LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA.07

Prowadzenie rachunkowo艣ci


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EKA.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EKA 7

EKA.07.2 - Podstawy ekonomii i statystyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.07)

  1. pos艂uguje si臋 regu艂ami mikroekonomii i makroekonomii
 • okre艣la przedmiot bada艅 ekonomii
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami z obszaru funkcjonowania gospodarki, np. mikroekonomia, makroekonomia, prawa ekonomiczne, rynek, elastyczno艣膰 popytu i poda偶y, system gospodarczy, struktura rynkowa, koniunktura gospodarcza, inflacja, deflacja, bezrobocie, system rachunk贸w narodowych
 • interpretuje prawa rynku i dzia艂anie mechanizmu rynkowego
 • oblicza elastyczno艣膰 popytu i poda偶y (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia struktury rynkowe
 • obja艣nia decyzje, w zakresie cen i rozmiar贸w produkcji, producent贸w gospodaruj膮cych w r贸偶nych strukturach rynkowych
 • ocenia efektywno艣膰 rynku konkurencyjnego w kr贸tkim i d艂ugim okresie
 • rozr贸偶nia formy interwencjonizmu pa艅stwa jako regulatora gospodarki rynkowej
 • interpretuje skutki stosowania r贸偶nych instrument贸w polityki gospodarczej pa艅stwa
 • rozr贸偶nia narz臋dzia polityki handlowej stosowane w r贸偶nych formach wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej
 • rozpoznaje poj臋cia zwi膮zane z polityk膮 handlow膮 i walutow膮 pa艅stwa, np. bilans p艂atniczy i jego cz臋艣ci, bilans handlowy, terms of trade, kursy walut, kursy sztywne, p艂ynne, sta艂e, aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja
  2. charakteryzuje podmioty gospodarcze
 • klasyfikuje przedsi臋biorstwa, np. ze wzgl臋du na charakter dzia艂alno艣ci, wielko艣膰 zatrudnienia, form臋 w艂asno艣ci, form臋 organizacyjno-prawn膮
 • rozr贸偶nia formy organizacyjno-prawne przedsi臋biorstw
 • rozr贸偶nia funkcje i przedmiot dzia艂ania przedsi臋biorstw produkcyjnych, handlowych i us艂ugowych
 • rozr贸偶nia rodzaje struktur organizacyjnych przedsi臋biorstw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera struktur臋 organizacyjn膮 do rodzaju przedsi臋biorstwa
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu organizacji procesu produkcji, np. elementy struktury procesu technologicznego, cykl produkcyjny, typ produkcji, rytmiczno艣膰 produkcji
 • oblicza czas trwania cyklu produkcyjnego
 • rozpoznaje podmioty i formy sprzeda偶y w obrocie towarowym
 • rozr贸偶nia formy rynk贸w zorganizowanych, np. gie艂dy towarowe, aukcje, przetargi, targi i wystawy
 • rozr贸偶nia us艂ugi sklasyfikowane wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w, np. ze wzgl臋du na przeznaczenie, rodzaj nabywc贸w, rodzaj i charakter wykonywanej pracy
 • rozpoznaje formy outsourcingu
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.07 - zak艂ada i prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
 • systematyzuje etapy przygotowania do podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • dobiera form臋 organizacyjno-prawn膮 do rodzaju i zakresu dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • wybiera form臋 opodatkowania dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • przygotowuje dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do zarejestrowania i uruchomienia dzia艂alno艣ci gospodarczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a finansowania wydatk贸w zwi膮zanych z podj臋ciem i prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, np. kredyty bankowe, leasing, franchising
 • rozr贸偶nia sk艂adniki maj膮tku przedsi臋biorstwa
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami: koszt, wydatek, wp艂yw 艣rodk贸w pieni臋偶nych, przych贸d, doch贸d
 • okre艣la koszty i przychody z dzia艂alno艣ci jednostki organizacyjnej
 • oblicza doch贸d jednostki organizacyjnej
  4. przeprowadza analiz臋 statystyczn膮 badanej zbiorowo艣ci
 • rozpoznaje podstawowe poj臋cia statystyczne, np. zbiorowo艣膰 statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a pozyskiwania danych statystycznych
 • obja艣nia sposoby zbierania danych statystycznych
 • grupuje dane statystyczne wed艂ug okre艣lonej cechy lub kilku cech (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje podstawowe miary z zakresu analizy statystycznej
 • oblicza miary statystyczne, np. wsp贸艂czynnik nat臋偶enia, wska藕niki struktury i dynamiki, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia
 • interpretuje miary statystyczne, np. wsp贸艂czynnik nat臋偶enia, wska藕niki struktury i dynamiki, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia
 • interpretuje wyniki korelacji badanych zjawisk
 • prezentuje opracowany materia艂 statystyczny w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej
 • stosuje arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu do oblicze艅 i prezentacji materia艂u statystycznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad archiwizowania dokumentacji jednostki organizacyjnej
 • klasyfikuje dokumenty zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu przechowywania danych, np. archiwizacja, zbi贸r archiwalny, archiwum, baza danych
 • rozr贸偶nia rodzaje archiw贸w
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy dokumentacj膮 archiwaln膮 a niearchiwaln膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kwalifikuje dokumenty do kategorii archiwalnej
 • wskazuje sposoby porz膮dkowania i kwalifikowania dokumentacji przeznaczonej do przekazania do archiwum zak艂adowego
 • stosuje zasady oznaczania zbior贸w archiwalnych
 • ustala okres przechowywania dokumentacji archiwalnej stosownie do jej rodzaju
 • przestrzega zasad udost臋pniania zbior贸w archiwalnych osobom trzecim
 • wskazuje spos贸b post臋powania z dokumentacj膮 archiwaln膮 po up艂ywie terminu przedawnienia
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • okre艣la cele i zasady normalizacji krajowej
 • okre艣la poj臋cie i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

EKA.07.3 - Prowadzenie ksi膮g rachunkowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA7)

  1. przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia rachunkowo艣ci
 • rozr贸偶nia podsystemy rachunkowo艣ci i ich u偶ytkownik贸w
 • wskazuje elementy rachunkowo艣ci
 • rozr贸偶nia funkcje rachunkowo艣ci
 • wskazuje 藕r贸d艂a prawa bilansowego krajowego i mi臋dzynarodowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje jednostki zobowi膮zane do prowadzenia ksi膮g rachunkowych ze wzgl臋du na ich form臋 prawn膮 lub wysoko艣膰 osi膮gni臋tych przychod贸w
 • identyfikuje elementy zasad (polityki) rachunkowo艣ci
 • rozpoznaje nadrz臋dne zasady rachunkowo艣ci
 • wskazuje akty prawne dotycz膮ce rozlicze艅 podatkowych jednostek prowadz膮cych ksi臋gi rachunkowe
 • wskazuje kategorie archiwalne dokumentacji ksi臋gowej
 • wskazuje okresy przechowywania dokumentacji ksi臋gowej wed艂ug przepis贸w prawa bilansowego, podatkowego i ubezpiecze艅 spo艂ecznych
 • okre艣la zasady ochrony baz danych w przypadku prowadzenia ksi膮g rachunkowych przy u偶yciu techniki komputerowej
  2. klasyfikuje aktywa i pasywa
 • rozr贸偶nia sk艂adniki aktyw贸w trwa艂ych i obrotowych
 • rozr贸偶nia kapita艂y (fundusze) w艂asne w zale偶no艣ci od formy organizacyjno-prawnej jednostki
 • okre艣la zasady tworzenia i wykorzystania kapita艂贸w (fundusz贸w) w艂asnych
 • klasyfikuje zobowi膮zania ze wzgl臋du na termin p艂atno艣ci i tytu艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rezerwy na zobowi膮zania
 • identyfikuje elementy struktury i wymogi formalne bilansu
 • okre艣la zasady sporz膮dzania bilansu, np. r贸wnowagi bilansowej, ci膮g艂o艣ci bilansowej
 • porz膮dkuje aktywa i pasywa zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami i przepisami prawa
 • okre艣la rodzaj prowadzanej dzia艂alno艣ci na podstawie struktury aktyw贸w
 • wskazuje form臋 organizacyjno-prawn膮 jednostki na podstawie pasyw贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA7 - identyfikuje kategorie wynikowe
 • okre艣la poj臋cia wynikowe, np. wynik finansowy (zysk lub strat臋) brutto i netto oraz podatek dochodowy
 • rozpoznaje koszty i przychody podstawowej dzia艂alno艣ci operacyjnej
 • rozpoznaje koszty i przychody pozosta艂ej dzia艂alno艣ci operacyjnej
 • rozpoznaje koszty i przychody finansowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje koszty podstawowej dzia艂alno艣ci operacyjnej wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w, np. rodzaju prowadzonej dzia艂alno艣ci, miejsc ich powstania, rodzaj贸w koszt贸w, okresu ich rozliczania, ze wzgl臋du na zwi膮zek z wytwarzanymi produktami
 • klasyfikuje przychody podstawowej dzia艂alno艣ci operacyjnej
  4. przestrzega zasad funkcjonowania kont ksi臋gowych
 • wskazuje elementy konta ksi臋gowego
 • rozpoznaje rodzaje kont ksi臋gowych, np. bilansowe, wynikowe, pozabilansowe, rozliczeniowe, podstawowe i koryguj膮ce, syntetyczne i analityczne
 • dokonuje podzia艂u poziomego i pionowego kont ksi臋gowych
 • dokonuje 艂膮czenia kont ksi臋gowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady funkcjonowania kont ksi臋gowych: aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych, koszt贸w, przychod贸w, analitycznych, pozabilansowych
 • okre艣la wp艂yw sald kont koryguj膮cych na saldo konta podstawowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzenie ksi膮g rachunkowych oraz ich otwieranie i zamykanie zgodnie z przepisami prawa
 • okre艣la elementy ksi膮g rachunkowych
 • okre艣la przeznaczenie element贸w ksi膮g rachunkowych
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce prowadzenia ksi膮g rachunkowych
 • wskazuje zdarzenia, kt贸re zobowi膮zuj膮 do otwarcia i zamkni臋cia ksi膮g rachunkowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje dzie艅 otwarcia ksi膮g rachunkowych
 • otwiera konta ksi臋gi g艂贸wnej i konta ksi膮g pomocniczych
 • identyfikuje czynno艣ci poprzedzaj膮ce zamkni臋cie ksi膮g rachunkowych
 • zamyka konta ksi臋gi g艂贸wnej i konta ksi膮g pomocniczych
  6. sprawdza i kwalifikuje dowody ksi臋gowe do uj臋cia w ksi臋gach rachunkowych
 • klasyfikuje dowody ksi臋gowe wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w, np. wystawcy dowodu, funkcji dowodu, sposobu ewidencji, rodzaju operacji gospodarczej
