LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.13

Prowadzenie dzia艂alno艣ci profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowo艣ci do pracy i prowadzenie promocji zdrowia- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 13

1. Asystowanie lekarzowi denty艣cie r贸偶nymi metodami
Kwalifikacje w zawodzie MS.13 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad pracy na cztery r臋ce i sze艣膰 r膮k przy le偶膮cym pacjencie;
2) stosuje metody pracy na cztery r臋ce przy le偶膮cym pacjencie;
3) asystuje czynnie lekarzowi denty艣cie podczas zabieg贸w wykonywanych r贸偶nymi metodami;
4) przygotowuje pacjenta do zabieg贸w og贸lnostomatologicznych i specjalistycznych;
5) rozr贸偶nia zabiegi wykonywane w poszczeg贸lnych specjalno艣ciach stomatologicznych;
6) wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w czasie wykonywania zabieg贸w
specjalistycznych;
7) przewiduje zachowania pacjent贸w gabinetu stomatologicznego w r贸偶nym wieku;
8) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece艅 pozabiegowych i formu艂uje je na pi艣mie;
9) przekazuje pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej
i pisemnej;
10) pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami do kontroli ci艣nienia krwi i t臋tna;
11) wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w czasie udzielania pierwszej pomocy.

2. Wsp贸艂dzia艂anie z lekarzem dentyst膮 w wykonywaniu zabieg贸w profilaktyczno-
-leczniczych i rehabilitacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie MS13 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 podstawow膮 terminologi膮 z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narz膮du 偶ucia;
2) przestrzega zasad wykonywania zabieg贸w profilaktycznych pod nadzorem i na
zlecenie lekarza dentysty;
3) wykonuje zabiegi profilaktyczne pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
4) okre艣la metody leczenia i rehabilitacji narz膮du 偶ucia;
5) przestrzega zasad post臋powania higienistki stomatologicznej w r贸偶nych przypadkach klinicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega zasad przygotowywania potrzebnych materia艂贸w;
7) rozr贸偶nia materia艂y i przygotowuje je zgodnie z procedurami;
8) rozr贸偶nia leki stomatologiczne, okre艣la ich zastosowanie oraz warunki przechowywania;
9) przestrzega procedur konserwacji i obs艂ugi sprz臋tu oraz aparatury stomatologicznej;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 sprz臋tu zgodnie z procedurami;
11) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu偶ycia lek贸w i materia艂贸w;
12) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y i leki na zlecenie lekarza dentysty oraz dokumentuje ich zu偶ycie;
13) identyfikuje instrumenty stosowane w gabinetach og贸lnych i specjalistycznych;
14) dobiera instrumentarium podstawowe i specjalistyczne w gabinecie dentystycznym pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
15) wsp贸艂pracuje z nadzorem sanitarnym i stosuje jego zalecenia.

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Kwalifikacje w zawodzie MS 13 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad dokumentowania zabieg贸w i wynik贸w bada艅;
2) sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki bada艅;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dost臋pu do dokumentacji medycznej;
4) przestrzega zasad pos艂ugiwania si臋 komputerem oraz programem do obs艂ugi gabinetu dentystycznego;
5) sporz膮dza dokumentacj臋 elektroniczn膮 gabinetu dentystycznego;
6) prowadzi ewidencj臋 pacjent贸w i us艂ug stomatologicznych;
7) prowadzi terminarz przyj臋膰 oraz sporz膮dza dokumentacj臋 zbiorcz膮 i sprawozdawcz膮;
8) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupe艂niania;
9) korzysta z gotowych wzor贸w dokumentacji i uzupe艂nia j膮;
10) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasob贸w gabinetu dentystycznego;
11) prowadzi ewidencj臋 zasob贸w gabinetu dentystycznego;
12) kontaktuje si臋 z pracowni膮 techniki dentystycznej;
13) wsp贸艂pracuje ze stacj膮 sanitarno-epidemiologiczn膮 i stosuje jej zalecenia;
14) przestrzega zasad post臋powania w kontaktach z pacjentami;
15) post臋puje w kontaktach z pacjentami taktownie i z poszanowaniem ich praw.

4. Wykonywanie bada艅 i zabieg贸w profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
Kwalifikacje w zawodzie MS13 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narz膮du 偶ucia;
2) okre艣la budow臋, fizjologi臋 i patologi臋 narz膮du 偶ucia;
3) przedstawia wska藕niki higieny jamy ustnej, pr贸chnicy, chor贸b przyz臋bia;
4) ocenia zdrowie jamy ustnej na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozpoznaje techniki diagnozowania 偶ywotno艣ci miazgi z臋b贸w;
6) diagnozuje na zlecenie lekarza dentysty z臋by na 偶ywotno艣膰 r贸偶nymi metodami;
7) rozpoznaje aparaty do diagnostyki jamy ustnej i stosuje odpowiedni膮 procedur臋 badawcz膮;
8) diagnozuje stan jamy ustnej pacjenta pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
9) porz膮dkuje dokumentacj臋, archiwizuje dane i wyniki bada艅;
10) przestrzega procedur dopasowywania wype艂nie艅 do zgryzu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
11) koryguje wype艂nienia zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza
dentysty;
12) opisuje procedury wykonywania wycisku oraz odlewania modeli orientacyjnych uz臋bienia;
13) sporz膮dza wyciski i odlewa modele orientacyjne uz臋bienia dla cel贸w diagnostycznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
14) dobiera metody profilaktyki indywidualnej i grupowej dla wszystkich grup wiekowych pacjent贸w;
15) prowadzi r贸偶nymi metodami profilaktyk臋 indywidualn膮 i grupow膮 dostosowan膮 do wieku pacjent贸w;
16) prezentuje podstawowe 膰wiczenia ortodontyczne;
17) wykonuje z pacjentem zlecone przez lekarza dentyst臋 膰wiczenia ortodontyczne i nadzoruje je;
18) przestrzega zasad wsp贸艂pracy w ramach praktyki ortodontycznej;
19) organizuje ci膮g艂o艣膰 leczenia pacjent贸w w trakcie u偶ytkowania aparat贸w ortodontycznych.

5. Edukowanie pacjent贸w w zakresie promocji zdrowia
Kwalifikacje w zawodzie MS.13 - Ucze艅:
1) dobiera r贸偶ne formy edukacji zdrowotnej pacjent贸w, pos艂uguj膮c si臋 wiedz膮 z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki;
2) stosuje r贸偶ne formy i metody edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie promocji
zdrowia jamy ustnej;
3) udziela porad na temat racjonalnego od偶ywiania w celu zachowania zdrowia jamy ustnej u pacjent贸w w r贸偶nym wieku;
4) dobiera pomoce dydaktyczne do tematu z zakresu promocji zdrowia i do wieku grupy
odbiorc贸w;
5) sporz膮dza pomoce dydaktyczne dla indywidualnych odbiorc贸w w r贸偶nym wieku;
6) dobiera metody wsp贸艂dzia艂ania z opiekunami dziecka w realizacji programu promocji zdrowia;
7) stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej w zale偶no艣ci od 艣rodowiska;
8) organizuje dzia艂ania na rzecz zdrowia jamy ustnej w r贸偶nych 艣rodowiskach spo艂ecznych;
9) wykonuje instrukta偶 r贸偶nymi metodami w celu promocji zdrowia jamy ustnej.

6. Pos艂ugiwanie si臋 wybran膮 aparatur膮 zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
Kwalifikacje w zawodzie MS.13. - Ucze艅:
1) przygotowuje aparatur臋 i sprz臋t do u偶ytku zgodnie z procedurami;
2) obs艂uguje aparatur臋 i sprz臋t stomatologiczny zgodnie z instrukcjami obs艂ugi i u偶ytkowania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce u偶ytkowania i obs艂ugi aparatury stomatologicznej;
4) wykonuje pomiary i interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 sprz臋tu w gabinecie dentystycznym;
6) utrzymuje aparatur臋 stomatologiczn膮 i sprz臋t w sprawno艣ci.