LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.10OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 10

HGT.10.2 - Podstawy turystyki na obszarach wiejskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.10)

  1. charakteryzuje rynek turystyczny
 • opisuje elementy rynku turystycznego
 • korzysta z danych statystycznych podczas analizy podmiot贸w rynku i ruchu turystycznego
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w turystyce
  2. charakteryzuje produkty turystyczne na obszarach wiejskich
 • wymienia rodzaje produkt贸w turystycznych
 • opisuje struktur臋 produktu turystycznego
 • por贸wnuje poszczeg贸lne rodzaje produkt贸w turystycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.10 - rozr贸偶nia rodzaje turystyki na obszarach wiejskich
 • opisuje motywy uprawiania r贸偶nych rodzaj贸w turystyki
 • klasyfikuje rodzaje turystyki
 • wskazuje zwi膮zki pomi臋dzy poszczeg贸lnymi rodzajami turystyki
  4. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce turystyki
 • wymienia uregulowania prawne dotycz膮ce funkcjonowania biur podr贸偶y
 • wymienia przepisy dotycz膮ce ochrony klienta
 • wymienia uregulowania prawne dotycz膮ce funkcjonowania obiekt贸w noclegowych i gastronomicznych, przedsi臋biorstw transportowych i innych podmiot贸w bran偶y turystycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi dzia艂ania marketingowe
 • wymienia instrumenty marketingu
 • dobiera instrumenty marketingu do wykonywanych zada艅 zawodowych
 • stosuje wybrane instrumenty marketingu podczas wykonywania zada艅 zawodowych.
 • wymienia elementy analizy mocnych stron (strengths) s艂abych (weaknesses) i szans (opportunities) i zagro偶e艅 (threats) (SWOT) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza analiz臋 s艂abych i mocnych stron, szans i zagro偶e艅 planowanej dzia艂alno艣ci turystycznej SWOT
 • stosuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych w turystyce
 • wskazuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych w turystyce
 • wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  7. przestrzega zasad 偶ywienia podczas organizacji turystyki na obszarach wiejskich
 • opisuje zasady 偶ywienia
 • opracowuje jad艂ospisy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
 • dobiera us艂ugi 偶ywieniowe do indywidualnych potrzeb klient贸w
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

