LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM1

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI ELM.1(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELM 1

ELM.01.2 - Podstawy automatyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.01)

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki i elektroniki, takie jak prąd, napięcie, obwód elektryczny, pole elektryczne i magnetyczne, ładunek elektryczny, oczko i gałąź
 • rozróżnia wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice i elektronice, takie jak natężenie pola elektrycznego i magnetycznego, przenikalność elektryczna i magnetyczna, natężenie prądu, napięcie, energia, moc elektryczna, indukcja elektryczna i magnetyczna
 • rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych na podstawie symbolu, opisu lub wyglądu
  2. charakteryzuje zjawiska związane z prądem stałym i przemiennym
 • opisuje zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
 • rozróżnia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu stałego
 • rozróżnia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu przemiennego
 • podaje znaczenie techniczne symboli i jednostek miary wielkości fizycznych używanych do opisu zjawisk w obwodach elektrycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje zjawiska związane z przepływem prądu stałego i prądu przemiennego
 • rozpoznaje na podstawie opisu lub graficznych przebiegów parametry przebiegu sinusoidalnego
 • oblicza wartość średnią i wartość skuteczną przebiegu sinusoidalnego napięcia i prądu
 • rozpoznaje zjawisko rezonansu napięć i prądów
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.01 - interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i przemiennym
 • rozróżnia wielkości fizyczne opisujące obwody prądu stałego i jednofazowe obwody prądu przemiennego
 • rozróżnia jednostki wielkości fizycznych opisujących obwody prądu stałego i jednofazowe obwody prądu przemiennego
 • rozróżnia wielkości fizyczne opisujące obwody trójfazowe prądu przemiennego
 • rozróżnia jednostki wielkości fizycznych opisujących obwody trójfazowe prądu przemiennego
  4. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
 • rozpoznaje metody pomiaru wielkości elektrycznych
 • dobiera przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • stosuje metody bezpośrednie do wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • stosuje metody pośrednie do wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wartości wielkości elektrycznych
 • oblicza wielkości elektryczne, stosując prawa elektrotechniki
 • rysuje schematy zastępcze obwodów prądu stałego lub przemiennego
 • oblicza parametry zastępcze układów elementów połączonych szeregowo, równolegle lub w układzie mieszanym w obwodach prądu stałego
 • oblicza parametry obwodów elektrycznych prądu sinusoidalnego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje oporów elektrycznych w obwodach prądu przemiennego
  6. posługuje się schematami ideowymi i montażowymi układów elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne elementów na schematach ideowych układów elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych
 • lokalizuje elementy na schematach ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych
  7. posługuje się rysunkami technicznymi schematycznymi, złożeniowymi i montażowymi układów automatyki przemysłowej
 • rozpoznaje rodzaje rysunku technicznego
 • odczytuje informacje techniczne zawarte na rysunku technicznym schematycznym układu automatyki przemysłowej
 • odczytuje informacje techniczne zawarte na rysunku złożeniowym układu automatyki przemysłowej
 • odczytuje informacje techniczne zawarte na rysunku montażowym układu automatyki przemysłowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje odręcznie rysunek techniczny schematyczny zgodnie z obowiązującymi zasadami
  8. wykonuje rysunki techniczne schematyczne, złożeniowe i montażowe układów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne elementów i urządzeń instalacji automatyki przemysłowej
 • wykonuje rysunki techniczne schematyczne, złożeniowe i montażowe układów automatyki przemysłowej zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rysunki techniczne schematyczne, złożeniowe i montażowe z wykorzystaniem programów CAD (Computer Aided Design)
  9. rozróżnia części urządzeń i układów automatyki przemysłowej
 • rozpoznaje części urządzeń i układów automatyki przemysłowej
 • opisuje funkcje części układów automatyki przemysłowej
 • opisuje budowę i zastosowanie części układów automatyki przemysłowej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje obróbkę ręczną części urządzeń automatyki przemysłowej
 • wymienia narzędzia do obróbki ręcznej
 • dobiera narzędzia do obróbki ręcznej
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej
  11. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń
 • wymienia czynności eksploatacyjne i serwisowe dla maszyn, urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  12. opisuje układy sterowania stosowane w układach automatyki przemysłowej
 • rozróżnia na podstawie schematów blokowych struktury układów sterowania
 • rysuje schematy blokowe układów sterowania
 • rozróżnia sygnały stosowane w układach sterowania
 • rozpoznaje urządzenia stosowane w układach sterowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje układów regulacji
 • rozpoznaje regulatory stosowane w układach automatyki przemysłowej
 • wskazuje parametry regulatorów
  13. obsługuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller)
 • wymienia podstawowe elementy składowe sterownika PLC i określa ich funkcje
 • konfiguruje połączenie sterownika PLC z programatorem
 • przesyła program sterujący z programatora do sterownika
 • uruchamia program sterujący (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje symbole, bloki funkcyjne w programie sterującym
 • analizuje algorytm programu sterującego
  14. posługuje się pojęciami z dziedziny pneumatyki i hydrauliki
 • rozróżnia pojęcia z hydrostatyki i hydrokinetyki
 • rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu pneumatyki i hydrauliki: ciśnienie, siła, natężenie przepływu i wydajność
 • identyfikuje symbole i jednostki miary wielkości fizycznych
 • oblicza wartości wielkości związanych z pneumatyką i hydrauliką (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie symbolu, opisu lub wyglądu
  15. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji, dotyczących norm i procedur oceny zgodności

ELM.01.3 - Montaż układów automatyki przemysłowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM1)

  1. rozróżnia elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń
 • rozpoznaje hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu
 • rozróżnia elementy i urządzenia wykonawcze hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, wykorzystywane w układach automatyki przemysłowej
  2. klasyfikuje elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie schematu
 • opisuje budowę elementów automatyki przemysłowej
 • opisuje budowę urządzeń automatyki przemysłowej
 • wskazuje elektryczne elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na schematach
 • wskazuje hydrauliczne elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na schematach (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje pneumatyczne elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na schematach
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM1 - określa funkcje i zastosowanie elementów i urządzeń automatyki przemysłowej
 • rozpoznaje funkcje elementów i urządzeń automatyki przemysłowej
 • wskazuje właściwą zasadę działania elementu automatyki przemysłowej
 • wskazuje właściwą zasadę działania urządzeń automatyki przemysłowej
 • wskazuje przykłady zastosowań elementów i urządzeń automatyki przemysłowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia klasy szczelności urządzeń instalacji automatyki przemysłowej
  4. dobiera narzędzia i materiały do montażu mechanicznego urządzeń automatyki przemysłowej
 • dobiera narzędzia do montażu mechanicznego urządzeń automatyki przemysłowej
 • dobiera materiały do montażu mechanicznego urządzeń automatyki przemysłowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - montuje urządzenia automatyki przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną
 • wymienia czynności związane z montażem urządzeń automatyki przemysłowej
 • wykonuje plan montażu urządzeń automatyki przemysłowej z uwzględnieniem niezbędnych materiałów i narzędzi
 • montuje elementy elektryczne układów automatyki przemysłowej
 • montuje elementy pneumatyczne układów automatyki przemysłowej
  6. dobiera kable i przewody elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne do wykonania instalacji
 • ustala parametry kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
 • rozpoznaje typy kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
 • rozróżnia właściwe oznaczenia kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie katalogów
 • opisuje właściwe przeznaczenie kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
  7. wykonuje połączenia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne na podstawie dokumentacji technicznej
 • wyznacza trasy kablowe na podstawie dokumentacji technicznej
 • przygotowuje osprzęt instalacyjny do montażu
 • montuje osprzęt instalacyjny zgodnie z zasadami montażu
 • układa kable i przewody zgodnie z dokumentacją
  8. wykonuje połączenia elementów i urządzeń automatyki przemysłowej
 • przygotowuje kable i przewody elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne do podłączenia
 • wykonuje połączenia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne elementów i urządzeń automatyki przemysłowej zgodnie ze schematem
 • wykonuje oznaczenie kabli i przewodów zgodnie z dokumentacją
  9. wykonuje podłączenie urządzeń automatyki przemysłowej do instalacji zasilającej
 • rozpoznaje instalacje elektryczne typu TN, TT, IT
 • rozpoznaje i dobiera zabezpieczenia występujące w instalacjach elektrycznych
 • wykonuje prace związane z podłączeniem urządzeń automatyki przemysłowej do instalacji elektrycznej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje pomiary parametrów kabli i przewodów instalacji
 • rozróżnia metody pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów
 • dobiera przyrządy do pomiaru parametrów kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
 • wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji automatyki przemysłowej
 • wykonuje pomiary parametrów kabli i przewodów pneumatycznych instalacji automatyki przemysłowej
  11. określa zasady montażu elementów i urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych rozłącznych
 • rozróżnia rodzaje przyłączy procesowych rozłącznych
 • rozpoznaje materiały uszczelniające połączeń w przyłączach procesowych rozłącznych
 • dobiera materiały do montażu elementów i urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych rozłącznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • dobiera narzędzia do montażu elementów i urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych rozłącznych na podstawie dokumentacji technicznej
  12. wykonuje dokumentację powykonawczą
 • ocenia zgodność wykonanych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną
 • wprowadza zmiany w dokumentacji technicznej zgodnie ze stanem faktycznym

ELM.01.4 - Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.1)

  1. konfiguruje urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej
 • ustala na podstawie dokumentacji technicznej parametry konfiguracji urządzeń
 • parametryzuje urządzenie zgodnie z dokumentacją techniczną
  2. uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej
 • wymienia czynności wykonywane podczas uruchamiania urządzeń i układów automatyki przemysłowej
 • weryfikuje konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną
 • planuje procedury testu funkcjonalnego układu automatyki przemysłowej
 • przeprowadza testy funkcjonalne układu automatyki przemysłowej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.1 - dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających poprawność działania układów automatyki przemysłowej
 • wybiera optymalne metody przeprowadzenia pomiarów sprawdzających
 • wymienia rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych w układach automatyki przemysłowej
 • dobiera przyrządy pomiarowe z uwzględnieniem metody pomiarowej, sposobu montażu, warunków środowiskowych (warunki atmosferyczne, wymagania procesowe)
 • wskazuje zasady bezpiecznego użytkowania aparatury pomiarowej
  4. wykonuje pomiary parametrów procesowych układów automatyki przemysłowej
 • przyporządkowuje metody pomiaru wielkości elektrycznych do określonych kategorii
 • opisuje metody pomiaru wielkości elektrycznych
 • przyporządkowuje metody pomiaru wielkości nieelektrycznych do określonych kategorii
 • opisuje metody pomiaru wielkości nieelektrycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki przemysłowej
 • dobiera metodę pomiaru dla wybranego parametru pozwalającego ocenić poprawność działania układu automatyki przemysłowej
 • rozróżnia parametry procesowe układów automatyki przemysłowej
 • dobiera przyrządy pomiarowe oraz aparaturę kontrolno- pomiarową do pomiarów parametrów procesowych układów automatyki przemysłowej
 • weryfikuje zmierzone wartości parametrów procesowych z dokumentacją techniczną
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza poprawność działania układów automatyki przemysłowej
 • weryfikuje poprawność wykonania połączeń elementów automatyki przemysłowej z dokumentacją techniczną
 • ustala na podstawie przeprowadzonej kontroli parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu automatyki przemysłowej
 • określa na podstawie dokumentacji technicznej wartości parametrów pozwalających zweryfikować poprawność działania układu automatyki przemysłowej
 • ocenia poprawność działania układu automatyki przemysłowej na podstawie wykonanych pomiarów
  6. posługuje się narzędziami do obsługi układów automatyki przemysłowej
 • rozróżnia rodzaje narzędzi stosowanych podczas obsługi układów automatyki przemysłowej
 • dobiera narzędzia z uwzględnieniem metody montażu, warunków środowiskowych (warunki atmosferyczne, wymagania procesowe)
 • opisuje zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi podczas obsługi układów automatyki przemysłowej
 • przestrzega zasad użytkowania narzędzi do obsługi układów automatyki przemysłowej

ELM.01.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.01.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią oraz ochroną antystatyczną
 • rozpoznaje symbole związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska
 • rozpoznaje znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony antystatycznej
 • wskazuje przepisy prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska, ochroną antystatyczną
 • wymienia podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną antystatyczną oraz ochroną środowiska (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rozwiązania ergonomiczne podczas doboru narzędzi i organizacji stanowiska pracy
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.01. - określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, wynikające z przepisów prawa
 • wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
  4. charakteryzuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • wymienia czynniki szkodliwe występujące na stanowisku pracy
 • wymienia skutki oddziaływania czynników psychofizycznych podczas pracy
 • wymienia skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka
 • wymienia skutki porażenia prądem
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • rozpoznaje zagrożenia dla środowiska związane z pracą w zawodzie
 • wymienia sposoby postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • przestrzega zasad postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego
  4. organizuje stanowisko pracy podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • dobiera wyposażenie stanowiska pracy, stosując zasady ergonomii
 • ocenia przygotowanie miejsca pracy pod względem potencjalnych zagrożeń dla człowieka i środowiska
 • wskazuje metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy
 • wymienia działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje środki ochrony indywidualnej adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje środki ochrony indywidualnej podczas podłączania urządzeń do sieci elektrycznej
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji