LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG28

Montaż systemów rurociągowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.28):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.28OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 28

1. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur
Kwalifikacje w zawodzie MG.28 - Uczeń:
1) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do obróbki rur;
2) dobiera przyrządy pomiarowe;
3) wykonuje prace traserskie;
4) obsługuje maszyny i urządzenia do obróbki rur;
5) posługuje się narzędziami monterskimi;
6) wykonuje ręczne i mechaniczne cięcie rur;
7) wykonuje cięcie rur palnikiem acetylenowo-tlenowym;
8) wykonuje czynności związane z gięciem rur na zimno;
9) wykonuje obróbkę końców rur;
10) wykonuje czynności związane z gwintowaniem rur;
11) ocenia jakość wykonania prac ręcznej i mechanicznej obróbki rur.

2. Wykonywanie prefabrykatów elementów rurociągów
Kwalifikacje w zawodzie MG28 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową systemów rurociągowych, normami i katalogami materiałów i wyrobów;
2) dobiera materiały, maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania
prefabrykowanych elementów rurociągów;
3) przygotowuje elementy systemów rurociągowych do montażu;
4) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągów;
5) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
6) wykonuje kształtki rurowe;
7) dobiera rodzaje i kształty spoin;
8) wykonuje spoiny sczepne;
9) wykonuje połączenia rur;
10) montuje odcinki rur, węzły rurociągów oraz ich uzbrojenie;
11) rozpoznaje wady połączeń elementów rurociągów oraz określa przyczyny ich powstawania;
12) ocenia jakość wykonania prefabrykatów elementów rurociągów;
13) wykonuje próby ciśnieniowe prefabrykatów rurociągów na stanowisku prób ciśnieniowych.

3. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych
Kwalifikacje w zawodzie MG 28 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją systemów rurociągowych, normami i katalogami materiałów i narzędzi oraz instrukcjami montażu systemów rurociągowych;
2) przestrzega zasad prowadzenia i mocowania rurociągów przemysłowych;
3) dobiera uzbrojenie systemów rurociągowych;
4) przeprowadza inwentaryzację systemów rurociągowych;
5) dobiera materiały oraz maszyny, urządzenia i narzędzia do montażu systemów rurociągowych;
6) zabezpiecza i oznakowuje miejsca wykonywanych robót montażowych systemów
rurociągowych;
7) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu i demontażu systemów rurociągowych;
8) wykonuje montaż rurociągów w określonych technologiach;
9) wykonuje uszczelnienia połączeń rurociągów;
10) montuje konstrukcje wsporcze rurociągów;
11) wykonuje przejścia rurociągów przez przeszkody budowlane i przeszkody terenowe;
12) montuje urządzenia, armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne systemów rurociągowych;
13) wykonuje połączenia rurociągów z rurociągami istniejącymi;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne systemów rurociągowych;
15) znakuje i opisuje elementy systemów rurociągowych;
16) wykrywa i lokalizuje awarie rurociągów;
17) usuwa nieszczelności rurociągów;
18) wykonuje roboty związane z konserwacją i remontem systemów rurociągowych;
19) przygotowuje odcinki rurociągów do wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;
20) dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;
21) posługuje się sprzętem podczas wykonania prób ciśnieniowych systemów
rurociągowych;
22) wykonuje próby ciśnieniowe systemów rurociągowych;
23) kontroluje parametry próby ciśnieniowej systemów rurociągowych;
24) wykonuje obmiar robót oraz sporządza rozliczenia materiałowe tych robót;
25) ocenia jakość wykonania montażu rurociągów.