LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN.01

Prowadzenie sprzeda偶y


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HAN.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HAN 1

HAN.01.2 - Podstawy handlu (Egzamin zawodowy kwalifikacja HAN.01)

  1. sporz膮dza dokumenty handlowe zwi膮zane z wykonywan膮 prac膮 w formie papierowej i elektronicznej
 • rozr贸偶nia dokumenty handlowe, takie jak: pismo informacyjne, zapytanie ofertowe, ofert臋 sprzeda偶y, pismo negocjacyjne, zam贸wienie, reklamacj臋, odpowied藕 na reklamacj臋
 • dobiera techniki i programy do sporz膮dzania dokument贸w handlowych
 • zabezpiecza dokumenty handlowe zgodnie z przepisami prawa
  2. wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • wykorzystuje systemy technologii informacyjnej stosowane w handlu, np. pakiet biurowy, programy sprzeda偶owe
 • dobiera system sprzeda偶y do rodzaju plac贸wki handlowej
 • obs艂uguje system sprzeda偶y zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
  3. Kwalifikacje w zawodzie HAN.01 - pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu towaroznawstwa handlowego
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu towaroznawstwa, takie jak: asortyment, towar, grupa towarowa, norma, jako艣膰, warto艣膰 u偶ytkowa, odbi贸r jako艣ciowy
 • rozpoznaje na podstawie charakterystyki towaroznawczej wybrane grupy towarowe 偶ywno艣ciowe i nie偶ywno艣ciowe
 • kwalifikuje towar do odpowiedniej grupy asortymentowej
 • klasyfikuje towary i us艂ugi zgodnie ze struktur膮 Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug, przyporz膮dkowuj膮c je do sekcji, dzia艂u, grupy i klasy
  4. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii
 • wyja艣nia poj臋cia ekonomiczne: popyt, poda偶, r贸wnowaga rynkowa, cykl koniunkturalny, wymiana mi臋dzynarodowa, przewaga komparatywna
 • opisuje cechy gospodarki rynkowej
 • okre艣la wp艂yw prawa popytu i poda偶y na funkcjonowanie przedsi臋biorstwa handlowego
 • wyja艣nia zale偶no艣ci ekonomiczne wynikaj膮ce z prawa Engla (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje powi膮zania pomi臋dzy podmiotami funkcjonuj膮cymi w gospodarce
 • wymienia rodzaje przedsi臋biorstw handlowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - korzysta z Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci, Europejskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • identyfikuje struktur臋 klasyfikacji: Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci, Europejskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci, Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • opisuje zastosowanie Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci, Europejskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • wyszukuje symbol wyrobu lub us艂ugi w Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • dobiera stawk臋 podatku VAT do towaru na podstawie symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
  6. pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

HAN.01.3 - Organizowanie sprzeda偶y (Egzamin zawodowy kwalifikacja HAN1)

