LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.08

艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 8

MED.08.2 - Podstawy elektroradiologii (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.08)

  1. charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu
 • wymienia zadania zawodowe
 • analizuje przeciwwskazania do wykonania badania z zakresu elektroradiologii zgodnie ze stanem faktycznym pacjenta
 • umo偶liwia bezpieczn膮 obecno艣膰 os贸b towarzysz膮cych pacjentowi podczas realizacji procedur z zakresu elektroradiologii w celu zapewnienia komfortu psychicznego pacjentowi
 • wykonuje procedury z zakresu elektroradiologii zachowuj膮c zasady poszanowania zdrowia i 偶ycia pacjenta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia przepisy prawa dotycz膮ce ochrony danych osobowych
 • przestrzega zasad etycznego post臋powania w stosunku do wsp贸艂pracownik贸w
 • stosuje przepisy prawa zwi膮zane z wykorzystaniem promieniowania jonizuj膮cego oraz pola elektromagnetycznego podczas realizacji diagnostycznych lub terapeutycznych procedur medycznych
  2. charakteryzuje rynek us艂ug zdrowotnych i medycznych
 • omawia standardy us艂ug z zakresu elektroradiologii
 • wymienia warunki maj膮ce wp艂yw na jako艣膰 us艂ug z zakresu elektroradiologii
 • omawia istotne cechy us艂ugi lub produktu (wynik bada艅 lub terapii) 艣wiadcz膮ce o wysokiej jako艣ci us艂ug z zakresu elektroradiologii
 • wymienia 藕r贸d艂a finansowania us艂ug zdrowotnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.08 - charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu cz艂owieka
 • wymienia cz臋艣ci organizmu cz艂owieka
 • wskazuje linie, p艂aszczyzny, osie cia艂a ludzkiego
 • omawia budow臋 struktur wchodz膮cych w sk艂ad uk艂adu: kostnego, oddechowego, pokarmowego, krwiono艣nego, moczowego, rozrodczego, nerwowego
 • okre艣la topografi臋 poszczeg贸lnych struktur wchodz膮cych w sk艂ad uk艂adu: kostnego, oddechowego, pokarmowego, krwiono艣nego, moczowego, rozrodczego, nerwowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia funkcje uk艂adu: kostnego, oddechowego, pokarmowego, krwiono艣nego, moczowego, rozrodczego, nerwowego
 • wyja艣nia procesy fizjologiczne zachodz膮ce w organizmie cz艂owieka
  4. modyfikuje sposoby i zakres dzia艂a艅 zawodowych w zale偶no艣ci od fazy 偶ycia cz艂owieka
 • dostosowuje sposoby i zakres dzia艂a艅 zawodowych w stosunku do pacjenta pediatrycznego
 • dobiera sposoby i zakres dzia艂a艅 zawodowych w stosunku do pacjenta geriatrycznego
 • dopasowuje sposoby i zakres dzia艂a艅 zawodowych do stanu klinicznego pacjenta doros艂ego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje procesy patologiczne i objawy chor贸b
 • klasyfikuje choroby
 • opisuje etapy choroby
 • omawia znamiona 艣mierci
 • wymienia g艂贸wne objawy chor贸b (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje objawy zatrzymania kr膮偶enia i zaburze艅 oddychania
 • r贸偶nicuje objawy uszkodzenia m贸zgu i udaru m贸zgu
 • rozr贸偶nia z艂amanie otwarte od zamkni臋tego
 • rozpoznaje objawy wstrz膮su anafilaktycznego
 • opisuje rumie艅 popromienny
 • odr贸偶nia objawy niedos艂uchu i urazu akustycznego
  6. przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • definiuje poj臋cie przemocy, w tym przemocy w 艣rodowisku pracy
 • stosuje procedury dotycz膮ce przeciwdzia艂aniu zjawiskom przemocy
 • wskazuje dzia艂ania przeciwdzia艂aj膮ce przemocy adekwatne do danej sytuacji
  7. przestrzega zasad, procedur i standard贸w w zakresie aseptyki i antyseptyki oraz post臋powania z materia艂ami ska偶onymi
 • omawia zasady aseptyki i antyseptyki oraz zasady bezpiecze艅stwa zwi膮zanego z materia艂ami biologicznie ska偶onymi
 • u偶ywa 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych zgodnie z ich przeznaczeniem
 • wykonuje procedury z zakresu elektroradiologii z u偶yciem r臋kawiczek jednorazowych
 • przekazuje do utylizacji materia艂y rozszczepialne i materia艂y biologicznie ska偶one podczas realizacji procedur z zakresu elektroradiologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje czynniki ryzyka zaka偶e艅, w tym szpitalnych oraz procedury post臋powania w sytuacji wyst膮pienia zaka偶e艅
 • rozpoznaje czynniki ryzyka zaka偶e艅, w tym szpitalnych
 • omawia nast臋pstwa nieprzestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki oraz niew艂a艣ciwego post臋powania z materia艂ami ska偶onymi
 • stosuje procedury post臋powania w sytuacji wyst膮pienia zaka偶e艅
  8. przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • rozpoznaje objawy przemocy
 • stosuje procedury dotycz膮ce zjawiska przemocy
  9. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia, a tak偶e obszary promocji zdrowia i poziomy dzia艂a艅 profilaktycznych
 • podaje definicj臋 zdrowia i choroby
 • omawia wska藕niki zdrowia
 • opisuje funkcje promocji zdrowia
 • wymienia zasady profilaktyki zdrowia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia korzy艣ci z profilaktycznych bada艅 przesiewowych z zakresu elektroradiologii
 • okre艣la sposoby promocji zdrowia w艣r贸d pacjent贸w i wsp贸艂pracownik贸w
 • omawia elementy zdrowego stylu 偶ycia
  11. komunikuje si臋 z pacjentem lub jego rodzin膮 lub opiekunem prawnym podczas realizacji 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • weryfikuje dane osobowe pacjenta zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych
 • przeprowadza wywiad z pacjentem
 • omawia przygotowanie bli偶sze i dalsze pacjenta do poszczeg贸lnych procedur z zakresu elektroradiologii
 • przekazuje pacjentowi lub jego rodzinie lub opiekunom prawnym informacje dotycz膮ce terminu i sposobu odebrania wyniku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
 • omawia zmiany psychiczne towarzysz膮ce pogorszeniu lub utracie zdrowia
  12. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce realizacji zada艅 zawodowych
 • przestrzega regulamin贸w na stanowisku pracy (regulaminy pracowni, regulaminy stanowiskowe bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przeciwpo偶arowe i przeciwpora偶eniowe)
 • wymienia 藕r贸d艂a przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony radiologicznej
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych stanowiska pracy
 • wykonuje dzia艂ania dotycz膮ce ochrony radiologicznej zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi prawa atomowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady systemu zapewnienia jako艣ci
 • opisuje uprawnienia zawodowe i obowi膮zki na stanowisku pracy
  13. wsp贸艂pracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj膮cym ci膮g艂o艣膰 opieki nad pacjentem
 • omawia zadania zawodowe technika elektroradiologa w zespole wielodyscyplinarnym w diagnostyce obrazowej, elektromedycznej, medycynie nuklearnej i radioterapii
 • uczestniczy w procesie diagnostyczno- terapeutycznym podczas realizacji procedur z zakresu diagnostyki obrazowej, diagnostyki elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii
 • przekazuje informacje dotycz膮ce pacjenta w celu zapewnienia ci膮g艂o艣ci opieki nad pacjentem ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych podczas realizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • pos艂uguje si臋 sprz臋tem i oprogramowaniem komputerowym podczas realizacji zada艅 zawodowych z zakresu diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii
 • korzysta z program贸w komputerowych do obr贸bki lub prezentacji bada艅 i zabieg贸w z zakresu diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii
 • obs艂uguje systemy informacyjne do rejestracji i przesy艂ania danych w plac贸wce ochrony zdrowia
  15. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.08.3 - Wykonywanie bada艅 z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, rentgenoskopia, radiodiagnostyka stomatologiczna, mammografia, densytometria rentgenowska, tomografia komputerowa) (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED8)

  1. rozr贸偶nia obrazy struktur anatomicznych poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka na obrazach radiologicznych
 • wskazuje poszczeg贸lne narz膮dy na obrazach rentgenowskich i tomografii komputerowej
 • rozpoznaje obrazy poszczeg贸lnych narz膮d贸w odwzorowanych w radiografii i tomografii komputerowej
 • opisuje po艂o偶enie poszczeg贸lnych narz膮d贸w na podstawie radiogram贸w i skan贸w tomografii komputerowej
 • okre艣la topografi臋 poszczeg贸lnych narz膮d贸w g艂owy i szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy na podstawie obraz贸w rentgenowskich i skan贸w tomografii komputerowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia na obrazach rentgenowskich i tomografii komputerowej elementy funkcjonalne uk艂adu: oddechowego, pokarmowego, krwiono艣nego, szkieletowego, moczowego, rozrodczego
  2. charakteryzuje zmiany patologiczne w strukturach organizmu cz艂owieka na obrazach radiologicznych
 • rozpoznaje na obrazach rentgenowskich i skanach tomografii komputerowej patologie stanowi膮ce bezpo艣rednie zagro偶enie zdrowia i 偶ycia pacjenta
 • odr贸偶nia obrazy prawid艂owe od zmian patologicznych w strukturach organizmu cz艂owieka na podstawie rentgenogram贸w, skan贸w tomografii komputerowej (np. zwi膮zane z wiekiem)
 • okre艣la topografi臋 zmienionych patologicznie struktur organizmu cz艂owieka na podstawie obraz贸w rentgenowskich i skan贸w tomografii komputerowej (np. z艂amania i zmiany nowotworowe)
 • wymienia symptomy stan贸w zagro偶enia zdrowia i 偶ycia widoczne na rentgenogramach, skanach tomografii komputerowej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED8 - charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci i oddzia艂ywanie promieniowania rentgenowskiego z materi膮
 • omawia w艂a艣ciwo艣ci promieniowania rentgenowskiego
 • opisuje podstawowe zjawiska towarzysz膮ce oddzia艂ywaniu promieniowania jonizuj膮cego z materi膮
 • obja艣nia skutki dzia艂ania promieniowania jonizuj膮cego na organizmy 偶ywe (genetyczne i somatyczne, stochastyczne i deterministyczne)
 • omawia zjawiska fizyczne zachodz膮ce podczas wykonywania bada艅 rentgenowskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje proces powstawania obrazu rentgenowskiego
  4. charakteryzuje metody bada艅 rentgenowskich
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu rentgenodiagnostyki
 • omawia metodyk臋 bada艅 rentgenodiagnostycznych
 • wymienia wskazania i przeciwwskazania do bada艅 rentgenodiagnostycznych
 • opisuje przygotowanie bli偶sze i dalsze pacjenta do bada艅 rentgenodiagnostycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia przebieg bada艅 rentgenodiagnostycznych
 • analizuje u艂o偶enia i projekcje podstawowe i uzupe艂niaj膮ce, w tym przebieg promienia centralnego stosowane w rentgenodiagnostyce, w tym z u偶yciem 艣rodka kontrastowego
 • opisuje kolejne kroki procedur standardowych i ich modyfikacje w przypadkach niestandardowych, w tym wykorzystuj膮ce do偶ylne oraz dojelitowe 艣rodki cieniuj膮ce stosowane w tomografii komputerowej
 • dobiera 艣rodek cieniuj膮cy i jego ilo艣膰 do kontrastowego badania rentgenowskiego i tomografii komputerowej oraz normy jego stosowania w przeliczeniu na wag臋 pacjenta
 • rozpoznaje efekty uboczne mog膮ce powsta膰 na skutek wykonania bada艅 z u偶yciem 艣rodka cieniuj膮cego
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady i 艣rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce
 • u偶ywa poj臋膰 z zakresu ochrony radiologicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje dawek promieniowania
 • charakteryzuje zasady i metody ograniczenia nara偶enia na promieniowanie jonizuj膮ce ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych
 • wykorzystuje zasady ochrony radiologicznej w realizacji procedur rentgenodiagnostycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasad臋 ALARA
 • rozr贸偶nia sposoby i 艣rodki ochrony radiologicznej w rentgenodiagnostyce
 • dobiera 艣rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce
 • omawia zadania inspektora ochrony radiologicznej w pracowni rentgenodiagnostyki
  6. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i zasady dzia艂ania sprz臋tu i aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce
 • omawia schematy budowy aparatury wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce
 • analizuje zasady dzia艂ania aparatury wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce
 • wymienia materia艂y i sprz臋t stosowany w poszczeg贸lnych badaniach z zakresu rentgenodiagnostyki
  7. obs艂uguje aparatur臋 diagnostyczn膮 i sprz臋t wykorzystywany w rentgenodiagnostyce
 • u偶ytkuje aparatur臋 wykorzystywan膮 w rentgenodiagnostyce
 • dobiera materia艂y i sprz臋t wykorzystywane do poszczeg贸lnych bada艅 z zakresu rentgenodiagnostyki
 • wykorzystuje sprz臋t komputerowy do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obraz贸w otrzymanych podczas rentgenodiagnostyki
  8. zapewnia jako艣膰 w rentgenodiagnostyce
 • stosuje wymagania systemu zapewnienia jako艣ci w rentgenografii, rentgenoskopii, w radiodiagnostyce stomatologicznej, mammografii, densytometrii rentgenowskiej, tomografii komputerowej
 • ocenia obrazy w rentgenodiagnostyce pod wzgl臋dem wymaga艅 systemu zapewnienia jako艣ci (przydatno艣ci diagnostycznej)
  9. organizuje stanowisko pracy w rentgenodiagnostyce
 • przygotowuje stanowisko pracy w pracowni rentgenodiagnostyki
 • przestrzega 艂adu i porz膮dku na stanowisku pracy w rentgenodiagnostyce
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przygotowuje pacjenta do bada艅 z zakresu rentgenodiagnostyki
 • opisuje przygotowanie dalsze pacjenta do badania z zakresu rentgenodiagnostyki
 • wyja艣nia pacjentowi spos贸b przygotowania bli偶szego do badania rentgenodiagnostycznego
 • informuje pacjenta o przebiegu badania rentgenodiagnostycznego
  11. wykonuje badania z zakresu diagnostyki rentgenowskiej zgodnie ze skierowaniem lekarskim
 • dobiera projekcje zgodnie ze skierowaniem lekarskim i potrzebami diagnostycznymi
 • ustawia parametry ekspozycji do bada艅 z zakresu diagnostyki rentgenowskiej
 • wykonuje badania rentgenowskie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami wzorcowymi i standardami, w tym tak偶e z u偶yciem 艣rodk贸w kontrastowych
 • opisuje przebieg procedur standardowych w tomografii komputerowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje tomografi臋 komputerow膮 zgodnie ze skierowaniem, standardami i zaleceniami lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii
 • omawia podstawowe u艂o偶enia i projekcje stosowane w rentgenografii, radiologii stomatologicznej, mammografii, tomografii komputerowej
 • dobiera 艣rodek cieniuj膮cy do kontrastowego badania rentgenowskiego
 • omawia skutki uboczne zwi膮zane z podaniem 艣rodka kontrastuj膮cego
 • dostosowuje spos贸b wykonania badania rentgenodiagnostycznego do sytuacji klinicznej
 • zapewnia techniczn膮 poprawno艣膰 bada艅 rentgenodiagnostycznych
 • dokumentuje wielko艣膰 dawki poch艂oni臋tej i warunki ekspozycji zgodnie z procedurami
  12. przygotowuje obrazy bada艅 rentgenodiagnostycznych do opisu przez lekarza
 • ocenia warto艣膰 techniczn膮 i diagnostyczn膮 obraz贸w w poszczeg贸lnych badaniach rentgenowskich
 • dokonuje obr贸bki technicznej badania (cyfrowej, analogowej)
 • opracowuje dokumentacj臋 medyczn膮 wykonanego badania rentgenodiagnostycznego
 • opracowuje dwu- i tr贸jwymiarowe rekonstrukcje obrazu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przekazuje lekarzowi zapis badania do opisu
  13. prowadzi dokumentacj臋 medyczn膮 wykonanych bada艅 z zakresu rentgenodiagnostyki
 • sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 zwi膮zan膮 z wykonywanym badaniem z zakresu rentgenodiagnostyki, w tym tomografii komputerowej
 • archiwizuje dokumentacj臋 bada艅 obrazowych
 • wykorzystuje baz臋 danych bada艅 oraz pacjent贸w

MED.08.4 - Wsp贸艂uczestniczenie w wykonywaniu bada艅 i zabieg贸w z zakresu diagnostyki obrazowej (rezonansu magnetycznego, radiologii interwencyjnej i hemodynamiki, medycyny nuklearnej) (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.8)

  1. rozr贸偶nia obrazy struktur anatomicznych poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka na obrazach radiologicznych i rezonansu magnetycznego w zakresie kompetencji zawodowych
 • wskazuje poszczeg贸lne narz膮dy na obrazach radiologicznych, rezonansu magnetycznego, scyntygraficznych
 • rozpoznaje obrazy poszczeg贸lnych narz膮d贸w na radiogramach, skanach w rezonansie magnetycznym, scyntygramach
 • okre艣la topografi臋 poszczeg贸lnych narz膮d贸w g艂owy i szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy na podstawie radiogram贸w, skan贸w rezonansu magnetycznego, scyntygram贸w
 • rozr贸偶nia na obrazach radiologicznych, rezonansu magnetycznego, scyntygraficznych elementy funkcjonalne uk艂adu: oddechowego, pokarmowego, krwiono艣nego, szkieletowego, moczowego, rozrodczego
  2. charakteryzuje zmiany patologiczne zagra偶aj膮ce 偶yciu i zdrowiu cz艂owieka na obrazach radiologicznych, rezonansu magnetycznego oraz w medycynie nuklearnej
 • rozpoznaje na obrazach radiologicznych, skanach rezonansu magnetycznego patologie stanowi膮ce bezpo艣rednie zagro偶enie zdrowia i 偶ycia pacjenta
 • okre艣la topografi臋 zmienionych patologicznie struktur organizmu cz艂owieka na podstawie radiogram贸w, obraz贸w rezonansu magnetycznego, scyntygrafii
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.8 - charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci i oddzia艂ywanie z materi膮 promieniowania jonizuj膮cego i pola magnetycznego
 • wymienia pierwiastki promieniotw贸rcze stosowane w medycynie nuklearnej
 • omawia wp艂yw promieniowania jonizuj膮cego i pola elektromagnetycznego na organizm cz艂owieka
 • opisuje zjawiska, kt贸re wp艂ywaj膮 na powstawanie obrazu radiologicznego
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci pola elektromagnetycznego wykorzystywane do wykonywania bada艅 obrazowych
  4. charakteryzuje metody bada艅 i zabieg贸w z zakresu diagnostyki rezonansu magnetycznego, radiologii interwencyjnej i hemodynamiki, medycyny nuklearnej
 • wymienia metody i techniki bada艅 i zabieg贸w z zakresu radiologii naczyniowej, interwencyjnej i hemodynamiki, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu radiologii naczyniowej, interwencyjnej i hemodynamiki, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego
 • wymienia wskazania i przeciwwskazania do bada艅 i zabieg贸w z zakresu radiologii naczyniowej, interwencyjnej i