LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT4

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA HGT.4):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją HGT.4OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 4

HGT.04.2 - Wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.04)

  1. rozróżnia podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem czynności porządkowych w obiekcie świadczącym usługi gastronomiczne
 • wyjaśnia pojęcia praca, czynność, porządek, sprzęt sprzątający, środek czystości
 • uzasadnia konieczność stosowania środków do dezynfekcji w pracach porządkowych
  2. określa czynności porządkowe wykonywane w poszczególnych częściach obiektu świadczącego usługi gastronomiczne
 • wymienia czynności porządkowe wykonywane w różnych częściach obiektu gastronomicznego
 • rozróżnia czynności porządkowe bieżące, codzienne i okresowe wykonywane w różnych częściach obiektu świadczącego usługi gastronomiczne
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.04 - charakteryzuje maszyny, urządzenia, sprzęt i środki stosowane do wykonywania prac porządkowych w poszczególnych częściach obiektu świadczącego usługi gastronomiczne
 • rozróżnia maszyny czyszczące i sprzęt stosowany do wykonywania prac porządkowych w różnych częściach obiektu gastronomicznego
 • grupuje środki czystości do wykonywania prac porządkowych w zależności od ich przeznaczenia
 • dobiera środki czystości do wykonywanych prac porządkowych
  4. wykonuje prace porządkowe w części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej obiektu świadczącego usługi gastronomiczne
 • identyfikuje potrzebę wykonania czynności bieżących, codziennych i okresowych prac porządkowych
 • określa kolejność wykonywanych czynności określonych prac porządkowych
 • dobiera sprzęt do wykonywanych prac porządkowych
 • dobiera środki czyszczące i dezynfekujące do określonych prac porządkowych na podstawie ich charakterystyk znajdujących się na opakowaniach i w instrukcjach użytkowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje środki czyszczące, roztwory myjące i dezynfekujące do określonych prac porządkowych zgodnie z przeznaczeniem
 • przeprowadza czynności porządkowe zgodnie z ustalonym schematem wykonania
 • odnotowuje wykonanie prac porządkowych w karcie kontroli dobrej praktyki higienicznej GHP (Good Hygienic Practice) zgodnie z księgą procedur analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) (po wykonywaniu prac
 • czyści maszyny i urządzenia po wykonanych pracach porządkowych porządkowych
 • utrzymuje w czystości sprzęt i narzędzia do wykonywanych prac porządkowych
 • prowadzi kontrolę stanu gotowości maszyn i sprzętu do wykonywania prac porządkowych
 • informuje o uszkodzeniu maszyn, urządzeń, sprzętu narzędzi wykorzystywanego w pracach porządkowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega procedur higieny osobistej po wykonywaniu prac porządkowych
 • zgłasza, pracodawcy lub osobie nadzorującej prace porządkowe, zmiany w planach wykonywania prac porządkowych wynikających z analizy krytycznych punktów kontroli CCP (Critical Control Point)
  6. stosuje się do polityki ekologicznej obiektu świadczącego usługi gastronomiczne
 • segreguje odpady żywnościowe i surowce wtórne
 • dozuje środki do wykonywania prac porządkowych zgodnie z instrukcją ich użytkowania
 • stosuje sposoby oszczędzania wody, energii elektrycznej i gazu

HGT.04.3 - Wykonywanie prac pomocniczych podczas przygotowania potraw i napojów bezalkoholowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT4)

  1. wykonuje czynności związane z przygotowaniem produktów do procesu technologicznego
 • rozróżnia czynności obróbki wstępnej brudnej i czystej produktów spożywczych
 • wymienia maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt stosowany w gastronomii do różnych czynności obróbki wstępnej brudnej i czystej produktów spożywczych
 • określa czynności obróbki wstępnej brudnej i czystej surowców zgodnie z ich przeznaczeniem
 • dobiera maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt do obróbki wstępnej spożywczych produktów spożywczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi obróbkę wstępną brudną produktów spożywczych
 • przygotowuje półprodukt do dalszego etapu sporządzania potraw i napojów bezalkoholowych
  2. wykonuje czynności pomocnicze związane z obróbką cieplną żywności
 • rozróżnia metody i techniki obróbki cieplnej
 • dobiera metodę i technikę obróbki cieplnej do rodzaju sporządzanej prostej potrawy
 • dobiera urządzenia i sprzęt do obróbki cieplnej