 • rozpoznaje dowody ksi臋gowe: w艂asne i obce, zewn臋trzne i wewn臋trzne, pierwotne i wt贸rne, obrotu pieni臋偶nego, rozrachunk贸w, magazynowe, stanu i ruchu 艣rodk贸w trwa艂ych
 • wskazuje elementy dowodu ksi臋gowego zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi rachunkowo艣ci
 • okre艣la wymagania formalne dowod贸w ksi臋gowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaje kontroli dowod贸w ksi臋gowych
 • wskazuje kom贸rki organizacyjne upowa偶nione do przeprowadzania poszczeg贸lnych rodzaj贸w kontroli dowod贸w ksi臋gowych
 • okre艣la zadania kontroli merytorycznej i formalno- rachunkowej
 • przeprowadza kontrol臋 dowod贸w ksi臋gowych
 • poprawia b艂臋dy w dowodach ksi臋gowych
 • dekretuje dowody ksi臋gowe zgodnie z zak艂adowym planem kont
 • formu艂uje tre艣ci operacji gospodarczych na podstawie zadekretowanych dowod贸w ksi臋gowych
  7. sporz膮dza ksi臋gowe dokumenty rozliczeniowe i dokumenty obrotu pieni臋偶nego
 • rozr贸偶nia ksi臋gowe dokumenty rozliczeniowe
 • dobiera ksi臋gowy dow贸d rozliczeniowy do tre艣ci operacji gospodarczej
 • sporz膮dza ksi臋gowe dowody rozliczeniowe b臋d膮ce podstaw膮 zapis贸w w ksi臋gach rachunkowych, np. noty ksi臋gowe, noty odsetkowe, polecenia ksi臋gowania
 • sporz膮dza ksi臋gowe dokumenty rozliczeniowe o charakterze informacyjnym, np. monity, wezwania do zap艂aty (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumenty obrotu got贸wkowego i bezgot贸wkowego
  8. ewidencjonuje operacje gospodarcze w r贸偶nych jednostkach
 • okre艣la cechy operacji gospodarczej
 • rozr贸偶nia operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe
 • rozpoznaje typy operacji bilansowych i wynikowych
 • okre艣la wp艂yw operacji gospodarczych na bilans oraz koszty, przychody i wynik finansowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasad臋 podw贸jnego zapisu na kontach ksi臋gi g艂贸wnej
 • stosuje zasad臋 zapisu jednostronnego na kontach, w tym zapisu powt贸rzonego na kontach ksi膮g pomocniczych, zapisu jednostronnego na kontach pozabilansowych
 • ksi臋guje r贸偶ne operacje gospodarcze w jednostkach produkcyjnych, handlowych i us艂ugowych zgodnie z przyj臋t膮 polityk膮 rachunkowo艣ci
 • okre艣la tre艣膰 ekonomiczn膮 sald kont bilansowych
 • interpretuje zapisy na kontach: bilansowych, bilansowo-wynikowych, wynikowych, koryguj膮cych, rozliczeniowych, pozabilansowych
 • wskazuje na podstawie tre艣ci operacji gospodarczej b艂臋dy w podanych zapisach na kontach ksi臋gowych
  9. poprawia b艂臋dy ksi臋gowe
 • identyfikuje metody poprawiania b艂臋d贸w ksi臋gowych
 • okre艣la wp艂yw storna czarnego i czerwonego na obroty kont
 • poprawia b艂臋dy ksi臋gowe stwierdzone w trakcie okresu sprawozdawczego i po zamkni臋ciu ksi膮g rachunkowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza i analizuje zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej i kont ksi膮g pomocniczych
 • przestrzega zasad i termin贸w sporz膮dzania zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej
 • sporz膮dza zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej w r贸偶nych formach
 • przestrzega zasad uzgadniania obrot贸w i sald kont ksi膮g pomocniczych z obrotami i saldami kont ksi臋gi g艂贸wnej
 • wskazuje b艂臋dy ksi臋gowe mo偶liwe do wykrycia przez sporz膮dzanie zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje b艂臋dy mo偶liwe do wykrycia przez uzgadnianie sald kont ksi臋gi pomocniczej z saldami kont ksi臋gi g艂贸wnej
 • okre艣la zwi膮zek zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej z bilansem
  11. prowadzi ksi臋gi rachunkowe z zastosowaniem technologii informacyjnych i system贸w komputerowych
 • stosuje oprogramowanie finansowo-ksi臋gowe do tworzenia zak艂adowego planu kont, otwarcia kont bilansowych, ksi臋gowania operacji gospodarczych, zak艂adania r贸偶nych kartotek
 • stosuje oprogramowanie finansowo-ksi臋gowe do prowadzenia ewidencji i sporz膮dzania dokument贸w 艣rodk贸w trwa艂ych
 • stosuje oprogramowanie finansowo-ksi臋gowe do prowadzenia ewidencji dla cel贸w podatku od towar贸w i us艂ug
 • stosuje oprogramowanie finansowo-ksi臋gowe do sporz膮dzania: ksi臋gowych dokument贸w rozliczeniowych, deklaracji skarbowych, dokument贸w obrotu pieni臋偶nego, r贸偶nych zestawie艅

