LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA.03

Opracowywanie materia艂贸w archiwalnychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EKA.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EKA 3

EKA.03.2 - Podstawy prowadzenia archiwum (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.03)

  1. obs艂uguje urz膮dzenia techniki biurowej
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 techniki biurowej wyst臋puj膮cych w kancelarii archiwum
 • stosuje instrukcje obs艂ugi urz膮dze艅 techniki biurowej stosowanych w archiwum
 • stosuje odpowiednie do rodzaju zadania zawodowego urz膮dzenie techniki biurowej
  2. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • prowadzi komputerow膮 baz臋 danych zbior贸w w archiwum
 • prowadzi terminarz spraw w wybranym programie komputerowym
 • stosuje zasady u偶ytkowania i obs艂ugi sprz臋tu biurowego
 • wymienia przepisy dotycz膮ce licencji i legalno艣ci oprogramowania komputerowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.03 - przestrzega zasad obiegu pism
 • rozr贸偶nia obieg pism tradycyjny i elektroniczny
 • wymienia przepisy kancelaryjno-archiwalne
 • opracowuje system obiegu dokument贸w
 • sporz膮dza instrukcj臋 kancelaryjn膮, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcj臋 archiwaln膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje projekty pism przewodnich do wdra偶anych regulacji wewn膮trzzak艂adowych
 • opisuje zasady obiegu pism w kancelarii
  4. charakteryzuje systemy kancelaryjne
 • opisuje system kancelaryjny dziennikowy
 • opisuje system kancelaryjny bezdziennikowy
 • rozr贸偶nia system kancelaryjny mieszany
 • rozr贸偶nia system elektronicznego zarz膮dzania dokumentacj膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa oraz archiwalnej informacji naukowej
 • okre艣la poj臋cia z zakresu archiwistyki
 • rozr贸偶nia archiwoznawstwo oraz archiwaln膮 informacj臋 naukow膮
 • wykorzystuje terminologi臋 z zakresu archiwistyki, archiwizowania i archiwalnej informacji naukowej przy tworzeniu przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

EKA.03.3 - Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA3)

  1. dobiera metody porz膮dkowania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • dobiera rodzaj opakowania do archiwizowanego materia艂u archiwizacyjnego
 • sporz膮dza opis teczki do rodzaju archiwizowanego materia艂u archiwizacyjnego
 • dobiera rodzaj spisu zdawczo-odbiorczego do rodzaju archiwizowanego materia艂u
  2. okre艣la przynale偶no艣膰 zespo艂ow膮 i rodzaj dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • dzieli dokumentacj臋 wed艂ug zbior贸w
 • dokonuje podzia艂u dokumentacji w ramach jednego zbioru
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA3 - segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentacj臋 aktow膮, techniczn膮 i geodezyjno-kartograficzn膮
 • dokonuje podzia艂u dokumentacji wed艂ug okre艣lonych norm
 • uk艂ada akta w archiwum wed艂ug kryteri贸w rzeczowych lub chronologicznych
 • dokonuje klasyfikacji dokumentacji w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt
 • prowadzi dokumentacj臋 ewidencyjn膮 dla przejmowanych akt (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • segreguje dokumentacj臋 w magazynie z zachowaniem podzia艂u na dokumentacj臋 archiwaln膮 i niearchiwaln膮
  4. opracowuje inwentarze zbioru archiwalnego
 • opracowuje inwentarz kartkowy
 • opracowuje inwentarz ksi膮偶kowy
 • opracowuje inne formy inwentarzowe, w tym rejestry, spisy, katalogi
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza pomoce archiwalne dla dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • sporz膮dza spisy zdawczo-odbiorcze zbior贸w dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno- kartograficznej
 • sporz膮dza wykazy akt
 • sporz膮dza pomoce ewidencyjne na informatycznych no艣nikach danych

EKA.03.4 - Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.3)

  1. dobiera metod臋 porz膮dkowania dokumentacji audiowizualnej
 • dobiera rodzaj opakowania do archiwizowanego materia艂u audiowizualnego
 • sporz膮dza opisy jednostek dokumentacji audiowizualnej
 • dobiera rodzaj spisu zdawczo-odbiorczego dla dokumentacji audiowizualnej
  2. segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentacj臋 audiowizualn膮
 • dzieli dokumentacj臋 audiowizualn膮 wed艂ug aktotw贸rc贸w
 • rozr贸偶nia typy dokumentacji audiowizualnej
 • dokonuje podzia艂u dokumentacji audiowizualnej wed艂ug jednego aktotw贸rcy
 • prowadzi dokumentacj臋 ewidencyjn膮 dla przejmowanej dokumentacji audiowizualnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.3 - sporz膮dza kopie bezpiecze艅stwa dokumentacji audiowizualnej
 • przenosi kopie dokumentacji audiowizualnej na bezpieczne informatyczne no艣niki danych
 • sporz膮dza mikrofilmy zabezpieczaj膮ce
 • sporz膮dza dodatkowe kopie dokumentacji audiowizualnej
  4. sporz膮dza pomoce archiwalne dla dokumentacji audiowizualnej
 • opracowuje inwentarz kartkowy dla dokumentacji audiowizualnej
 • opracowuje inwentarz ksi膮偶kowy dla dokumentacji audiowizualnej
 • opracowuje inne formy inwentarzowe dla dokumentacji audiowizualnej (np. rejestry, spisy, katalogi)

EKA.03.5 - Gromadzenie dokumentacji na informatycznych no艣nikach danych (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA03)

  1. dobiera metod臋 opracowywania dokumentacji zapisanej na informatycznych no艣nikach danych
 • stosuje przepisy dotycz膮ce stosowania informatycznych no艣nik贸w danych
 • sporz膮dza opisy do poszczeg贸lnych informacji zawartych na informatycznych no艣nikach danych
  2. porz膮dkuje, inwentaryzuje i sporz膮dza inwentarz archiwalny dokumentacji na informatycznych no艣nikach danych
 • klasyfikuje informatyczne no艣niki danych zawieraj膮ce dokumentacj臋
 • rozr贸偶nia formy zapisu danych na informatycznych no艣nikach danych
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA03 - sporz膮dza pomoce archiwalne dla dokumentacji na informatycznych no艣nikach danych
 • sporz膮dza spisy zdawczo-odbiorcze dla dokumentacji danych na informatycznych no艣nikach danych
 • sporz膮dza wykaz akt dla dokumentacji danych na informatycznych no艣nikach danych
 • sporz膮dza pomoce ewidencyjne dokumentacji danych na informatycznych no艣nikach danych
  4. pos艂uguje si臋 sprz臋tem do odtwarzania dokumentacji przechowywanej na informatycznych no艣nikach danych
 • korzysta z oprogramowania do archiwizacji dokument贸w
 • korzysta ze sprz臋tu do przenoszenia dokumentacji na informatyczne no艣niki danych
 • korzysta ze sprz臋tu do przenoszenia dokumentacji cyfrowej na no艣niki papierowe
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza kopie bezpiecze艅stwa dla dokumentacji zapisanej na informatycznych no艣nikach danych
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce kryteri贸w zabezpieczania dokumentacji na informatycznych no艣nikach danych
 • przenosi kopie dokumentacji na bezpieczne informatyczne no艣niki danych
 • sporz膮dza mikrofilmy zabezpieczaj膮ce
 • odtwarza kopie dokumentacji zapisanej na informatycznych no艣nikach danych w specjalistycznych programach komputerowych
  6. dobiera zabezpieczenia do poszczeg贸lnych no艣nik贸w elektronicznych
 • dobiera rodzaj zabezpieczenia zewn臋trznego do poszczeg贸lnych no艣nik贸w elektronicznych
 • zabezpiecza no艣niki elektroniczne zawieraj膮ce dane osobowe

EKA.03.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA 03)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, urz膮dze艅 techniki biurowej i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA 03 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y,
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

EKA.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.03.)

  1. okre艣la zagro偶enia i skutki zwi膮zane z wyst臋powaniem czynnik贸w szkodliwych, niebezpiecznych i uci膮偶liwych w 艣rodowisku pracy
 • wskazuje czynniki szkodliwe wyst臋puj膮ce w archiwum
 • okre艣la skutki oddzia艂ywania na organizm cz艂owieka czynnik贸w niebezpiecznych i uci膮偶liwych w 艣rodowisku pracy (np. o艣wietlenie, monitory, py艂y w archiwum)
  2. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia w miejscu pracy
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych zada艅 zawodowych na stanowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.03. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy biurowej
 • okre艣la wymagania ergonomiczne stanowiska pracy siedz膮cej i stanowiska pracy przy komputerze
 • wskazuje wymagania biurowych 艣rodk贸w technicznych i materia艂贸w biurowych sprzyjaj膮ce ochronie 艣rodowiska
 • organizuje dzia艂ania prewencyjne zapobiegaj膮ce powstawaniu po偶aru lub innego zagro偶enia w pomieszczeniu biurowym archiwum, pracowni archiwalnej i magazynie