HGT.04.4 - Przygotowanie dań warzywnych, owocowych, mięsnych, rybnych i mącznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.4)

  1. charakteryzuje produkty spożywcze stosowane do przygotowania dań z warzyw, owoców, mięs, ryb i mącznych
 • określa pojęcie produktu spożywczego
 • klasyfikuje produkty spożywcze w zależności od grup produktów, trwałości, pochodzenia i podstawowej wartości odżywczej (białkowej, energetycznej, regulującej)
 • dobiera produkty spożywcze wykorzystywane do przygotowania dań z warzyw, owoców, mięs, ryb i mącznych
 • rozróżnia produkty spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje produkty spożywcze trwałe i nietrwałe
 • określa przydatność kulinarną produktów spożywczych do sporządzania dań z warzyw, owoców, mięs, ryb i mącznych
 • rozróżnia metody utrwalania produktów spożywczych
 • rozpoznaje produkt utrwalony określona metodą
  2. identyfikuje wartości odżywcze produktów spożywczych na podstawie informacji zawartych na opakowaniach
 • rozróżnia składniki odżywcze produktu spożywczego w oparciu o informacje umieszczone na opakowaniu
 • porównuje wartość odżywczą produktów spożywczych zawartych na opakowaniach z tabelami wartości odżywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.4 - stosuje receptury gastronomiczne do przygotowania dań warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb oraz mącznych
 • dobiera produkty do przygotowania dań zgodnie z recepturą
 • odważa i odmierza produkty na podstawie receptur
 • przygotowuje produkty do właściwego etapu procesu przygotowania wybranych potraw
 • przygotowuje proste potrawy na podstawie receptury (np. surówki, soki i napoje warzywne, owocowe i mieszane, desery – kisiele, galaretki, owoce w galaretce, owoce w różnych sosach) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje proste potrawy gotowane, duszone, smażone, pieczone i zapiekane
 • przygotowuje proste dania owocowe, warzywne, mięsne, rybne i mączne (np. warzywa z wody, warzywa duszone, zupy popularne, potrawy z mas mielonych, warzywa i owoce pieczone, zapiekanki, pierogi, lasange)
  4. przygotowuje napoje gorące i zimne bezalkoholowe
 • rozróżnia rodzaje napojów gorących i zimnych bezalkoholowych
 • dobiera sposoby przyrządzania napojów gorących i zimnych bezalkoholowych w zależności od ich rodzaju
 • dobiera i przygotowuje urządzenia do przyrządzania napojów gorących (ekspresy do kawy i wody, warniki, podgrzewacze do czekolady gorącej)
 • dobiera urządzenia do przyrządzania napojów zimnych bezalkoholowych (wyciskarki do soków, blendery barowe, shakery, ochładzacze, dozowniki do napojów) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obsługuje urządzenia i sprzęt do parzenia i przygotowania napojów zimnych zgodnie z instrukcją i procedurami sporządzania określonego napoju
 • identyfikuje rodzaje naczyń do serwowania napojów gorących i zimnych bezalkoholowych
 • przygotowuje napoje gorące zgodnie z recepturą (np. herbatę czarną w czajniczku po angielsku w kopertach, kakao, czekoladę gorącą, napary ziołowe)
 • przygotowuje napoje zimne i gorące bezalkoholowe zgodnie z recepturą (np. zimne soki, proste napoje, kompoty)
  5. Kwalifikacje zawodowe - zapobiega niekorzystnym zmianom żywności podczas przygotowania potraw i napojów
 • wymienia zmiany zachodzące w żywności podczas obróbki wstępnej i termicznej
 • przestrzega zasad przeprowadzania obróbki wstępnej i termicznej przygotowywanych produktów do przygotowania potraw i napojów
  6. wykonuje prace związane z przechowywaniem produktów spożywczych i gotowych wyrobów
 • rozróżnia rodzaje magazynów do przechowywania żywności
 • dobiera magazyn do przechowywania określonych produktów spożywczych i gotowych wyrobów pochodzących ze zwrotów
 • dobiera urządzenia do przechowywania produktów żywnościowych
 • obsługuje urządzenia do przechowywania żywności świeżej i mrożonej o dużej wilgotności, suchej, w opakowaniach (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza zgodność temperatury, czasu, zaciemnienia przechowywania określonego środka żywności ze wskazaniami na opakowaniu lub recepturze
 • odczytuje z opakowań datę przydatności zmagazynowanych produktów spożywczych, zapewniając rotację według zasady FIFO (First In – First Out)
  7. ocenia żywność organoleptycznie
 • określa rolę zmysłów w prowadzeniu oceny organoleptycznej żywności
 • ocenia organoleptycznie żywność (produkt spożywczy, półprodukt, wyrób gotowy)
 • rozróżnia cechy świeżych i nieświeżych produktów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych
  8. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • rozpoznaje rodzaje zagrożeń występujących w produkcji żywności, takie jak: fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • przestrzega zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz dobrej praktyki higienicznej – GHP (Good Hygienic Practice)
 • odczytuje określone na schematach sporządzania potraw i napojów krytyczne punkty kontroli

HGT.04.5 - Wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT04)

  1. wykonuje prace pomocnicze związane z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych
 • wymienia prace składające się na ekspedycję potraw i napojów
 • przygotowuje zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów zgodnie z poleceniem kucharza i kelnera (gromadzi zgodnie z potrzebami)
 • przygotowuje urządzenia, narzędzia i drobny sprzęt do ekspedycji potraw i napojów na podstawie wykazu
 • urządza miejsce do ekspedycji potraw i napojów zgodnie ze schematem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odważa lub odmierza porcję potrawy, napoju bezalkoholowego zgodnie z gramaturą zapisaną w recepturze lub we wzorniku
 • układa wyporcjowane potrawy na talerzach, półmiskach lub w innych naczyniach zgodnie ze schematem
 • nalewa wodę lub kompoty bądź soki do szklanek, kieliszków, gobletów, dzbanków, karafek
 • umieszcza element dekoracyjny na talerzu, półmisku, wyporcjowanej potrawie lub napoju zgodnie z wzorcem
 • zabezpiecza potrawy lub napoje przeznaczone do ekspedycji
 • zabezpiecza potrawy i napoje pozostałe po procesie ekspedycji
  2. przygotowuje pomieszczenia i inne miejsca do przyjęcia gości
 • przygotowuje zastawę stołową do rodzaju dania według wykazu
 • dobiera bieliznę stołową do rodzaju usługi gastronomicznej
 • przygotowuje pomocnik kelnerski
 • nakrywa stoły przed otwarciem zakładu
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT04 - wykonuje prace porządkowe po
 • porządkuje stoły i inne stanowiska części handlowo- zakończeniu obsługi gości usługowej po zakończeniu obsługi gości
 • czyści i myje poleruje zastawę stołową i serwisową
 • sortuje brudną bieliznę stołową
 • zabezpiecza wyposażenie zakładu po zakończonej usłudze

HGT.04.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.04.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.04. - opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • przygotowuje stanowisko pracy do prac pomocniczych
 • stosuje obowiązujące instrukcje obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu podczas ich używania
 • rozróżnia sprzęt gaśniczy w zależności od przeznaczenia
 • dobiera środki gaśnicze i sprzęt zgodnie z ich przeznaczeniem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje porządek na stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje środki ochrony indywidualnej
 • określa znaczenie odzieży ochronnej
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykonuje prace pomocnicze z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji