LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA.08

艢wiadczenie us艂ug pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zada艅 rozdzielczo-ekspedycyjnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EKA.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EKA 8

EKA.08.2 - Podstawy organizacji us艂ug pocztowych i finansowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.08)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu mikroekonomii i makroekonomii
 • wyja艣nia poj臋cia ekonomiczne
 • opisuje cechy gospodarki rynkowej
 • okre艣la podmioty funkcjonuj膮ce w gospodarce, zale偶no艣ci i powi膮zania mi臋dzy nimi
  2. sporz膮dza i przechowuje dokumenty w zwi膮zku z wykonywan膮 prac膮
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania i przechowywania danych i dokument贸w
 • stosuje zasady oznaczania dokumentacji
 • ustala okres przechowywania dokumentacji
 • kataloguje dokumenty zgodnie z przyj臋tym systemem i zasadami
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.08 - gromadzi informacje o badanej zbiorowo艣ci
 • opisuje podstawowe poj臋cia statystyczne
 • stosuje rodzaje bada艅 statystycznych w zale偶no艣ci od celowo艣ci bada艅
 • pozyskuje dane z r贸偶nych 藕r贸de艂
 • grupuje dane statystyczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prezentuje dane statystyczne w r贸偶nych formach
  4. ocenia podstawowe miary statystyczne
 • okre艣la 艣redni膮 arytmetyczn膮, median臋, dominant臋, wska藕niki nat臋偶enia zjawisk, wska藕niki struktury zjawisk, wska藕niki dynamiki zjawisk
 • oblicza 艣redni膮 arytmetyczn膮, median臋, dominant臋, wska藕niki nat臋偶enia zjawisk, wska藕niki struktury zjawisk, wska藕niki dynamiki zjawisk
 • wyci膮ga wnioski z uzyskanych podstawowych miar statystycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - prezentuje dane statystyczne i wyniki bada艅
 • stosuje arkusz kalkulacyjny (do oblicze艅, analiz, tworzenia baz danych)
 • stosuje edytor tekstu do prezentacji danych
 • stosuje program do prezentacji danych
 • przeprowadza analiz臋 opisow膮 badanego zjawiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera form臋 przedstawienia danych statystycznych do ich rodzaju
 • prezentuje wyniki bada艅
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej w us艂ugach pocztowych i finansowych
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci
  7. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony danych osobowych
 • stosuje zasady pozyskiwania i przechowywania danych osobowych
 • pozyskuje dane osobowe
 • przechowuje dane osobowe
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami rzetelno艣ci, celowo艣ci, adekwatno艣ci oraz czasowo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady cyberbezpiecze艅stwa przy przetwarzaniu danych osobowych
  8. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony informacji niejawnych, tajemnicy komunikowania si臋, tajemnicy pocztowej i tajemnicy s艂u偶bowej, w tym tajemnicy bankowej
 • sporz膮dza dokumenty z zachowaniem zasad ochrony informacji
 • realizuje obowi膮zki s艂u偶bowe z zachowaniem tajemnicy komunikowania, tajemnicy pocztowej i tajemnicy s艂u偶bowej, w tym bankowej
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony informacji niejawnych
 • okre艣la konsekwencje nieprzestrzegania przepis贸w w zakresie ochrony informacji i r贸偶nego rodzaju tajemnic

EKA.08.3 - 艢wiadczenie us艂ug pocztowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA8)