HGT.10.3 - Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
 • charakteryzuje struktur臋 produkcyjn膮 gospodarstw rolnych
 • rozr贸偶nia gospodarstwa rolne, uwzgl臋dniaj膮c prowadzon膮 dzia艂alno艣膰, wielko艣膰, form臋 prawn膮
 • okre艣la produkcj臋 ro艣linn膮
 • okre艣la produkcj臋 zwierz臋c膮
   2. charakteryzuje uwarunkowania dotycz膮ce funkcjonowania gospodarstwa rolnego
  • wymienia sk艂adniki maj膮tkowe gospodarstwa rolnego
  • opisuje warunki przyrodnicze i ekonomiczne gospodarstwa rolnego
  • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dzia艂alno艣ci rolniczej
  • opisuje formy wsp贸艂pracy gospodarstwa rolnego z Agencj膮 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o艣rodkami doradztwa rolniczego, stowarzyszeniami bran偶owymi i innymi instytucjami dzia艂aj膮cymi na rzecz rolnictwa
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT10 - oblicza op艂acalno艣膰 produkcji rolniczej
  • oblicza przychody uzyskane ze sprzeda偶y produkt贸w rolniczych na podstawie dokument贸w finansowych
  • oblicza koszty poniesione na produkcj臋 rolnicz膮 na podstawie dokument贸w finansowych
  • oblicza r贸偶nic臋 pomi臋dzy uzyskanymi przychodami i poniesionymi kosztami produkcji rolniczej
  • stosuje rachunek ekonomiczny w dzia艂alno艣ci rolniczej
   4. organizuje produkcj臋 ro艣linn膮 w gospodarstwie rolnym
  • klasyfikuje gleby wyst臋puj膮ce w Polsce
  • wymienia gatunki ro艣lin uprawnych na u偶ytkach rolnych, rodzaje nasion oraz gatunki chwast贸w
  • dobiera grupy i gatunki ro艣lin odpowiednio do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa
  • opracowuje plan produkcji ro艣linnej w gospodarstwie rolnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje czynno艣ci w zakresie organizacji produkcji ro艣linnej
  • ocenia stosowanie zasady wzajemnej zgodno艣ci w produkcji ro艣linnej
  • stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas produkcji ro艣linnej
   5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje prace zwi膮zane z zak艂adaniem i piel臋gnacj膮 ogrodu warzywnego i sadu przydomowego
  • rozpoznaje ro艣liny ogrodowe
  • projektuje ogr贸d warzywny
  • zak艂ada ogr贸d warzywny
  • stosuje zabiegi piel臋gnacyjne w ogrodzie warzywnym, takie jak: odchwaszczanie, 艣ci贸艂kowanie, nawadnianie, nawo偶enie, zmianowanie, ci臋cie, koszenie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozpoznaje drzewa i krzewy owocowe
  • projektuje sad przydomowy
  • sadzi drzewa i krzewy owocowe
  • stosuje zabiegi piel臋gnacyjne w sadzie przydomowym: ci臋cie, nawo偶enie, nawadnianie, bielenie pni, ochrona przed chorobami i szkodnikami
   6. organizuje zabiegi agrotechniczne w produkcji ro艣linnej
  • okre艣la rodzaje zabieg贸w agrotechnicznych w zakresie produkcji ro艣linnej, takie jak: uprawa roli, nawo偶enie, siew i sadzenie, nawadnianie, piel臋gnowanie, ochrona ro艣lin, zbi贸r i przechowywanie ziemiop艂od贸w
  • planuje zabiegi agrotechniczne w ramach produkcji ro艣linnej
  • dobiera metody zabieg贸w agrotechnicznych do produkcji ro艣linnej
  • opracowuje plan zabieg贸w agrotechnicznych zwi膮zanych z produkcj膮 ro艣linn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dokonuje zasiewu u偶ytk贸w rolnych
  • sadzi ro艣liny uprawne
  • stosuje zmianowanie jako spos贸b uprawy ro艣lin
  • piel臋gnuje ro艣liny uprawne
  • stosuje metody ochrony ro艣lin
  • zbiera plony
  • przechowuje ziemiop艂ody
   7. organizuje produkcj臋 zwierz臋c膮 w gospodarstwie rolnym
  • wymienia gatunki, typy i rasy zwierz膮t gospodarskich
  • opisuje funkcjonowanie organizmu zwierz膮t gospodarskich
  • dobiera gatunki, typy i rasy zwierz膮t do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego
  • planuje rozw贸j produkcji zwierz臋cej w gospodarstwie rolnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • organizuje produkcj臋 mleka, 偶ywca rze藕nego, jaj oraz produkcj臋 drobiarsk膮
  • organizuje ch贸w koni i innych zwierz膮t gospodarskich
  • wykonuje prace zwi膮zane z rozrodem zwierz膮t gospodarskich
  • ocenia jako艣膰 wykonywanych prac zwi膮zanych z prowadzeniem produkcji zwierz臋cej
  • ocenia zastosowanie zasady wzajemnej zgodno艣ci w produkcji zwierz臋cej
  • stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas obs艂ugi zwierz膮t gospodarskich
   8. prowadzi prace zwi膮zane z 偶ywieniem zwierz膮t gospodarskich
  • przygotowuje dobowe dawki pokarmowe z zachowaniem norm 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich
  • 偶ywi zwierz臋ta gospodarskie
  • kontroluje wykorzystanie pasz w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich
  • wymienia zasady przygotowania, konserwacji i zadawania pasz dla zwierz膮t gospodarskich
   9. wykonuje zabiegi zwi膮zane z higien膮 zwierz膮t i pomieszcze艅 gospodarskich
  • wymienia zabiegi zwi膮zane z zoohigien膮 zwierz膮t gospodarskich
  • opracowuje plan zabieg贸w zwi膮zanych z zoohigien膮 zwierz膮t gospodarskich
  • dobiera zabiegi zoohigieniczne do r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  • wykonuje zabiegi zoohigieniczne u zwierz膮t gospodarskich w zakresie higieny, utrzymania, 偶ywienia zwierz膮t, przechowywania pasz, higieny rozrodu oraz higieny pracy zwierz膮t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje wymagania podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z zoohigien膮 zwierz膮t gospodarskich
  • stosuje zasady bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci w produkcji zwierz臋cej
  • realizuje czynno艣ci zwi膮zane z higien膮 pomieszcze艅 gospodarskich
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierz膮t gospodarskich oraz obrotu nimi
  • opisuje zasady identyfikacji i rejestracji zwierz膮t gospodarskich oraz obrotu nimi
  • stosuje wymagania dotycz膮ce identyfikacji i rejestracji poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  • stosuje zasady obrotu zwierz臋tami gospodarskimi
   11. eksploatuje narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny rolnicze stosowane w produkcji ro艣linnej
  • rozr贸偶nia narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do uprawy, nawo偶enia, siewu i sadzenia, piel臋gnacji i ochrony ro艣lin, zbioru i konserwacji zielonek, zbioru zb贸偶, zbioru ro艣lin okopowych oraz inne maszyny specjalistyczne do prac w rolnictwie
  • rozr贸偶nia narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do czyszczenia, sortowania, dosuszania i przechowywania ziarna
  • stosuje narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny rolnicze w produkcji ro艣linnej
  • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas eksploatacji narz臋dzi, urz膮dze艅 i maszyn rolniczych w produkcji ro艣linnej
   12. eksploatuje narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny rolnicze stosowane w produkcji zwierz臋cej
  • rozr贸偶nia narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do mechanizacji prac w oborach, chlewniach, kurnikach, owczarniach i fermach zwierz膮t drobnych oraz inne maszyny i urz膮dzenia og贸lnego przeznaczenia
  • stosuje narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny rolnicze w produkcji zwierz臋cej
  • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas eksploatacji narz臋dzi, urz膮dze艅 i maszyn rolniczych w produkcji zwierz臋cej
   13. przestrzega zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju
  • opisuje zasady zr贸wnowa偶onego rozwoju stosowane w rolnictwie
  • wdra偶a dzia艂ania s艂u偶膮ce ochronie r贸偶norodno艣ci biologicznej dotycz膮cej ro艣lin i zwierz膮t, mikroorganizm贸w, zmienno艣ci genetycznej w obr臋bie gatunk贸w oraz r贸偶norodno艣ci ekosystem贸w
  • realizuje dzia艂ania na rzecz ochrony 艣rodowiska naturalnego, takie jak: wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii, oszcz臋dne gospodarowanie zasobami wody, segregacja odpad贸w, przestrzeganie planu nawozowego
   14. stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej
  • okre艣la ekologiczne metody produkcji ro艣linnej
  • stosuje ekologiczne metody produkcji ro艣linnej w zakresie: wykorzystania ekologicznego materia艂u siewnego i sadzeniowego, nawo偶enia nawozami ekologicznymi, zabieg贸w uprawowych, p艂odozmianu, piel臋gnacji i ochrony ro艣lin
  • okre艣la ekologiczne metody produkcji zwierz臋cej
  • stosuje ekologiczne metody produkcji zwierz臋cej w zakresie pochodzenia zwierz膮t, higieny, metod chowu i 偶ywienia zwierz膮t, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego, utrzymywania budynk贸w inwentarskich, wybieg贸w i pastwisk, dopuszczalnej obsady zwierz膮t i zagospodarowania nawoz贸w naturalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje ekologiczne metody przetw贸rstwa produkt贸w ro艣linnych i zwierz臋cych pochodz膮cych z rolnictwa ekologicznego
   15. prowadzi sprzeda偶 produkt贸w pochodzenia rolniczego
  • wymienia zasady prowadzenia rolniczego handlu produktami pochodzenia zwierz臋cego, niezwierz臋cego i 偶ywno艣ci膮 przetworzon膮
  • stosuje ograniczenia w handlu dotycz膮ce wielko艣ci produkcji, 艂膮cznej kwoty sprzeda偶y, miejsca wyprodukowania 偶ywno艣ci oraz zasad higienicznych
  • sprzedaje produkty pochodzenia zwierz臋cego, niezwierz臋cego i 偶ywno艣膰 przetworzon膮

  HGT.10.4 - Dostosowanie gospodarstwa rolnego do dzia艂alno艣ci agroturystycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.10)

   1. stosuje przepisy prawa i wymagania kategoryzacyjne dotycz膮ce bazy noclegowej
  • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ewidencji obiekt贸w hotelarskich oraz innych obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
  • opisuje system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, w tym wypoczynek na wsi oraz wypoczynek u rolnika
   2. przygotowuje dzia艂alno艣膰 turystyczn膮 w gospodarstwie rolnym
  • rozpoznaje potrzeby cz艂owieka zaspokajane przez agroturystyk臋
  • okre艣la zakres planowanej dzia艂alno艣ci turystycznej w gospodarstwie rolnym
  • wskazuje przepisy reguluj膮ce prowadzenie dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • opracowuje biznesplan dzia艂alno艣ci turystycznej w gospodarstwie rolnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • sporz膮dza analiz臋 op艂acalno艣ci dzia艂alno艣ci turystycznej w gospodarstwie rolnym
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.10 - analizuje warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • wymienia zasoby gospodarstwa rolnego przeznaczonego na dzia艂alno艣膰 agroturystyczn膮
  • okre艣la zakres adaptacji budynku mieszkalnego na dzia艂alno艣膰 agroturystyczn膮, uwzgl臋dniaj膮c minimalne wymagania dotycz膮ce wyposa偶enia innych obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
  • ustala zakres adaptacji otoczenia budynku mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • oblicza nak艂ady finansowe przeznaczone na adaptacj臋 gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia艂alno艣ci agroturystycznej
   4. projektuje uk艂ady funkcjonalne gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • wymienia uk艂ady funkcjonalne w gospodarstwie agroturystycznym
  • projektuje pokoje i w臋z艂y higieniczno-sanitarne zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotycz膮cymi wyposa偶enia innych obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
  • opracowuje projekt uk艂adu funkcjonalnego gospodarstwa rolnego do prowadzenia us艂ug 偶ywieniowych, w tym kuchni臋 i jadalni臋
  • opracowuje projekt uk艂adu funkcjonalnego gospodarstwa rolnego umo偶liwiaj膮cy realizacj臋 us艂ug rekreacyjnych
   5. Kwalifikacje zawodowe - projektuje wyposa偶enie gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • wymienia wyposa偶enie uk艂ad贸w funkcjonalnych gospodarstwa agroturystycznego
  • planuje wyposa偶enie pokoj贸w i w臋z艂贸w higieniczno- sanitarnych zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotycz膮cymi wyposa偶enia innych obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
  • planuje wyposa偶enie uk艂adu funkcjonalnego gospodarstwa rolnego do prowadzenia us艂ug 偶ywieniowych, w tym kuchni i jadalni
  • planuje wyposa偶enie uk艂adu funkcjonalnego umo偶liwiaj膮cego realizacj臋 us艂ug rekreacyjnych
   6. dostosowuje produkcj臋 rolnicz膮 w gospodarstwie rolnym do potrzeb klient贸w
  • ustala zapotrzebowanie klient贸w na produkty rolnicze z gospodarstwa rolnego
  • opisuje mo偶liwo艣ci produkcji rolniczej odpowiednio do potrzeb dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • opracowuje plan produkcji rolniczej, uwzgl臋dniaj膮c dzia艂alno艣膰 agroturystyczn膮
   7. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
  • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
  • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
  • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
   8. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
   9. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa agroturystycznego
  • opisuje struktur臋 biznesplanu
  • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
  • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
  • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci
  • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci agroturystycznej
  • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
  • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w rolnictwie
  • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej

  HGT.10.5 - Obs艂ugiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT10)

   1. przestrzega zasad obs艂ugi klienta
  • rozr贸偶nia zasady obs艂ugi klienta
  • stosuje zasady obs艂ugi, uwzgl臋dniaj膮c cechy, potrzeby i mo偶liwo艣ci klienta
  • stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas obs艂ugi klienta
   2. organizuje us艂ugi noclegowe w gospodarstwie agroturystycznym
  • przygotowuje ofert臋 us艂ug noclegowych
  • stosuje instrumenty marketingu podczas sprzeda偶y us艂ugi noclegowych
  • wykonuje czynno艣ci dotycz膮ce realizacji us艂ug noclegowych zgodnie z zam贸wieniem
  • sporz膮dza rozliczenie us艂ug noclegowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce 艣wiadczenia us艂ug noclegowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT10 - organizuje us艂ugi 偶ywieniowe, uwzgl臋dniaj膮c produkty regionalne i zasady 偶ywienia
  • planuje us艂ugi 偶ywieniowe w gospodarstwie agroturystycznym z wykorzystaniem produkt贸w z w艂asnego gospodarstwa rolnego i produkt贸w regionalnych
  • oblicza zapotrzebowania na surowce i p贸艂produkty
  • sporz膮dza kalkulacj臋 us艂ug 偶ywieniowych
  • opracowuje jad艂ospisy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opracowuje jad艂ospisy dostosowane do indywidualnych potrzeb klient贸w
  • sporz膮dza posi艂ki, przestrzegaj膮c zasad 偶ywienia oraz bezpiecze艅stwa i jako艣ci zdrowotnej 偶ywno艣ci
  • sporz膮dza posi艂ki z wykorzystaniem produkt贸w z w艂asnego gospodarstwa rolnego i produkt贸w regionalnych
  • stosuje zasady obs艂ugi konsumenta
  • stosuje instrumenty marketingu podczas sprzeda偶y us艂ug 偶ywieniowych
  • rozlicza us艂ugi 偶ywieniowe
   4. organizuje us艂ugi rekreacyjne z wykorzystaniem atrakcji turystycznych obszar贸w wiejskich
  • przygotowuje oferty us艂ug rekreacyjnych realizowanych na obszarach wiejskich
  • organizuje czas wolny, proponuj膮c us艂ugi rekreacyjne
  • stosuje instrumenty marketingu podczas sprzeda偶y us艂ug rekreacyjnych
  • rozlicza us艂ugi rekreacyjne
   5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace zwi膮zane z utrzymaniem porz膮dku i czysto艣ci w gospodarstwie agroturystycznym
  • wymienia prace porz膮dkowe w gospodarstwie agroturystycznym
  • wymienia metody, 艣rodki, sprz臋t i narz臋dzia stosowane w pracach zwi膮zanych z utrzymaniem porz膮dku i czysto艣ci w gospodarstwie agroturystycznym
  • sprz膮ta pomieszczenia w budynkach gospodarstwa agroturystycznego
  • sprz膮ta otoczenie gospodarstwa agroturystycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas czynno艣ci zwi膮zanych z utrzymaniem porz膮dku i czysto艣ci w gospodarstwie agroturystycznym
   6. sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 us艂ug agroturystycznych
  • opracowuje dokumenty potwierdzaj膮ce przygotowanie us艂ug agroturystycznych, takie jak: oferta pobytu, program pobytu, potwierdzenie rezerwacji, grafik rezerwacji
  • sporz膮dza dokumenty potwierdzaj膮ce sprzeda偶 us艂ug agroturystycznych, takie jak: faktury, paragony, rachunki, voucher
  • opracowuje dokumenty potwierdzaj膮ce realizacj臋 i weryfikacj臋 us艂ug agroturystycznych, takie jak: ewidencja go艣ci, odpowied藕 na reklamacj臋
  • opracowuje dokumenty potwierdzaj膮ce rozliczenie us艂ug agroturystycznych, takie jak zestawienie wp艂yw贸w i koszt贸w

  HGT.10.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 10)

   1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi
  • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe w j臋zyku obcym nowo偶ytnym umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
   2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacja zawodowa)
  • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
  • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
  • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
  • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 10 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
  • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
  • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
  • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
   4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e- mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
  • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
  • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
  • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
  • proponuje, zach臋ca
  • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
  • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
   5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
  • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
  • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
  • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂 (np. prezentacj臋)
   6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
  • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
  • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
  • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
  • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
  • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

  HGT.10.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.10.)

   1. okre艣la wymagania dotycz膮ce organizacji stanowiska pracy w dzia艂alno艣ci rolniczej i agroturystycznej zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  • wymienia podstawowe zasady ergonomii oraz przepisy dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w zakresie organizacji stanowiska pracy
  • organizuje stanowisko pracy w dzia艂alno艣ci turystycznej zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  • wskazuje zagro偶enia wynikaj膮ce z nieprzestrzegania zasad ergonomii oraz przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
   2. przewiduje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w dzia艂alno艣ci rolniczej i agroturystycznej
  • rozr贸偶nia zagro偶enia wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy
  • wskazuje 藕r贸d艂a zagro偶e艅 w 艣rodowisku pracy
  • wskazuje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 rolnicz膮 i agroturystyczn膮
  • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniu zdrowia i 偶ycia w dzia艂alno艣ci rolniczej i agroturystycznej
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.10. - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju zada艅
   4. prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
  • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stan zagro偶enia zdrowia i 偶ycia
  • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
  • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
  • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
  • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
  • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
  • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji