LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED2

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MED.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 2

MED.02.4 - Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED2)

  1. stosuje zasady i procedury podczas wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
 • analizuje procedury dotyczące wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
 • ocenia potrzeby pacjenta dotyczące poprawy zdrowia jamy ustnej, we współpracy z lekarzem
 • przygotowuje procedury zabiegów profilaktycznych
 • wykonuje procedury zabiegowe zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
  2. klasyfikuje pacjentów na podstawie wstępnych badań do zabiegów stomatologicznych
 • dokonuje analizy wyników badań wykonanych w laboratoriach
 • dobiera badania ankietowe i kliniczne do ustalenia sytuacji zdrowotnej i społecznej pacjenta
 • aranżuje we współpracy z lekarzem proces dalszego leczenia pacjenta
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED2 - monitoruje efekty leczenia uzyskane przez specjalistów z różnych dziedzin stomatologii
 • definiuje zadania higienistki stomatologicznej w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia
 • klasyfikuje pacjentów pod względem potrzeb, na podstawie objawów klinicznych, we współpracy z lekarzem dentystą
 • uczestniczy w procesie gromadzenia danych klinicznych
 • utrzymuje kontakty z pacjentem dla utrwalenia efektów leczenia uzyskanych przez różnych specjalistów
  4. rozróżnia aparaturę do diagnostyki i leczenia podtrzymującego
 • klasyfikuje urządzenia dostępne w gabinecie dentystycznym
 • określa funkcję urządzeń w realizacji świadczeń diagnostycznych i profilaktyczno-leczniczych
 • dobiera we współpracy z lekarzem dentysta urządzenia do wykonywanych zabiegów leczniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - posługuje się aparaturą, narzędziami i materiałami w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia
 • rozpoznaje aparaturę, narzędzia, materiały stosowane w gabinecie dentystycznym
 • dobiera aparaturę, narzędzia, materiały do zabiegów podstawowych i specjalistycznych
 • stosuje urządzenia zgodnie z zaleceniem producenta i potrzebami zabiegowymi do zabiegów, takich jak: usuwanie złogów twardych i miękkich, lakowanie, diagnostyka próchnicy, piaskowanie uzębienia
 • przygotowuje materiały zgodnie z procedurami (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • gromadzi zasoby materiałów i narzędzi zgodnie z potrzebami zabiegowymi

MED.02.5 - Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.2)

  1. sporządza dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa
 • omawia przepisy prawa dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej
 • rozróżnia wzory dokumentacji medycznej obowiązujące w gabinecie dentystycznym
 • opisuje sposoby dokumentowania przebiegu zabiegów podstawowych i specjalistycznych
 • analizuje czytelność, aktualność i wiarygodność sporządzanej dokumentacji
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej
 • wymienia przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej
 • objaśnia przepisy prawa dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w gabinecie dentystycznym
 • tworzy zbiory i kartoteki dokumentów niezbędne w procesie udzielania świadczeń profilaktyczno-leczniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.2 - sporządza dokumentację elektroniczną, posługując się programem do obsługi gabinetu dentystycznego
 • gromadzi dane pacjentów na nośnikach elektronicznych w gabinecie stomatologicznym
 • sporządza kopie baz danych na nośnikach wewnętrznych
 • chroni dostęp do informacji gromadzonych w postaci elektronicznej
  4. ewidencjonuje pacjentów i usługi na potrzeby wewnętrzne i dla celów sprawozdawczych
 • sporządza ewidencję pacjentów i usług stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzi terminarz przyjęć pacjentów
 • sporządza dokumentację zbiorczą i sprawozdawczą
 • rozróżnia wzory dokumentacji stomatologicznej dotyczące zgody pacjentów na zabiegi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z gotowych wzorów dokumentacji
 • przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu dentystycznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - klasyfikuje dokumenty pomocnicze na potrzeby zewnętrzne
 • sporządza dokumentację wewnętrzną na potrzeby organów kontrolnych
 • przygotowuje dokumenty do współpracy z pracownią techniki dentystycznej
 • dobiera dokumentację pomocniczą w celu usprawnienia funkcjonowania podmiotu leczniczego

MED.02.6 - Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED02)

  1. wyjaśnia budowę i fizjologię układu stomatognatycznego
 • rozpoznaje morfologię zębów i przyzębia
 • opisuje elementy anatomiczne w obrębie głowy i szyi
 • stosuje terminologię z zakresu morfologii, anatomii prawidłowej i fizjologii uzębienia mlecznego i stałego
 • opisuje prawidłową budowę łuków zębowych i funkcje układu stomatognatycznego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje anomalie stomatologiczne na modelach i w badaniu klinicznym
  2. opisuje stany patologiczne narządu żucia
 • wymienia przyczyny nieprawidłowości w budowie zębów i przyzębia
 • posługuje się prawidłową terminologią do opisania patologii narządu żucia
 • rozpoznaje stany chorobowe tkanek i układów w obrębie głowy i szyi na modelach i w badaniu klinicznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED02 - opisuje mikroflorę bakteryjną jamy ustnej
 • opisuje znaczenie i różnorodność mikroflory bakteryjną jamy ustnej
 • definiuje pojęcia dotyczące epidemiologii chorób narządu żucia
 • wyjaśnia rolę mikroorganizmów w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym
 • różnicuje mikroflorę bakteryjną na fizjologiczną i chorobotwórczą (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia rodzaj i ilość mikroorganizmów zasiedlających jamę ustną w celu określenia ryzyka chorób
  4. rozpoznaje techniki diagnozowania na potrzeby leczenia stomatologicznego
 • określa możliwości diagnozowania chorób jamy ustnej
 • przedstawia wskaźniki higieny jamy ustnej, próchnicy i chorób przyzębia w ramach zadań higienistki stomatologicznej
 • dobiera sposoby i techniki diagnozowania zębów i przyzębia
 • ocenia zdrowie jamy ustnej pacjentów w różnym wieku na podstawie wyników badań klinicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi badania przesiewowe w różnych grupach
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi różnymi metodami profilaktykę indywidualną i grupową dostosowaną do wieku pacjentów
 • opisuje metody profilaktyki indywidualnej i grupowej
 • planuje zabiegi profilaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów
 • dobiera metody profilaktyki grupowej dla wszystkich grup wiekowych pacjentów
  6. przeprowadza zabiegi profilaktyczne grupowe
 • rozpoznaje wskazania i możliwości wykonania zabiegów profilaktycznych grupowych w miejscu przebywania pacjentów
 • organizuje zabiegi profilaktyczne dla pacjentów z grup wysokiego ryzyka próchnicy
 • dobiera różne formy działań profilaktycznych grupowych
 • opisuje bierne i czynne zaangażowanie pacjentów wpływających na poprawę zdrowia
  7. sporządza wyciski i modele orientacyjne uzębienia dla celów diagnostycznych
 • opisuje procedury wykonywania wycisków i modeli orientacyjnych uzębienia
 • dobiera niezbędne narzędzia i materiały do wykonania wycisków i modeli orientacyjnych uzębienia
 • wykonuje wyciski i modele orientacyjne uzębienia mlecznego i stałego
 • różnicuje modele uzębienia na podstawie analizy potrzeb profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
  8. organizuje ciągłość leczenia pacjentów w trakcie użytkowania aparatów ortodontycznych
 • charakteryzuje wady zgryzu wymagające stosowania aparatów stałych i ruchomych
 • prognozuje czas leczenia pacjentów we współpracy z lekarzem ortodontą
 • monitoruje ciągłość leczenia ortodontycznego pacjentów w różnym wieku
  9. rehabilituje jamę ustną przy pomocy podstawowych ćwiczeń ortodontycznych
 • określa etiologię wad zgryzu
 • charakteryzuje ćwiczenia przywracające funkcję narządu żucia
 • przywraca funkcję narządu żucia za pomocą ćwiczeń usprawniających zalecanych przez ortodontę

MED.02.7 - Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED 02)

  1. organizuje działania na rzecz zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach społecznych
 • rozpoznaje stomatologiczne potrzeby zdrowotne społeczeństwa
 • planuje zakres działań promujących zdrowie jamy ustnej adekwatnie do potrzeb leczniczych indywidualnych i form grupowych
 • modyfikuje formy edukacji i działań prozdrowotnych w zakresie chorób jamy ustnej zależnie od możliwości systemu i wkładu finansowego pacjentów
 • nawiązuje kontakty z przedstawicielami innych zawodów medycznych w celu promowania zdrowia w populacji
  2. stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej w zależności od środowiska
 • charakteryzuje możliwe strategie promowania zdrowia jamy ustnej
 • analizuje dane statystyczne dotyczące występowania choroby próchnicowej i chorób przyzębia
 • wdraża zaplanowane działania w kierunku poprawy zdrowia jamy ustnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED 02 - planuje różne formy i metody edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej
 • dokonuje analizy skuteczności metod i form edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej
 • inicjuje odpowiednie formy i metody stosowane w edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej
 • instruuje pacjentów różnymi metodami jak: pokazy, pogadanki, demonstracje środków do higieny jamy ustnej
 • opisuje skuteczne metody edukowania dedykowane dzieciom i rodzicom dla zachowania zdrowia jamy ustnej
  4. dobiera różne formy edukacji zdrowotnej pacjentów stomatologicznych, posługując się wiedzą z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki
 • rozróżnia formy ekstensywne i intensywne w edukacji i promocji zdrowia
 • rozróżnia formy edukowania dostosowane do możliwości poznawczych pacjentów stomatologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela porad na temat racjonalnego odżywiania w celu zachowania zdrowia jamy ustnej u pacjentów w różnym wieku
 • określa rolę pożywienia w etiologii chorób jamy ustnej
 • opisuje rolę diety w zapobieganiu próchnicy
 • określa rolę witamin, mikroelementów zawartych w diecie w profilaktyce chorób jamy ustnej
 • ocenia rolę składników mineralnych niezbędnych do zachowania zdrowia jamy ustnej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • udowadnia szkodliwość niskiego pH śliny na środowisko jamy ustnej
 • wylicza szkodliwe działania cukrów prostych na tkanki zębów i przyzębia
  6. stosuje pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku i grupy odbiorców
 • rozpoznaje pomoce dydaktyczne stosowane w edukacji i promocji zdrowia
 • charakteryzuje dostępną literaturę stosowną do poziomu i wieku odbiorców
 • dobiera środki wizualne i audiowizualne w dydaktyce
 • wykorzystuje aparaty i urządzenia w działalności edukacyjnej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza pomoce dydaktyczne stosowne do wieku odbiorcy
  7. dobiera metody współdziałania z opiekunami dziecka w realizacji programu promocji zdrowia
 • weryfikuje sposoby współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka
 • określa metody współpracy z opiekunami dzieci w kształtowaniu postaw prozdrowotnych
 • używa odpowiednich metod w profilaktyce społecznej i środowiskowej
 • organizuje programy promujące zdrowie zębów i przyzębia w celu podniesienia kultury zdrowotnej środowiska

MED.02.8 - Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02.)

  1. rozpoznaje aparaturę stosowaną w gabinetach różnych specjalności
 • charakteryzuje podstawowe wyposażenie wymagane w gabinetach dentystycznych i promujących zdrowie
 • opisuje zastosowanie aparatury podstawowej i specjalistycznej w zabiegach profilaktyczno-leczniczych
 • kontroluje sprawność aparatury stosowanej w gabinecie i w praktyce specjalistycznej
 • rozróżnia procedury konserwacji aparatury stosowanej w praktyce dentystycznej
  2. charakteryzuje wymogi i ogólne przepisy dotyczące posługiwania się aparaturą w gabinecie dentystycznym
 • posługuje się aparaturą zgodną z normami Unii Europejskiej
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy z aparaturą fizykalną
 • opisuje warunki techniczne urządzeń fizykalnych stosowanych w gabinecie dentystycznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02. - obsługuje aparaturę fizykalną do diagnostyki i leczenia stomatologicznego
 • opisuje metody fizykalne stosowane w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu jamy ustnej
 • omawia zastosowanie aparatury fizykodiagnostycznej
 • stosuje aparaturę fizykalną w celu usprawnienia czynności układu stomatognatycznego
 • opisuje działanie różnych postaci energii fizycznej na tkanki jamy ustnej
  4. wykonuje zabiegi rehabilitacyjne, stosując metody fizykalne
 • wykorzystuje działanie pola elektromagnetycznego w rehabilitacji tkanek jamy ustnej
 • stosuje urządzenia emitujące światło w diagnostyce i terapii
 • stosuje metody fizykalne w celu zredukowania bólu i stanów zapalnych tkanek jamy ustnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania zabiegów fizykalnych
 • przedstawia opis zabiegów fizykalnych wykonywanych w gabinecie dentystycznym
 • stosuje się do zasad dotyczących stosowania zabiegów fizykalnych opisuje wzory dokumentów zawierających zgodę pacjenta na proponowane zabiegi

MED.02.9 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych osób
 • proponuje, zachęca
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub w tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MED.02.10 - Kompetencje personalne i społeczne (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02)

  1. identyfikuje naturalne potrzeby człowieka i zagrożenia z powodu braku ich zaspokojenia
 • rozróżnia pojęcia dotyczące potrzeb indywidualnych i potrzeb społecznych
 • rozróżnia potrzeby indywidualne i oczekiwania pacjenta
 • opisuje zagrożenia wynikające z powodu braku zaspokajania indywidualnych potrzeb pacjenta
 • podaje przykłady postawy empatycznej i asertywnej w relacjach z pacjentem
  2. opisuje cechy wysokiej jakości usług
 • wyjaśnia na czym polega wysoka jakość usług
 • opisuje wpływ kompetencji w zawodzie na jakość świadczonych usług
 • wyjaśnia znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom jamy ustnej dla jakości życia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02 - przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej
 • wyjaśnia normy zachowania etycznego i kulturalnego w relacjach z członkami zespołu stomatologicznego
 • stosuje zasady etyki i kultury w codziennych kontaktach w gabinecie dentystycznym
 • wyjaśnia normy postępowania w miejscach kontaktu z grupami pacjentów
 • przestrzega zasad związanych z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych osobowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy
  4. planuje wykonanie zadania
 • określa czas i koszt wykonania zabiegów stomatologicznych w obrębie jamy ustnej
 • rozpoznaje możliwości realizacji zadania
 • dokonuje weryfikacji podjętych przez siebie zadań
  5. Kwalifikacje zawodowe - ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania
 • podejmuje działania przestrzegając norm i procedur postępowania w gabinecie dentystycznym
 • wyjaśnia zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zadania z zakresu działalności profilaktyczno-leczniczej oraz utrzymania gabinetu w gotowości do pracy
 • podaje przykłady naruszenia norm i procedur postępowania w gabinecie dentystycznym i promocji zdrowia
  6. wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany
 • podejmuje odpowiednie działanie w nieprzewidzianych sytuacjach
 • proponuje sposoby rozwiązywania problemu
 • kreuje nowe podejście do współpracy w ramach zespołu
  7. stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
 • wyjaśnia przyczyny sytuacji stresowych
 • opisuje skutki stresu we współpracy zespołu dla pacjenta
 • stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem
  8. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
 • wybiera różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych
 • weryfikuje poziom swojej wiedzy przez ustawiczne doskonalenie zawodowe
 • uczestniczy w kursach, konferencjach i szkoleniach zawodowych
  9. stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.
 • komunikuje się z członkami zespołu stomatologicznego
 • udziela pacjentowi konstruktywnej informacji
 • przekazuje pacjentowi jasne i precyzyjne komunikaty
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje pojęcie konfliktu
 • wyjaśnia główne przyczyny konfliktów
 • omawia skutki konfliktów międzyludzkich w podstawowych sferach życia człowieka
 • opisuje proces tworzenia dobrych relacji międzyludzkich
  11. współpracuje w zespole
 • prowadzi działalność profilaktyczno-leczniczą na zlecenie lekarza dentysty
 • realizuje zadania uwzględniając wytyczne lekarza dentysty
 • konsultuje działania z innymi członkami zespołu dentystycznego

MED.02.3 - Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02)

  1. stosuje różne metody pracy podczas udzielania świadczeń
 • charakteryzuje metody usprawniające pracę w gabinetach dentystycznych
 • klasyfikuje ergonomiczne metody pracy stosowane podczas zabiegów profilaktycznych i leczniczych
 • dobiera metody pracy do zaplanowanych zabiegów profilaktycznych
 • asystuje lekarzowi dentyście na zlecenie w razie konieczności
  2. współpracuje z lekarzem dentystą podczas zabiegów wykonywanych różnymi metodami
 • charakteryzuje rolę higienistki stomatologicznej podczas wykonywania różnych zabiegów w jamie ustnej
 • aranżuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • stosuje ergonomiczne techniki w pracy jako druga asysta w zespole trzyosobowym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02 - przygotowuje pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych
 • informuje pacjenta o zakresie niezbędnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych
 • wykonuje na zlecenie lekarza dentysty badania i pomiary
 • zapisuje wyniki niezbędne do realizacji planu profilaktyczno-leczniczego
 • tłumaczy przebieg zabiegów pacjentowi w celu uzyskania jego zgody na wykonanie zabiegów
  4. rozróżnia zabiegi wykonywane w poszczególnych specjalnościach stomatologicznych
 • charakteryzuje niektóre zabiegi typowe dla różnych specjalności stomatologicznych
 • klasyfikuje zabiegi stomatologiczne różnych specjalności
 • charakteryzuje możliwy przebieg i korzyści z jego wykonania
  5. Kwalifikacje zawodowe - współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów specjalistycznych
 • przygotowuje jamę ustną pacjenta do zabiegów leczniczych
 • wykonuje wymagane procedury profilaktyczno-lecznicze utrzymujące efekty leczenia
 • organizuje stanowiska pracy według zaleceń lekarza specjalisty
  6. przewiduje zachowania pacjentów w różnym wieku spotykane w gabinetach dentystycznych
 • opisuje możliwe zachowania pacjentów w gabinetach dentystycznych
 • dobiera metody komunikowania się z pacjentami
  7. przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych
 • rozpoznaje zasady informowania pacjentów dotyczące zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych
 • uzgadnia z lekarzem dentystą treść zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych
 • sporządza zalecenia dla pacjentów w formie pisemnej
 • przekazuje pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej
  8. posługuje się urządzeniami do kontroli ciśnienia krwi i tętna
 • opisuje procedury utrzymywania aparatów w sprawności i bieżącej kontroli gotowości do użycia
 • rozpoznaje urządzenia do kontroli ciśnienia krwi
 • stosuje aparaturę do kontroli ciśnienia krwi i tętna dostępne w gabinecie dentystycznym
  9. współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy
 • określa kompetencje członków zespołu stomatologicznego podczas udzielania pierwszej pomocy
 • wykonuje czynności ratowania zdrowia i życia zgodnie z kompetencjami
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu zgodnie z aktualnym algorytmem i procedurami
 • świadczy usługi według kolejności, najszybciej pacjentom z bólem