LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG38

Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.38):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.38OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 38

1. Prowadzenie procesów hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.38 - Uczeń:
1) rozróżnia zadania komórek organizacyjnych zakładu hutniczego;
2) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
3) sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie produkcyjnym;
4) rozlicza zużycie surowców, materiałów, godzin pracy urządzeń stosowanych w
procesie produkcyjnym;
5) dobiera metody określania stopnia zużycia podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń;
6) kontroluje przebieg procesu technologicznego i prowadzi dokumentację produkcyjną;
7) użytkuje urządzenia komputerowe w zakresie organizowania i prowadzenia procesów produkcyjnych.

2. Prowadzenie dokumentacji technologicznej procesów hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG38 - Uczeń:
1) rozróżnia elementy dokumentacji technologicznej stosowanej podczas planowania procesów hutniczych;
2) rozpoznaje nazwy, pojęcia i oznaczenia stosowane w hutniczej dokumentacji
technologicznej;
3) planuje przebieg procesu technologicznego rafinacji metali;
4) sporządza zapotrzebowanie na nośniki energetyczne i materiały niezbędne podczas procesów rafinacji metali;
5) stosuje parametry technologiczne prowadzenia procesów rafinacji metali na
podstawie dokumentacji technologicznej;
6) planuje przebieg procesu technologicznego obróbki plastycznej na zimno i gorąco w zależności od kształtu i wymiarów wyrobu gotowego;
7) dobiera oprzyrządowanie technologiczne do obróbki plastycznej na zimno i gorąco;
8) dobiera materiały pomocnicze do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów;
9) dobiera parametry technologiczne procesów obróbki plastycznej na zimno i gorąco na podstawie dokumentacji technologicznej;
10) planuje procesy technologiczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do żądanych
właściwości po obróbce;
11) dobiera temperaturę, czas, sposób studzenia oraz rodzaj atmosfery ochronnej procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na podstawie dokumentacji
technologicznej;
12) planuje przebieg procesu technologicznego wykańczania wyrobów gotowych;
13) dobiera powłoki antykorozyjne w zależności od przeznaczenia i rodzaju wyrobu hutniczego;
14) oblicza normę czasu pracy;
15) sporządza dokumentację technologiczną.

3. Nadzorowanie procesów hutniczych zgodnie z systemem zarządzania jakością
Kwalifikacje w zawodzie MG 38 - Uczeń:
1) określa zasady dokumentowania jakości w systemach zarządzania jakością;
2) prowadzi nadzór jakościowy stanowisk technologicznych;
3) określa zasady prowadzenia audytów w systemach zarządzania jakością;
4) stosuje jakościowe narzędzia rozwiązywania problemów;
5) określa na podstawie dokumentacji wymagane właściwości fizykochemiczne, wytrzymałościowe i technologiczne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
6) pobiera próbki oraz bada właściwości surowców, półproduktów stosowanych w
procesach hutniczych;
7) dobiera metody i narzędzia do kontroli jakości surowców oraz parametrów procesów hutniczych oraz półproduktów i wyrobów gotowych;
8) rozróżnia metody badań własności wytrzymałościowych i technologicznych stopów
żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów;
9) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w pomiarach warsztatowych i pomiarach laboratoryjnych;
10) bada właściwości mechaniczne i technologiczne stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów;
11) rozpoznaje struktury metalograficzne stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów;
12) oznacza skład chemiczny stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów;
13) wykonuje badania mikro- i makroskopowe stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów;
14) rozróżnia wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach hutniczych;
15) wykonuje pomiary warsztatowe, ocenia zgodność wymiarów wyrobów gotowych z
dokumentacją;
16) wykrywa, identyfikuje i charakteryzuje wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach hutniczych;
17) prowadzi dokumentację badań laboratoryjnych.