EKA.07.4 - Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wynik贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.7)

  1. przestrzega zasad organizacji inwentaryzacji
 • okre艣la cele przeprowadzania inwentaryzacji
 • rozr贸偶nia rodzaje inwentaryzacji
 • ustala kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z przebiegiem inwentaryzacji
 • rozpoznaje zadania na poszczeg贸lnych etapach przebiegu prac inwentaryzacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la terminy i cz臋stotliwo艣膰 przeprowadzania inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tku
 • stosuje zasady inwentaryzacji
  2. przeprowadza i rozlicza inwentaryzacj臋 r贸偶nymi metodami
 • rozr贸偶nia metody inwentaryzacji
 • identyfikuje sk艂adniki maj膮tku inwentaryzowane metod膮 spisu z natury
 • identyfikuje sk艂adniki maj膮tku inwentaryzowane metod膮 por贸wnania danych ksi膮g rachunkowych z dokumentami 藕r贸d艂owymi i weryfikacji warto艣ci tych sk艂adnik贸w
 • identyfikuje sk艂adniki maj膮tku inwentaryzowane metod膮 potwierdzenia salda (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje metody: spis z natury, potwierdzenie salda i por贸wnania danych ksi膮g rachunkowych z dokumentami 藕r贸d艂owymi i weryfikacji warto艣ci tych sk艂adnik贸w do inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tku
 • rozr贸偶nia dokumenty wchodz膮ce w sk艂ad dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • sporz膮dza dokumenty inwentaryzacyjne, np. arkusz spisu z natury, protok贸艂 zestawienia r贸偶nic inwentaryzacyjnych, protok贸艂 weryfikacji r贸偶nic inwentaryzacyjnych, potwierdzenie salda nale偶no艣ci, protok贸艂 weryfikacji dokumentarnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.7 - oblicza i interpretuje r贸偶nice inwentaryzacyjne
 • identyfikuje ilo艣ciowe i jako艣ciowe r贸偶nice inwentaryzacyjne
 • klasyfikuje niedobory i nadwy偶ki inwentaryzacyjne
 • oblicza ilo艣ciowe i warto艣ciowe r贸偶nice wynikaj膮ce z por贸wnania stan贸w rzeczywistych sk艂adnik贸w maj膮tku ze stanami ksi臋gowymi
 • okre艣la rodzaj obliczonej r贸偶nicy inwentaryzacyjnej
  4. rozlicza r贸偶nice inwentaryzacyjne w ksi臋gach rachunkowych jednostki
 • ewidencjonuje ujawnione r贸偶nice inwentaryzacyjne sk艂adnik贸w maj膮tku
 • okre艣la sposoby rozliczania niedobor贸w niezawinionych
 • okre艣la sposoby rozliczania niedobor贸w zawinionych
 • identyfikuje sposoby rozliczania nadwy偶ek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad kompensowania niedobor贸w nadwy偶kami
 • oblicza kwot臋 kompensaty niedobor贸w nadwy偶kami
 • oblicza kwoty dopuszczalnych ubytk贸w naturalnych
 • rozlicza niedobory niezawinione mieszcz膮ce si臋 w granicach zak艂adowych norm ubytk贸w naturalnych oraz przekraczaj膮ce normy ubytk贸w naturalnych
 • rozlicza niedobory zawinione bezsporne i sporne
 • rozlicza nadwy偶ki inwentaryzacyjne

EKA.07.5 - Prowadzenie wyceny aktyw贸w i pasyw贸w oraz ustalanie wyniku finansowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA07)

  1. stosuje zasady dokonywania odpis贸w amortyzacyjnych
 • rozpoznaje r贸偶nice mi臋dzy amortyzacj膮 a umorzeniem 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych
 • okre艣la warunki, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 sk艂adniki aktyw贸w trwa艂ych podlegaj膮ce amortyzacji
 • identyfikuje sk艂adniki aktyw贸w trwa艂ych podlegaj膮ce amortyzacji wed艂ug prawa bilansowego i podatkowego
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na okres ekonomicznej u偶yteczno艣ci 艣rodka trwa艂ego przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia metody naliczania amortyzacji
 • rozpoznaje r贸偶nice w naliczaniu amortyzacji wed艂ug prawa bilansowego i podatkowego
 • oblicza kwoty odpis贸w amortyzacyjnych 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych r贸偶nymi metodami dla cel贸w bilansowych i podatkowych
 • sporz膮dza plan amortyzacji bilansowej i podatkowej 艣rodk贸w trwa艂ych
 • sporz膮dza tabele amortyzacyjne z uwzgl臋dnieniem metod amortyzacji liniowej i degresywnej
  2. wycenia aktywa i pasywa w ci膮gu okresu sprawozdawczego i na dzie艅 bilansowy
 • rozr贸偶nia kategorie przyj臋te dla potrzeb wyceny aktyw贸w i pasyw贸w, np. cena zakupu, cena nabycia, cena sprzeda偶y netto, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, warto艣膰 nominalna, warto艣膰 godziwa, kwota wymaganej zap艂aty i kwota wymagaj膮cej zap艂aty
 • oblicza warto艣膰 pocz膮tkow膮 rzeczowych sk艂adnik贸w aktyw贸w trwa艂ych, warto艣ci niematerialnych i prawnych, aktyw贸w finansowych, nale偶no艣ci i pasyw贸w
 • oblicza warto艣膰 zapas贸w na dzie艅 przyj臋cia do ewidencji wed艂ug kosztu wytworzenia i sta艂ych cen ewidencyjnych
 • stosuje metody wyceny rozchodu zapas贸w wycenionych po koszcie wytworzenia: metod膮 cen przeci臋tnych, metod膮 鈥瀙ierwsze wesz艂o- pierwsze wysz艂o鈥, metod膮 鈥瀘statnie wesz艂o- pierwsze wysz艂o鈥 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza odchylenia od cen ewidencyjnych materi