LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG30

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.30OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 30

1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
Kwalifikacje w zawodzie MG.30 - Uczeń:
1) charakteryzuje budowę narządu wzroku;
2) określa funkcje poszczególnych części oka oraz wady w budowie oka;
3) rozpoznaje oko miarowe oraz wady wzroku;
4) stosuje pojęcia związane z widzeniem obuocznym;
5) obsługuje wybrane przyrządy optometryczne: autorefraktometr, refraktometr, keratometr, pupilometr, oprawę próbną;
6) stosuje sposoby korekcji wad wzroku i udziela porad dotyczących korzystania
z pomocy wzrokowych;
7) dobiera środki do ochrony wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym działaniem promieniowania.

2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG30 - Uczeń:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w oftalmice;
2) kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
3) przestrzega zasad tworzenia zapisu równoważnego soczewek sfero-cylindrycznych;
4) dobiera przyrządy i urządzenia do wykonywania pomiarów oftalmicznych;
5) wykonuje pomiary mocy soczewek, wyznaczania osi cylindra i środków optycznych soczewek, kierunku i mocy pryzmy, rozstawu źrenic, kąta pantoskopowego, kąta
nachylenia tarcz oprawy, odległości wierzchołkowej;
6) oblicza wartość decentracji pryzmatycznej w soczewkach okularowych na podstawie recepty i wyznacza położenie głównego punku referencyjnego;
7) stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw, soczewek okularowych i kontaktowych
w procesie wykonania pomocy wzrokowych.

3. Dobieranie pomocy wzrokowych
Kwalifikacje w zawodzie MG 30 - Uczeń:
1) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w oftalmice;
2) rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych i kontaktowych oraz określa ich zastosowanie;
3) rozróżnia rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych;
4) dobiera akcesoria i oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki, fizjologii widzenia i estetyki;
5) wyznacza minimalną średnicę soczewek okularowych i dobiera soczewki okularowe.

4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
Kwalifikacje w zawodzie MG30 - Uczeń:
1) obsługuje urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej;
2) posługuje się narzędziami stosowanymi w optyce oftalmicznej;
3) dobiera metody i techniki wykonania i uszlachetniania soczewek okularowych i kontaktowych;
4) przestrzega zasad oznakowania soczewek okularowych podczas wykonywania okularów;
5) przestrzega zasad centrowania soczewek okularowych z uwzględnieniem decentracji poziomej i pionowej;
6) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny potrzebne do wykonania pomocy wzrokowych;
7) wykonuje obróbkę soczewek z zastosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi;
8) osadza soczewki okularowe z zastosowaniem narzędzi do montażu;
9) stosuje wartości odchyłek tolerancji wymaganych w procesie wykonania pomocy wzrokowych;
10) reguluje i modeluje okulary i inne pomoce wzrokowe;
11) ocenia jakość wykonania pomocy wzrokowych.

5. Naprawianie pomocy wzrokowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.30 - Uczeń:
1) dobiera narzędzia do naprawy pomocy wzrokowych;
2) przestrzega parametrów mechanicznych i estetycznych pomocy wzrokowych zgodnie z wymaganiami technicznymi;
3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych
układów i przyrządów;
4) wykonuje pomiary optyczne pomocy wzrokowych;
5) stosuje tablice tolerancji dla pomiarów wstępnych i kontroli powykonawczych pomocy wzrokowych;
6) określa aberracje układów optycznych na podstawie wykonanych pomiarów;
7) wykonuje naprawę, regulację i konserwację pomocy wzrokowych;
8) przestrzega norm i procedur dotyczących kontroli jakości wyrobów i usług oftalmicznych.