno艣ci archiwum
  11. popularyzuje dokumentacj臋 gromadzon膮 w archiwum z zachowaniem przepis贸w dotycz膮cych praw autorskich, d贸br osobistych i w艂asno艣ci intelektualnej: organizuje wystaw臋 archiwaln膮, organizuje konferencj臋 archiwaln膮, prezentuje w mediach zas贸b archiwum
 • opracowuje plansz臋 wystawow膮 w oparciu o dokumentacj臋 zgromadzon膮 w archiwum
 • przygotowuje program konferencji archiwalnej
 • redaguje informacj臋 o zasobach archiwum do prezentacji w mediach
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce praw autorskich, d贸br osobistych i w艂asno艣ci intelektualnej podczas wykonywania zada艅 zawodowych zwi膮zanych z popularyzacj膮 dokumentacji gromadzonej w archiwum
  12. przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego
 • stosuje normy przeprowadzania skontrum zasobu archiwalnego
 • por贸wnuje zas贸b archiwum z posiadan膮 ewidencj膮 zasobu archiwalnego
 • sporz膮dza protok贸艂 z przeprowadzenia skontrum
 • wyja艣nia rozbie偶no艣ci wynikaj膮ce z przeprowadzonego skontrum zasobu archiwalnego

EKA.02.5 - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materia艂贸w archiwalnych do archiwum pa艅stwowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA02)

  1. dokonuje oceny dokumentacji
 • dokonuje przegl膮du dokumentacji ze wzgl臋du na okres jej przechowywania
 • wydziela dokumentacj臋, kt贸rej okres przechowywania up艂yn膮艂
 • przeprowadza analiz臋 warto艣ci dokumentacji, kt贸rej okres przechowywania up艂yn膮艂
 • kwalifikuje zasoby archiwalne przeznaczone do brakowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powo艂uje komisj臋 do oceny zasob贸w archiwalnych przeznaczonych do brakowania
  2. przygotowuje i wype艂nia dokumenty niezb臋dne do brakowania
 • przygotowuje w艂a艣ciwe druki dotycz膮ce brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • sporz膮dza spis dokumentacji przeznaczonej do brakowania
 • tworzy protok贸艂 oceny dokumentacji przeznaczonej do brakowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA02 - wyst臋puje do archiwum pa艅stwowego z wnioskiem o zgod臋 na brakowanie
 • analizuje przepisy prawa dotycz膮ce warunk贸w i trybu uzyskania zgody na brakowanie
 • rozr贸偶nia poj臋cia: zgoda generalna i zgoda jednorazowa na brakowanie dokumentacji
 • przygotowuje wniosek do archiwum pa艅stwowego o wyra偶enie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • przygotowuje zestaw dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  4. ustala spos贸b niszczenia wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 • dobiera spos贸b niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w zale偶no艣ci od jej rodzaju
 • okre艣la wymagania, jakie musi spe艂ni膰 podmiot dokonuj膮cy brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej
 • przygotowuje protok贸艂 zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
 • odnotowuje brakowanie dokumentacji na spisach zdawczo-odbiorczych akt
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje struktur臋 organizacyjn膮 archiw贸w pa艅stwowych
 • definiuje rol臋 Naczelnej Dyrekcji Archiw贸w Pa艅stwowych
 • okre艣la znaczenie nadzoru archiwalnego
 • okre艣la zakres zasob贸w archiwalnych przechowywanych w archiwach centralnych
 • wskazuje archiwa wyodr臋bnione (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje archiwa z powierzonym zasobem archiwalnym
  6. opracowuje materia艂y archiwalne zgodnie z przepisami prawa
 • stosuje przepisy prawa okre艣laj膮ce spos贸b opracowywania materia艂贸w archiwalnych
 • opisuje prawid艂owo teczki z materia艂ami archiwalnymi
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA02 - porz膮dkuje materia艂y archiwalne wewn膮trz teczek 7 ) przygotowuje materia艂y archiwalne do przekazania do archiwum pa艅stwowego: przeprowadza niezb臋dne zabiegi konserwatorskie, przygotowuje dokumentacj臋 elektroniczn膮 do przekazania do archiwum pa艅stwowego
 • dobiera w艂a艣ciwe formularze do danego typu dokument贸w przy opracowywaniu dokumentacji archiwalnej
 • sporz膮dza elektroniczne spisy materia艂贸w archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum pa艅stwowego
 • tworzy opis materia艂贸w archiwalnych przekazywanych do archiwum pa艅stwowego
 • wykonuje prace zwi膮zane z ma艂膮 konserwacj膮 dokumentacji archiwalnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza spisy zdawczo-odbiorcze jednostek archiwalnych przekazanych archiwum pa艅stwowego
 • przygotowuje paczk臋 archiwaln膮 w przypadku przekazania materia艂贸w archiwalnych do archiwum pa艅stwowego drog膮 elektroniczn膮 (folder dokumenty, metadane, folder sprawy, protok贸艂 zdawczo-odbiorczy materia艂u archiwalnego)

EKA.02.6 - Post臋powanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzie偶y dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA 02)

  1. okre艣la zadania w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce post臋powania z dokumentacj膮 w przypadku likwidacji archiwum jednostki organizacyjnej
 • sporz膮dza plan uporz膮dkowania archiwum
 • sporz膮dza skontrum dokumentacji archiwalnej
 • wyja艣nia ewentualne braki i nieprawid艂owo艣ci w zasobie archiwum likwidowanej jednostki organizacyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala podmiot, kt贸remu przekazuje si臋 dokumentacj臋 likwidowanej jednostki
  2. ocenia stan uporz膮dkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum
 • przeprowadza skontrum dokumentacji w archiwum
 • wskazuje stan uporz膮dkowania dokumentacji niearchiwalnej
 • wskazuje stan uporz膮dkowania dokumentacji archiwalnej
 • oznacza jednostki archiwalne sygnaturami archiwalnymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza i systematyzuje ewidencj臋 akt w obr臋bie zbioru archiwalnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA 02 - zabezpiecza dokumentacj臋 archiwum
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce zabezpieczenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
 • dobiera wyposa偶enie magazynu archiwum
 • stosuje odpowiednie materia艂y i procedury zabezpieczaj膮ce zbiory archiwum przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem lub kradzie偶膮
 • zabezpiecza przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem lub kradzie偶膮 dokumentacj臋 zawieraj膮c膮 dane osobowe
  4. podejmuje dzia艂ania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzie偶y dokumentacji archiwalnej
 • okre艣la procedury post臋powania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzie偶y dokumentacji archiwalnej
 • sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzie偶y dokumentacji archiwalnej
 • podejmuje dzia艂ania w przypadku zagubienia lub kradzie偶y dokumentacji archiwalnej zawieraj膮cej dane osobowe
 • podejmuje dzia艂ania w przypadku stwierdzenia ujawnienia danych wra偶liwych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje akta i przekazuje je podmiotowi, kt贸ry przyjmuje dokumentacj臋 archiwaln膮 likwidowanej jednostki
 • stosuje procedury post臋powania z dokumentacj膮 w razie ustania dzia艂alno艣ci lub przekszta艂cenia jednostki organizacyjnej
 • sporz膮dza skontrum zasobu archiwalnego
 • sporz膮dza aktualizacj臋 ewidencji zasob贸w archiwum
 • zabezpiecza nieprzeterminowan膮 dokumentacj臋 niearchiwaln膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza procedur臋 brakowania akt, kt贸rych termin przechowywania up艂yn膮艂

EKA.02.7 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.02)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, urz膮dze艅 techniki biurowej i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi/tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.02 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje