LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M41

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI M.41(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 41

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w kopalniach odkrywkowych
Kwalifikacje w zawodzie M.41 - Uczeń:
1) wykonuje obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złoża, zwałowania oraz składu wydobytej kopaliny;
2) przestrzega zasad projektowania kopalń odkrywkowych;
3) prowadzi dokumentację techniczno-ruchową, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowców;
4) planuje roboty górnicze;
5) opracowuje technologię wykonywania robót górniczych;
6) sporządza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;
7) organizuje wykonywanie robót górniczych;
8) nadzoruje roboty udostępniające, przygotowawcze, eksploatacyjne, składowiskowe, zwałowe i rekultywacyjne;
9) określa położenie frontów eksploatacyjnych;
10) ocenia jakość wykonanych robót górniczych;
11) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
12) korzysta z programów komputerowych dotyczących projektowania kopalń odkrywkowych, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych.

2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie im
Kwalifikacje w zawodzie M41 - Uczeń:
1) przewiduje zagrożenia i zjawiska naturalne występujące w kopalniach odkrywkowych;
2) rozpoznaje zagrożenia naturalne i organizuje roboty związane z zabezpieczaniem obszarów niebezpiecznych i zagrożonych w kopalni odkrywkowej;
3) wykonuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa w kopalniach odkrywkowych;
4) prowadzi i kontroluje roboty związane z zabezpieczaniem obszarów niebezpiecznych i zagrożonych w kopalni odkrywkowej;
5) stosuje sprzęt i środki ochrony osobistej;
6) ocenia stan odkrywkowych wyrobisk górniczych i zwałowisk;
7) posługuje się sprzętem pomiarowym;
8) przestrzega procedur postępowania w razie wystąpienia zagrożeń naturalnych.