  1. wykonuje prace zwi膮zane z zam贸wieniem towar贸w
 • sprawdza stany magazynowe
 • przygotowuje dane do zam贸wienia
 • ustala ilo艣膰 i rodzaj towar贸w do zam贸wienia
 • sk艂ada zam贸wienie na towar faksem, e-mailem lub telefonicznie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zam贸wienie towar贸w
  2. odbiera dostawy towar贸w zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu
 • stosuje algorytm post臋powania przy odbiorze towar贸w
 • odczytuje informacje zamieszczone na opakowaniach towar贸w
 • dokonuje odbioru towar贸w pod wzgl臋dem ilo艣ciowym i jako艣ciowym
 • sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z odbiorem towar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza otrzymane dokumenty od dostawcy pod wzgl臋dem formalnym i rachunkowym
 • ustala niezgodno艣ci mi臋dzy towarem dostarczonym a zam贸wionym
 • wskazuje sposoby post臋powania z towarem wadliwym, uszkodzonym lub zniszczonym
  3. Kwalifikacje w zawodzie HAN1 - rozr贸偶nia magazyny handlowe i ich wyposa偶enie oraz stosuje zasady gospodarki magazynowej
 • wymienia rodzaje magazyn贸w handlowych
 • rozpoznaje funkcje wyposa偶enia technicznego magazyn贸w handlowych
 • dobiera sprz臋t i urz膮dzenia magazynowe do grupy towarowej
 • opisuje zasady rozmieszczania towar贸w w magazynie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera odpowiednie warunki przechowywania do towar贸w
 • rozmieszcza towary w magazynie zgodnie z zasadami przechowywania
  4. wykonuje prace zwi膮zane z gospodark膮 opakowaniami
 • opisuje funkcje opakowa艅 towar贸w
 • klasyfikuje opakowania zgodnie z przyj臋tymi kryteriami
 • opisuje zasady gospodarki opakowaniami w przedsi臋biorstwie handlowym
 • wymienia zasady segregowania opakowa艅 zgodnie z przepisami prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi ewidencj臋 opakowa艅 zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsi臋biorstwie handlowym
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem towar贸w do sprzeda偶y
 • dokonuje ilo艣ciowej i jako艣ciowej kontroli towar贸w przeznaczonych do sprzeda偶y
 • oznacza towary zgodnie z zasadami ustalonymi w handlu
 • dobiera opakowanie do rodzaju towaru
 • kalkuluje ceny w sprzeda偶y hurtowej i detalicznej z uwzgl臋dnieniem obliczania mar偶y, rabat贸w i upust贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia systemy zabezpieczaj膮ce magazyny i towary przed kradzie偶膮
 • charakteryzuje rodzaje zabezpiecze艅 towar贸w i plac贸wki handlowej
 • dobiera zasady przygotowania towar贸w do sprzeda偶y odpowiednio do asortymentu
 • stosuje zabezpieczenia towar贸w przed uszkodzeniem, kradzie偶膮 i zniszczeniem
  6. rozmieszcza towary w magazynie i na sali sprzeda偶owej
 • stosuje podstawowe narz臋dzia marketingu, takie jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja
 • stosuje metody i formy ekspozycji towar贸w
 • dobiera sposoby rozmieszczania towar贸w ze wzgl臋du na stosowan膮 metod臋 sprzeda偶y
 • wymienia zasady marketingu handlowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia og贸lne zasady rozmieszczania grup towarowych w sklepie z uwzgl臋dnieniem wagi towaru i wielko艣ci opakowania, cech fizykochemicznych i wymaganych warunk贸w przechowywania, wielko艣ci i cz臋sto艣ci sprzeda偶y towaru, bran偶y i grupy asortymentowej towar贸w
 • przygotowuje ekspozycje towar贸w do sprzeda偶y
  7. przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci materialnej zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia rodzaje odpowiedzialno艣ci materialnej
 • okre艣la skutki nieprzestrzegania przepis贸w prawa dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci materialnej
 • identyfikuje metody inwentaryzacji
 • przygotowuje towary do inwentaryzacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza inwentaryzacj臋 towar贸w metod膮 spisu z natury
 • wype艂nia dokumenty inwentaryzacyjne
 • charakteryzuje rodzaje niedobor贸w (zawinione i niezawinione)
 • ustala limit ubytk贸w
 • okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci materialnej pracownik贸w

HAN.01.4 - Sprzeda偶 towar贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja HAN.1)

  1. rozr贸偶nia formy i techniki sprzeda偶y towar贸w w handlu
 • opisuje formy sprzeda偶y towar贸w w handlu, w tym tradycyjn膮, samoobs艂ugow膮, mieszan膮, preselekcyjn膮, internetow膮
 • dobiera form臋 sprzeda偶y do rodzaju asortymentu
 • okre艣la techniki sprzeda偶y stosowane w handlu
 • dobiera technik臋 sprzeda偶y do asortymentu i potrzeb klient贸w
  2. rozpoznaje potrzeby klienta
 • klasyfikuje klient贸w ze wzgl臋du na wiek, p艂e膰, miejsce zamieszkania, status spo艂eczny
 • okre艣la rodzaje klient贸w ze wzgl臋du na cechy osobowo艣ci, np. niezdecydowany, zdecydowany, nieufny, zgodny, niecierpliwy i szybko艣膰 akceptowania nowo艣ci
 • opisuje motywy zachowa艅 klient贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie HAN.1 - okre艣la asortyment punktu sprzeda偶y i prezentuje ofert臋 handlow膮
 • okre艣la rodzaje asortyment贸w towarowych, takie jak: w膮ski, szeroki, p艂ytki, g艂臋boki
 • dokonuje podzia艂u asortymentu na grupy towarowe
 • przekazuje informacje klientowi o sposobach u偶ytkowania i przechowywania kupowanych towar贸w
 • prezentuje klientowi walory u偶ytkowe sprzedawanego towaru (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje poczt臋 elektroniczn膮 i zasoby internetowe do pozyskiwania i gromadzenia informacji o towarach
 • przekazuje klientowi informacje o warunkach sprzeda偶y np. w postaci elektronicznej i papierowej
  4. prowadzi rozmow臋 sprzeda偶ow膮
 • rozr贸偶nia komunikacj臋 werbaln膮 i niewerbaln膮
 • wymienia zasady prowadzenia rozmowy sprzeda偶owej
 • charakteryzuje etapy rozmowy sprzeda偶owej
 • dobiera spos贸b prowadzenia rozmowy sprzeda偶owej do typu klienta
  5. Kwalifikacje zawodowe - realizuje zam贸wienie klienta w r贸偶nych formach sprzeda偶y
 • sprawdza dost臋pno艣膰 towar贸w
 • prowadzi korespondencj臋 z klientem dotycz膮c膮 realizacji zam贸wienia
 • udziela wyja艣nie艅 na zapytanie klienta dotycz膮ce realizacji zam贸wienia
 • sporz膮dza dokumenty sprzeda偶y, takie jak: faktura, rachunek, faktura koryguj膮ca oraz dokument magazynowy wydania zewn臋trznego (WZ) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala kwot臋 nale偶no艣ci za sprzedane towary
 • przyjmuje wp艂aty i nale偶no艣ci w formie got贸wkowej lub bezgot贸wkowej
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pakowaniem i wydawaniem towaru
 • dobiera spos贸b pakowania towar贸w w zale偶no艣ci od rodzaju towaru i oczekiwa艅 klienta
 • informuje klienta o prawach dotycz膮cych zwrotu towar贸w i gwarancji
 • informuje klienta o organizacji i warunkach odbioru towaru
  6. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 stanowiska kasowego
 • przygotowuje stanowisko kasowe do pracy
 • obs艂uguje kas臋 fiskaln膮 zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
 • zabezpiecza i odprowadza utarg
 • sporz膮dza dokumenty kasowe zgodnie z przyj臋tymi zasadami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje programy komputerowe do ewidencji rozlicze艅 pieni臋偶nych
 • stosuje specjalistyczne urz膮dzenia do rozlicze艅 pieni臋偶nych
  7. stosuje procedury post臋powania reklamacyjnego
 • przyjmuje zg艂oszenie reklamacyjne
 • charakteryzuje r臋kojmi臋 i gwarancj臋
 • opisuje zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 • informuje klienta o sposobach rozpatrywania reklamacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia dokumenty zwi膮zane z reklamacj膮 towar贸w
 • okre艣la sposoby post臋powania reklamacyjnego w zale偶no艣ci od rodzaju zg艂aszanej reklamacji
  8. wykorzystuje urz膮dzenia techniczne i oprogramowanie komputerowe wspomagaj膮ce sprzeda偶 towar贸w w handlu
 • stosuje arkusz kalkulacyjny do wykonywania oblicze艅
 • obs艂uguje urz膮dzenia sklepowe i magazynowe, takie jak: waga, metkownica, krajalnica, urz膮dzenia ch艂odnicze

HAN.01.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HAN.01.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HAN.01. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. okre艣la zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy oraz sposoby zapobiegania im
 • wymienia czynniki szkodliwe w 艣rodowisku pracy
 • opisuje 藕r贸d艂a i rodzaje zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • opisuje wymagania dotycz膮ce pomieszcze艅 handlowych ograniczaj膮ce wp艂yw czynnik贸w szkodliwych i uci膮偶liwych na organizm cz艂owieka
 • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia w miejscu pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia: wypadek przy pracy, choroba zawodowa
 • wymienia objawy typowych chor贸b zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
  6. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy
 • identyfikuje znaki informacyjne dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej
 • wskazuje zastosowanie ga艣nic na podstawie znormalizowanych oznacze艅 literowych
 • opisuje zasady zachowania podczas wykonywania zada艅 zawodowych z u偶yciem urz膮dze艅 pod艂膮czonych do sieci elektrycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady ochrony przeciwpo偶arowej
 • wyja艣nia zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-艣ciekowej oraz w zakresie ochrony powietrza
 • wyja艣nia zasady recyklingu zu偶ytych materia艂贸w pomocniczych
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • stosuje zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem urz膮dze艅
 • opisuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce powstawaniu po偶aru lub innego zagro偶enia na stanowisku pracy
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 technicznych podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji