LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.14

艢wiadczenie us艂ug medyczno-piel臋gnacyjnych i opieku艅czych osobie chorej i niesamodzielnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.14
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 14

MED.14.2 - Podstawy opieki nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮 oraz podstawy opieki medycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.14)

  1. przedstawia prawno-etyczne podstawy wykonywania zawodu
 • omawia zasady etyki zawodowej oraz cechy, jakie powinna posiada膰 osoba wykonuj膮ca zaw贸d
 • wymienia zadania zawodowe wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • wymienia prawa pacjenta wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • przestrzega przepis贸w dotycz膮cych praw pacjenta, ochrony danych osobowych, w tym danych wra偶liwych, w zwi膮zku z realizacj膮 zada艅 zawodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zastosowanie przymusu bezpo艣redniego zgodnie z przepisami w sprawie ochrony zdrowia psychicznego
  2. opisuje system ochrony zdrowia i pomocy spo艂ecznej
 • opisuje g艂贸wne podmioty opieki zdrowotnej udzielaj膮ce 艣wiadcze艅 przeznaczonych dla osoby chorej i niesamodzielnej, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka stacjonarna szpitalna, opieka d艂ugoterminowa w stacjonarnych zak艂adach opieku艅czo-leczniczych, w zak艂adach opieku艅czo- -piel臋gnacyjnych i w hospicjach stacjonarnych, opieka d艂ugoterminowa domowa oraz opieka domowa hospicyjna
 • wyja艣nia finansowanie systemu ochrony zdrowia
 • opisuje g艂贸wne formy organizacyjne pomocy spo艂ecznej, takie jak: domy pomocy spo艂ecznej, o艣rodki wsparcia oraz us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.14 - charakteryzuje rynek us艂ug medycznych i opieku艅czych
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce 艣wiadcze艅 zdrowotnych i opieku艅czych, w tym poj臋cia: pacjent, podopieczny, ubezpieczony, oraz kryteria kwalifikacyjne do opieki: stan zagro偶enia 偶ycia, stan zdrowia, poziom sprawno艣ci, wiek
 • wyja艣nia poj臋cia: standard us艂ug zdrowotnych, standard us艂ug medycznych, standard us艂ug opieku艅czych
 • wymienia kryteria oceny jako艣ci 艣wiadczonej opieki
 • wyja艣nia podstawowe r贸偶nice w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych podmiot贸w leczniczych dotycz膮ce podmiotu tworz膮cego oraz 藕r贸de艂 finansowania dzia艂alno艣ci leczniczej Dziennik Ustaw 鈥 93 鈥 Poz. 1087 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia r贸偶nice w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej dotycz膮ce organu za艂o偶ycielskiego oraz 藕r贸de艂 finansowania
  4. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 organizmu cz艂owieka
 • obja艣nia poj臋cia z zakresu anatomii i fizjologii cz艂owieka
 • omawia budow臋 tkanek, narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka
 • opisuje czynno艣ci i funkcje kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w oraz prawa rz膮dz膮ce tymi funkcjami
 • omawia rozw贸j psychofizyczny cz艂owieka w poszczeg贸lnych fazach jego 偶ycia
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy zgodnie z posiadanymi kompetencjami
 • obja艣nia poj臋cia: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, reanimacja, resuscytacja, nag艂e zagro偶enie zdrowotne
 • omawia stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego spowodowane chorob膮, urazem fizycznym, termicznym i chemicznym
 • ocenia stan poszkodowanego i dokonuje pomiar贸w podstawowych czynno艣ci 偶yciowych
 • wykonuje podstawowe czynno艣ci resuscytacyjne zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 automatycznym defibrylatorem treningowym (AED 鈥 Automatyczny Elektryczny Defibrylator)
  6. charakteryzuje poj臋cia i procesy dotycz膮ce niepe艂nosprawno艣ci i niesamodzielno艣ci oraz zmian patologicznych
 • opisuje przyczyny i skutki naruszenia funkcji cia艂a, takie jak: uraz, przewlek艂a choroba, podesz艂y wiek oraz czynniki kontekstowe 鈥 osobowe i 艣rodowiskowe maj膮ce wp艂yw na funkcjonowanie osoby chorej i niepe艂nosprawnej
 • wyja艣nia poj臋cie niepe艂nosprawno艣ci z uwzgl臋dnieniem stanu prawnego dotycz膮cego orzekania o niepe艂nosprawno艣ci do cel贸w rentowych i pozarentowych
 • wyja艣nia poj臋cie niesamodzielno艣ci (niezdolno艣ci do samodzielnej egzystencji)
 • okre艣la poziom zaanga偶owania zawodowego i modyfikowania post臋powania w zale偶no艣ci od stopnia niesamodzielno艣ci osoby chorej lub niesamodzielnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia: asystowanie, pomaganie, opieka
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu patologii
 • wyja艣nia poj臋cia: wielki problem geriatryczny, starcza wielochorobowo艣膰
 • opisuje objawy i skutki zaburze艅 w funkcjonowaniu organizmu cz艂owieka spowodowane procesem starzenia i unieruchomieniem
  7. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym Dziennik Ustaw 鈥 94 鈥 Poz. 1087
  8. podejmuje dzia艂ania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
 • wyja艣nia poj臋cia: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, wychowanie zdrowotne, profilaktyka, polityka zdrowotna
 • okre艣la zakres dzia艂a艅 i podmioty realizuj膮ce promocj臋 zdrowia i profilaktyk臋
 • wymienia metody profilaktyki stosowane w pracy zawodowej
 • uzasadnia udzia艂 opiekuna medycznego w promocji zdrowia i profilaktyce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wsp贸艂dzia艂a z osob膮 niesamodzieln膮 i jej rodzin膮 w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skutk贸w zaniedba艅 piel臋gnacyjnych
  9. przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • definiuje poj臋cie przemocy, w tym przemocy w 艣rodowisku pracy
 • stosuje procedury dotycz膮ce przeciwdzia艂ania zjawiskom przemocy
 • wskazuje dzia艂ania przeciwdzia艂aj膮ce przemocy adekwatne do danej sytuacji
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • przestrzega zasad netykiety i norm prawnych dotycz膮cych bezpiecznego korzystania z internetu oraz ochrony informacji i danych
 • wyszukuje, gromadzi, selekcjonuje, przetwarza i wykorzystuje informacje przydatne w wykonywaniu zada艅 zawodowych
 • wprowadza dane do elektronicznej dokumentacji zgodnie z kompetencjami zawodowymi i kodem dost臋pu
  11. charakteryzuje dokumentacj臋 medyczn膮
 • omawia rodzaje dokumentacji medycznej pacjenta
 • wype艂nia dokumentacj臋 medyczn膮 zwi膮zan膮 z wykonywaniem zada艅 opiekuna medycznego, tak膮 jak: plan opieki, kart臋 kontroli podstawowych parametr贸w 偶yciowych
 • dokumentuje wykonanie czynno艣ci zawodowych
 • chroni dokumentacj臋 medyczn膮 przed osobami postronnymi i przed zniszczeniem
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.14.3 - Rozpoznawanie problem贸w opieku艅czych i medycznych w opiece nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED14)

  1. rozpoznaje problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospo艂eczne cz艂owieka w poszczeg贸lnych fazach 偶ycia i stanach zdrowia
 • omawia metody, techniki i sprz臋t do wykonania pomiar贸w antropometrycznych, pomiar贸w t臋tna, ci艣nienia t臋tniczego krwi, oddechu, saturacji krwi, temperatury cia艂a, obliczania wska藕nika masy cia艂a 鈥 Body Mass Index (BMI)
 • stosuje metody, techniki i sprz臋t do wykonania pomiar贸w antropometrycznych, pomiar贸w t臋tna, ci艣nienia t臋tniczego krwi, oddechu, saturacji krwi, temperatury cia艂a, obliczania wska藕nika masy cia艂a 鈥 Body Mass Index (BMI) Dziennik Ustaw 鈥 95 鈥 Poz. 1087
 • dokumentuje wykonanie pomiar贸w, w tym z u偶yciem technik komputerowych
 • wykorzystuje wyniki bada艅 i pomiar贸w do ustalania problem贸w funkcjonalnych i potrzeb biopsychospo艂ecznych cz艂owieka w poszczeg贸lnych fazach 偶ycia i stanu zdrowia
  2. wsp贸艂pracuje w procesie rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • wymienia osoby wsp贸艂pracuj膮ce w procesie rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • obja艣nia potrzeb臋 wsp贸艂pracy w procesie rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • uzasadnia rol臋 rodziny w procesie rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • nawi膮zuje wsp贸艂prac臋 ze wsp贸艂pracownikami podczas rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nawi膮zuje wsp贸艂prac臋 z rodzin膮 podczas rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED14 - charakteryzuje skutki niesamodzielno艣ci w zakresie zaspokajania potrzeb 偶yciowych, w tym: od偶ywiania, kontroli mikcji i defekacji, mobilno艣ci, utrzymania higieny cia艂a
 • wyja艣nia poj臋cia niedo偶ywienia i odwodnienia oraz wymienia skutki tych stan贸w dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka
 • wyja艣nia poj臋cia mikcji i defekacji oraz wymienia skutki braku kontroli nad wydalaniem
 • opisuje skutki d艂ugotrwa艂ego unieruchomienia
 • omawia skutki zaniedba艅 higienicznych
  4. rozpoznaje mo偶liwo艣ci osoby chorej i niesamodzielnej w zakresie samoopieki
 • wyja艣nia istot臋 samoopieki oraz deficytu samoopieki
 • opisuje skale s艂u偶膮ce do oceny zdolno艣ci wykonania prostych i z艂o偶onych czynno艣ci dnia codziennego i czynno艣ci 偶yciowych, w tym skale: Barthel, Katza, Lawtona
 • omawia zastosowanie skali Barthel jako narz臋dzia do kwalifikowania os贸b chorych do opieki d艂ugoterminowej
 • wykorzystuje wyniki oceny funkcjonalnej w celu ustalenia mo偶liwo艣ci osoby chorej i niesamodzielnej w zakresie samoobs艂ugi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zach臋ca osob臋 chor膮 i niesamodzieln膮 do samoopieki, wskazuj膮c na jej zasoby biologiczne i psychiczne oraz znaczenie ka偶dej aktywno艣ci w terapii i profilaktyce
  5. Kwalifikacje zawodowe - wyja艣nia znaczenie efektywnego komunikowania si臋 z osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮 oraz jej rodzin膮 w rozpoznawaniu potrzeb i problem贸w
 • omawia relacje mi臋dzyludzkie i ich znaczenie
 • wymienia warunki sprzyjaj膮ce efektywnemu komunikowaniu si臋 w procesie terapeutycznym
 • opisuje zasad臋 pierwszego kontaktu
 • okre艣la znaczenie sygna艂贸w werbalnych i pozawerbalnych w komunikowaniu si臋 z osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮 z zespo艂em ot臋piennym lub innymi zaburzeniami narz膮d贸w wzroku, s艂uchu lub mowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi rozmow臋 z osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮
 • przeprowadza wywiad z rodzin膮 osoby chorej i niesamodzielnej Dziennik Ustaw 鈥 96 鈥 Poz. 1087

MED.14.4 - Planowanie czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.14)

  1. planuje czynno艣ci higieniczne i piel臋gnacyjne adekwatnie do rozpoznanych problem贸w funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospo艂ecznych osoby chorej i niesamodzielnej
 • r贸偶nicuje problemy funkcjonalne i potrzeby biopsychospo艂eczne osoby chorej i niesamodzielnej w r贸偶nym stanie zdrowia
 • rozr贸偶nia rodzaje niepe艂nosprawno艣ci i stopnia niesamodzielno艣ci, w tym niepe艂nosprawno艣膰 fizyczn膮, psychiczn膮, intelektualn膮, niepe艂nosprawno艣膰 narz膮d贸w wzroku, s艂uchu lub mowy, niesamodzielno艣膰 cz臋艣ciow膮, znaczn膮, ca艂kowit膮
 • uwzgl臋dnia wyniki pomiar贸w w post臋powaniu piel臋gnacyjno-opieku艅czym oraz udost臋pnia je innym osobom uczestnicz膮cym w procesie terapeutycznym zgodnie z przepisami prawa
  2. okre艣la wp艂yw choroby i niesamodzielno艣ci na sytuacj臋 偶yciow膮 osoby chorej i niesamodzielnej oraz jej rodziny
 • omawia chorob臋 przewlek艂膮 i jej wp艂yw na funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej oraz jej rodziny
 • charakteryzuje najcz臋艣ciej wyst臋puj膮ce choroby przewlek艂e
 • wyja艣nia istot臋 niesamodzielno艣ci, r贸偶nicuje jej poziomy (stopnie)
 • opisuje niesamodzielno艣膰 jako skutek choroby przewlek艂ej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia wp艂yw choroby i niesamodzielno艣ci na stan biologiczny oraz psychiczny osoby chorej i niesamodzielnej
 • opisuje specyficzne dla chor贸b przewlek艂ych problemy piel臋gnacyjno-opieku艅cze
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.14 - modyfikuje dzia艂ania w zale偶no艣ci od zmieniaj膮cych si臋 problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • wyja艣nia poj臋cia kompensacji i modyfikacji
 • uzasadnia potrzeb臋 modyfikacji dzia艂a艅 opieku艅czych odpowiednio do stanu zdrowia i sprawno艣ci osoby chorej i niesamodzielnej
 • dobiera sprz臋t wspomagaj膮cy i uzgadnia zmian臋 post臋powania z osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮
 • planuje wykonanie czynno艣ci piel臋gnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, uwzgl臋dniaj膮c ocen臋 jej stanu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje zmodyfikowane dzia艂ania higieniczne, piel臋gnacyjne i wspieraj膮ce odpowiednio do rozpoznanych problem贸w funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospo艂ecznych osoby chorej i niesamodzielnej

MED.14.5 - Organizowanie i wykonywanie czynno艣ci higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynno艣ci opieki piel臋gnacyjnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED14)

  1. organizuje warunki do wykonania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych z uwzgl臋dnieniem oceny stanu osoby chorej i niesamodzielnej
 • rozr贸偶nia i wyja艣nia poj臋cia: higiena, utrzymanie w czysto艣ci, piel臋gnacja i utrzymanie kondycji
 • przygotowuje warunki do wykonania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych, bior膮c pod uwag臋 bezpiecze艅stwo osoby niesamodzielnej i w艂asne, efektywno艣膰 i ergonomi臋 pracy Dziennik Ustaw 鈥 97 鈥 Poz. 1087
 • wyja艣nia zasady wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych, w tym na podstawie planu piel臋gnowania zleconego przez piel臋gniark臋
 • uzasadnia konieczno艣膰 modyfikowania planu czynno艣ci piel臋gnacyjnych odpowiednio do stanu zdrowia i sprawno艣ci osoby chorej i niesamodzielnej oraz sytuacji w miejscu pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia skutki zaniedba艅 higienicznych i piel臋gnacyjnych dla zdrowia i 偶ycia osoby chorej i niesamodzielnej
 • dobiera materia艂y i produkty medyczne, 艣rodki oraz sprz臋t do wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych odpowiednie do stanu zdrowia i sprawno艣ci osoby chorej i niesamodzielnej
 • dobiera metody i techniki do wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • opisuje specjalne produkty ch艂onne zabezpieczaj膮ce sk贸r臋 i bielizn臋 oraz preparaty piel臋gnacyjne zabezpieczaj膮ce i poprawiaj膮ce kondycj臋 sk贸ry
  2. wykonuje czynno艣ci higieniczne i piel臋gnacyjne osobie chorej i niesamodzielnej
 • omawia podstawowe zasady i procedury stosowane podczas wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • omawia prawa pacjenta, w tym prawo do dobrej jako艣ci opieki, prawo do wyra偶ania zgody lub odmowy zgody na wykonywanie czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych, prawo do tajemnicy, prawo do intymno艣ci
 • omawia przyczyny powstania odle偶yny
 • opisuje zmiany odle偶ynowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje profilaktyk臋 przeciwodle偶ynow膮
 • pos艂uguje si臋 sprz臋tem, przyborami, narz臋dziami, materia艂ami i 艣rodkami do wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych
 • wykonuje czynno艣ci higieniczne i piel臋gnacyjne osobie chorej i niesamodzielnej, przestrzegaj膮c zasad, procedur oraz praw pacjenta
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED14 - uzasadnia konieczno艣膰 przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki
 • wyja艣nia poj臋cia: aseptyka i antyseptyka, dezynfekcja, sterylizacja
 • omawia metody sterylizacji
 • stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, adekwatnie do ryzyka zaka偶ania
 • wyja艣nia procedury i zasady post臋powania w sytuacji bezpo艣redniego nara偶enia si臋 na zaka偶enie
  4. przestrzega procedur sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabieg贸w higienicznych i piel臋gnacyjnych
 • charakteryzuje 藕r贸d艂a zaka偶enia oraz drogi szerzenia si臋 drobnoustroj贸w w szpitalu, takie jak: personel medyczny (nosiciele, sk贸ra r膮k), nieja艂owe narz臋dzia, sprz臋t medyczny, aparatura, materia艂y zanieczyszczone, powietrze i bielizna
 • omawia ogniwa 艂a艅cucha epidemicznego
 • opisuje podstawowe metody zapobiegania zaka偶eniom biologicznym
 • omawia zasady higieny obowi膮zuj膮ce w zak艂adach opieki zdrowotnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje procedur臋 higienicznego mycia r膮k Dziennik Ustaw 鈥 98 鈥 Poz. 1087
 • stosuje procedury dotycz膮ce zabezpieczania i usuwania zu偶ytego medycznego sprz臋tu jednorazowego, takiego jak: ig艂y, strzykawki, cewniki, worki na mocz, sprz臋t stomijny, oraz post臋powania z brudn膮 bielizn膮
 • omawia procedury segregacji i usuwania odpad贸w medycznych
 • segreguje odpady medyczne i zabezpiecza je zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
 • przestrzega obowi膮zuj膮cych zasad podczas wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad post臋powania wobec osoby chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych
 • opisuje sytuacje trudne wyst臋puj膮ce w opiece nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮, w tym skrajnie z艂y stan zdrowia, zaburzenia 艣wiadomo艣ci, agresja, nadwaga po艂膮czona z upo艣ledzeniem funkcji narz膮d贸w ruchu, odmowa jedzenia i picia, znaczne upo艣ledzenie funkcji wzroku, s艂uchu lub mowy
 • rozpoznaje sytuacje trudne dla osoby chorej i niesamodzielnej i dobiera metod臋 komunikowania si臋 oraz spos贸b dzia艂ania
 • omawia podstawowe zasady post臋powania w sytuacjach trudnych w opiece nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮, uznaj膮c za priorytet dobro osoby chorej i niesamodzielnej oraz bezpiecze艅stwo innych pacjent贸w, wsp贸艂pracownik贸w i w艂asne
  6. przeprowadza edukacj臋 w zakresie wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych adekwatnie do oceny poziomu wiedzy, umiej臋tno艣ci i mo偶liwo艣ci osoby chorej i niesamodzielnej
 • obja艣nia poj臋cia dotycz膮ce edukacji zdrowotnej jako wa偶nego ogniwa w promocji zdrowia
 • uzasadnia celowo艣膰 i zakres prowadzenia edukacji osoby chorej i niesamodzielnej w zakresie wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych
 • opracowuje plan edukacji osoby chorej i niesamodzielnej lub jej rodziny w zakresie wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych
 • przeprowadza edukacj臋 osoby chorej i niesamodzielnej lub jej rodziny w zakresie wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych oraz prowadzenia zdrowego stylu 偶ycia

MED.14.6 - Wykonywanie wybranych czynno艣ci z zakresu opieki medycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED 14)

  1. wykonuje okre艣lone zabiegi i czynno艣ci medyczne na zlecenie lekarza lub piel臋gniarki
 • omawia zadania opiekuna medycznego w zakresie wykonywania zabieg贸w