  1. stosuje przepisy prawa krajowego i mi臋dzynarodowego dotycz膮ce operator贸w pocztowych i podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi kurierskie: charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce warunk贸w korzystania z powszechnych i umownych us艂ug pocztowych, dotycz膮ce operator贸w pocztowych i podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi kurierskie, charakteryzuje przepisy pocztowe i celne dotycz膮ce operator贸w pocztowych i podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi kurierskie
 • okre艣la 藕r贸d艂a prawa dotycz膮ce operator贸w pocztowych i podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi kurierskie
 • okre艣la rodzaje us艂ug w obrocie krajowym i zagranicznym 艣wiadczonych przez operator贸w pocztowych i podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi kurierskie
 • interpretuje przepisy prawa w sprawie warunk贸w wykonywania us艂ug powszechnych przez operatora wyznaczonego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce warunk贸w korzystania z powszechnych i umownych us艂ug pocztowych, dotycz膮ce operator贸w pocztowych i podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi kurierskie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy pocztowe i celne dotycz膮ce operator贸w pocztowych i podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi kurierskie w obrocie zagranicznym
 • opisuje konsekwencje wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w prawa dotycz膮cych warunk贸w korzystania z powszechnych i umownych us艂ug pocztowych
 • okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci dotycz膮cej realizacji us艂ug przez operator贸w pocztowych i podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi kurierskie
  2. charakteryzuje us艂ugi pocztowe, w tym kurierskie
 • rozpoznaje us艂ugi pocztowe, tym kurierskie
 • udziela informacji o oferowanych i 艣wiadczonych us艂ugach pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym
 • dobiera rodzaje us艂ug pocztowych, w tym kurierskich, do potrzeb klienta
 • uwzgl臋dnia potrzeby klienta masowego w przedstawionej ofercie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia skutki nieprawid艂owego wykonania us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • dobiera us艂ugi komplementarne do potrzeb klienta
 • okre艣la r贸偶nice mi臋dzy rodzajami przesy艂ek w obrocie krajowym i zagranicznym
 • charakteryzuje r贸偶ne rodzaje przesy艂ek pocztowych, w tym kurierskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA8 - przyjmuje zlecenia na us艂ugi w obrocie krajowym i zagranicznym w oparciu o regulaminy i cenniki 艣wiadczenia us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • pos艂uguje si臋 regulaminami 艣wiadczenia us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 • pos艂uguje si臋 regulaminem 艣wiadczenia us艂ug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
 • okre艣la warunki nadania przesy艂ek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym (masa, wymiary, spos贸b adresowania, opakowanie, zwarto艣膰, zabezpieczenie)
 • przestrzega og贸lnych warunk贸w nadawania przesy艂ek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza op艂at臋 za zlecone us艂ugi pocztowe, w tym kurierskie, w obrocie krajowym i zagranicznym
 • przyjmuje przesy艂ki nadawane przez klient贸w masowych na zasadach uzgodnionych w zawartych umowach
 • wykonuje czynno艣ci operacyjne zwi膮zane realizacj膮 us艂ug od momentu przyj臋cia zlecenia
  4. realizuje us艂ugi w obrocie krajowym i zagranicznym w oparciu o dokumenty zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • sporz膮dza dokumenty nadawcze i oddawcze z uwzgl臋dnieniem rodzaju klienta: indywidualnego i masowego
 • sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z zawieraniem um贸w na us艂ugi pocztowe, w tym kurierskie, w obrocie krajowym i zagranicznym
 • realizuje zg艂oszenia klient贸w dotycz膮ce odst膮pienia lub zmiany umowy o us艂ug臋 pocztow膮, w tym kuriersk膮, w obrocie krajowym i zagranicznym
 • kontroluje prawid艂owo艣膰 sporz膮dzonych dokument贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje b艂臋dy w dokumentacji zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • sporz膮dza protoko艂y, raporty, sprawozdania i notatki s艂u偶bowe
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje procedury wydawania i dor臋czania przesy艂ek pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym
 • stosuje zasady dor臋czania przesy艂ek w obrocie krajowym i zagranicznym
 • wydaje przesy艂ki z uwzgl臋dnieniem rodzaj贸w przesy艂ek i rodzaju klienta: indywidualnego lub masowego
 • stosuje og贸lne zasady dor臋czania przesy艂ek
 • stosuje zasady szczeg贸lne przy wydawaniu przesy艂ek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia druki post臋powania reklamacyjnego
 • analizuje dokumenty w ramach post臋powania reklamacyjnego
 • charakteryzuje procedury dor臋czania przesy艂ek pocztowych, w tym kurierskich
 • charakteryzuje rodzaje przesy艂ek listowych i paczek przeznaczonych do wydania
 • charakteryzuje zasady wydawania i dor臋czania przesy艂ek
 • stosuje instrukcje 艣wiadczenia us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • stosuje procedury post臋powania reklamacyjnego
  6. realizuje us艂ugi z wykorzystaniem nowych kana艂贸w dystrybucji: charakteryzuje mo偶liwo艣ci realizacji us艂ug z wykorzystaniem nowych technologii, realizuje us艂ugi zlecone przy u偶yciu samoobs艂ugowych urz膮dze艅 nadawczych, charakteryzuje us艂ugi poczty hybrydowej oraz us艂ug digitalizacji danych, rozr贸偶nia poszczeg贸lne rodzaje punkt贸w odbioru przesy艂ek przez klient贸w
 • przyjmuje przesy艂ki nadane za po艣rednictwem internetu
 • opracowuje przesy艂ki nadane za po艣rednictwem urz膮dze艅 samoobs艂ugowych
 • przestrzega zasad kontroli op艂at za przesy艂ki listowe w formie elektronicznego znaczka pocztowego
 • informuje klient贸w o zasadach realizacji us艂ugi poczty hybrydowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia us艂ug臋 digitalizacji danych
 • kieruje przesy艂ki do wydania przez zewn臋trzne punkty odbioru
 • wykorzystuje urz膮dzenia mobilne w procesie dor臋czania przesy艂ek
 • wydaje przesy艂ki za pokwitowaniem w formie elektronicznej (signature pad, tablet)
  7. wykorzystuje programy komputerowe stosowane przez operator贸w pocztowych i podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi kurierskie
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych korzystania z program贸w komputerowych
 • obs艂uguje oprogramowanie komputerowe do udzielania informacji o 艣wiadczonych us艂ugach pocztowych, w tym kurierskich
 • korzysta ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego do realizacji us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • ewidencjonuje us艂ugi pocztowe, w tym kurierskie w formie elektronicznej
  8. stosuje urz膮dzenia techniczne na stanowisku obs艂ugi klienta: stosuje urz膮dzenia specjalistyczne do przyjmowania przesy艂ek pocztowych, w tym kurierskich, obs艂uguje urz膮dzenia specjalistyczne przy dor臋czaniu i wydawaniu przesy艂ek pocztowych, w tym kurierskich
 • opisuje zastosowanie specjalistycznych urz膮dze艅 technicznych do 艣wiadczenia us艂ug pocztowych, w tym kurierskich
 • obs艂uguje stemplownic臋
 • obs艂uguje wag臋 paczkow膮 i listow膮
 • obs艂uguje urz膮dzenie do frankowania, urz膮dzenie do czyszczenia datownik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obs艂uguje signature pad na stanowisku wydawania przesy艂ek
  9. 艣wiadczy us艂ugi pocztowe, w tym kurierskie, zlecane przez klient贸w z wykorzystaniem cyfrowych kana艂贸w komunikacji:
 • weryfikuje prawid艂owo艣膰 nadawania przesy艂ek z wykorzystaniem cyfrowych kana艂贸w komunikacji
 • realizuje zam贸wienia na us艂ugi zlecane drog膮 elektroniczn膮 zgodnie z warunkami nadania , charakteryzuje warunki sprzeda偶y przesy艂ek z wykorzystaniem drogi elektronicznej, charakteryzuje etapy 艣wiadczenia us艂ug pocztowych, w tym kurierskich, zlecanych drog膮 elektroniczn膮, sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 艣wiadczonych us艂ug pocztowych, w tym kurierskich, zleconych elektronicznie z zachowaniem przepis贸w o ochronie danych osobowych
 • stosuje elektroniczn膮 drog臋 kontaktu z klientem i sporz膮dzania dokumentacji dotycz膮cej 艣wiadczonych us艂ug pocztowych, w tym kurierskich, z zachowaniem przepis贸w o ochronie danych osobowych

EKA.08.4 - Realizowanie obrotu towarowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.8)

  1. stosuje zasady sk艂adania i rozliczania zam贸wie艅: stosuje terminologi臋 z zakresu towaroznawstwa, klasyfikuje towary wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w, stosuje procedury obowi膮zuj膮ce przy sk艂adaniu i rozliczaniu zam贸wie艅
 • dokonuje podzia艂u towaru na grupy asortymentowe
 • wyszukuje informacje o towarach zamieszczonych w katalogach, prospektach i poradnikach
 • pos艂uguje si臋 normami i wzorcami jako艣ci
 • okre艣la poziom zapas贸w na podstawie zestawie艅 magazynowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zamawia towar zgodnie z bilansem zestawie艅 magazynowych
 • rozlicza zam贸wienie
  2. sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z obrotem towarowym
 • rozr贸偶nia rodzaje dokument贸w zwi膮zanych z obrotem towarowym
 • rejestruje obr贸t towarami w stosownych kartotekach, w tym z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych
 • oblicza cen臋, mar偶臋, podatek VAT
 • sporz膮dza dowody sprzeda偶y (paragon, faktura VAT, rachunek) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza cennik towar贸w
 • weryfikuje dokumenty zwi膮zane z obrotem towarowym pod wzgl臋dem ich poprawno艣ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.8 - stosuje zasady przyjmowania, magazynowania, przechowywania i wydawania towar贸w: charakteryzuje zasady odbioru towar贸w, charakteryzuje zasady magazynowania i przechowywania towar贸w, charakteryzuje zasady pakowania i oznakowania towar贸w
 • wyja艣nia zasady magazynowania i przechowywania towar贸w
 • dobiera metody magazynowania do rodzaju towaru
 • stosuje normy towarowe i jako艣ciowe dotycz膮ce przechowywania towar贸w
 • rozr贸偶nia oznaczenia umieszczone na opakowaniach towar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje odbioru ilo艣ciowego i jako艣ciowego towar贸w
 • ocenia wady towar贸w
  4. stosuje r贸偶ne formy promocji sprzeda偶y towar贸w: charakteryzuje strategie promocji, rozr贸偶nia strategie cenowe
 • rozr贸偶nia narz臋dzia promocji stosowane podczas obs艂ugi klienta
 • opracowuje scenariusz rozmowy sprzeda偶owej
 • dobiera techniki promocji do typu klienta i towaru
 • opracowuje plan dzia艂a艅 promocyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • rozr贸偶nia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji
 • sporz膮dza plan inwentaryzacji
 • przeprowadza inwentaryzacj臋 r贸偶nymi metodami
 • sporz膮dza arkusz spisu z natury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje r贸偶nice inwentaryzacyjne
 • sporz膮dza sprawozdanie z przeprowadzania inwentaryzacji

EKA.08.5 - Realizowanie us艂ug finansowych: (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA08)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce us艂ug finansowych
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu us艂ug finansowych
 • okre艣la 藕r贸d艂a prawa dotycz膮ce us艂ug finansowych
 • wykorzystuje przepisy prawa dotycz膮ce warunk贸w korzystania z us艂ug finansowych
 • wskazuje konsekwencje wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w prawa dotycz膮cych us艂ug finansowych
  2. stosuje r贸偶ne formy rozlicze艅 pieni臋偶nych
 • rozr贸偶nia 艣rodki p艂atnicze
 • charakteryzuje formy rozlicze艅 got贸wkowych i bezgot贸wkowych
 • przyjmuje wp艂aty i nale偶no艣ci w formie got贸wkowej
 • przyjmuje nale偶no艣ci w formie bezgot贸wkowej z wykorzystaniem terminala p艂atniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera odpowiednie dokumenty do rozlicze艅 pieni臋偶nych
 • stosuje druki do wybranych form rozlicze艅 pieni臋偶nych
 • stosuje specjalistyczne urz膮dzenia do rozlicze艅 pieni臋偶nych, w tym terminal p艂atniczy
 • stosuje programy komputerowe do ewidencji rozlicze艅 pieni臋偶nych
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA08 - przestrzega procedur post臋powania w przypadku rozpoznania fa艂szywych 艣rodk贸w p艂atniczych i dokument贸w to偶samo艣ci: stosuje algorytm czynno艣ci podczas kontroli dokument贸w potwierdzaj膮cych to偶samo艣膰 i 艣rodk贸w p艂atniczych, obs艂uguje urz膮dzenia do kontroli autentyczno艣ci 艣rodk贸w p艂atniczych
 • rozpoznaje autentyczno艣膰 dokument贸w
 • identyfikuje zabezpieczenia 艣rodk贸w p艂atniczych i dokument贸w to偶samo艣ci
 • identyfikuje fa艂szywe 艣rodki p艂atnicze
 • okre艣la sposoby post臋powania w przypadku stwierdzenia fa艂szywych dokument贸w to偶samo艣ci i 艣rodk贸w p艂atniczych
  4. prowadzi obr贸t przekazowy, got贸wkowy i bezgot贸wkowy
 • przyjmuje zlecenia na us艂ugi finansowe, w tym przekazane cyfrowymi kana艂ami komunikacji
 • ewidencjonuje przekazy pieni臋偶ne w obrocie krajowym i zagranicznym
 • oblicza nale偶no艣ci za us艂ugi finansowe
 • przyjmuje wp艂aty i dokonuje wyp艂at przekaz贸w pieni臋偶nych z r贸偶nych tytu艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza kontrol臋 realizowanych us艂ug finansowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady 艣wiadczenia us艂ug bankowych
 • rozr贸偶nia rodzaje us艂ug bankowych
 • wyja艣nia zasady otwierania i prowadzenia poszczeg贸lnych typ贸w rachunk贸w bankowych
 • dobiera w艂a艣ciwy rodzaj us艂ug do potrzeb klienta
 • stosuje zasady przyjmowania wp艂at i dokonywania wyp艂at z rachunku bankowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la oprocentowanie 艣rodk贸w na rachunku na podstawie taryfy op艂at i prowizji
 • wyja艣nia zasady zak艂adania lokat
 • przyjmuje wnioski o kredyt bankowy
  6. opracowuje dokumenty zwi膮zane z zawieraniem um贸w dotycz膮cych us艂ug bankowych
 • sporz膮dza umow臋 otwarcia rachunku bankowego
 • sporz膮dza umow臋 kredytu bankowego
 • analizuje prawid艂owo艣膰 sporz膮dzonych dokument贸w zwi膮zanych z zawieraniem um贸w dotycz膮cych us艂ug bankowych
  7. prowadzi obs艂ug臋 przedsi臋biorstw w zakresie logistyki got贸wki: 艣wiadczy obs艂ug臋 podmiot贸w zewn臋trznych w zakresie logistyki got贸wki, prowadzi obs艂ug臋 utarg贸w
 • okre艣la warunki realizacji obs艂ugi podmiot贸w zewn臋trznych w zakresie logistyki got贸wki
 • prowadzi obs艂ug臋 got贸wkow膮 w zakresie obs艂ugi utarg贸w przedsi臋biorstw
 • przestrzega zasad post臋powania w przypadku stwierdzenia r贸偶nic got贸wkowych podczas realizacji us艂ug
 • wyja艣nia zasady realizacji us艂ug ochrony os贸b i mienia w zakresie dotycz膮cym logistyki got贸wki
  8. przeprowadza rozliczenie finansowe plac贸wki pocztowej
 • rejestruje dane niezb臋dne dla rozliczenia dnia pracy plac贸wki pocztowej
 • kontroluje prawid艂owo艣膰 sporz膮dzenia dokument贸w rachunkowo-kasowych plac贸wki pocztowej
 • raportuje osi膮gni臋te wyniki sprzeda偶y
 • sporz膮dza zestawienia i analizy
  9. wykorzystuje programy komputerowe do realizacji us艂ug finansowych
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych stosowania program贸w komputerowych w realizacji us艂ug finansowych
 • stosuje oprogramowanie do rejestracji operacji niefinansowych i operacji finansowych
 • stosuje oprogramowanie do sporz膮dzania dokument贸w oraz zestawie艅 i rozlicze艅

EKA.08.6 - Opracowywanie przesy艂ek (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA 08)

  1. stosuje procedury dotycz膮ce opracowywania przesy艂ek
 • rozr贸偶nia elementy instrukcji technologicznej operatora dotycz膮cej opracowywania przesy艂ek
 • wykorzystuje instrukcje technologiczne operatora dotycz膮ce opracowywania przesy艂ek
 • okre艣la konsekwencje wynikaj膮ce z nieprzestrzegania instrukcji technologic