LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL5

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MTL.5):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MTL.5OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 5

MTL.05.2 - Podstawy przemysłu metalurgicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.05)

  1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych, odczytuje informacje ze szkiców i rysunków technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporządza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozróżnia, interpretuje i posługuje się symbolami tolerancji geometrycznych
  2. posługuje się podstawowymi narzędziami pomiarowymi: suwmiarka, mikrometr, przymiar kreskowy
 • dokonuje pomiaru podstawowymi narzędziami pomiarowymi
 • opisuje budowę i zasadę działania narzędzi pomiarowych
 • określa błąd pomiaru
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.05 - posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, ich obsługi codziennej i konserwacji
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umożliwiające użytkowanie maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • rozróżnia części i mechanizmy maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, posługując się dokumentacją techniczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budowę i działanie mechanizmów dźwigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego
  4. stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • opisuje właściwości materiałów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniających
 • dobiera materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające
 • rozróżnia rodzaje i źródła korozji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozją
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje połączenia mechaniczne
 • rozróżnia rodzaje połączeń mechanicznych
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń mechanicznych
 • określa zastosowanie połączeń mechanicznych
 • stosuje typowe techniki wykonywania połączeń mechanicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technikę łączenia określonych elementów
  6. stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • opisuje techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • rozróżnia rodzaje obróbki ręcznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obróbki ręcznej materiałów
 • wykonuje proste operacje maszynowej obróbki wiórowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje transport ręczny zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  7. charakteryzuje systemy mechatroniczne
 • rozróżnia elementy struktury systemu mechatronicznego
 • wyjaśnia współzależności między elementami struktury systemu mechatronicznego
 • rozróżnia układy wykonawcze systemów mechatronicznych
 • rozróżnia sensory stosowane w systemach mechatronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elementy układów sterowania stosowane w systemach mechatronicznych
 • wyjaśnia działanie układów sterowania stosowanych w systemach mechatronicznych
 • opisuje układy zasilania stosowane w układach mechatronicznych
 • opisuje układy i ich zastosowanie manipulacyjne i systemy zrobotyzowane
 • wyjaśnia zasady bezpiecznego użytkowania układów manipulacyjnych i systemów zrobotyzowanych
  8. charakteryzuje układy automatyki przemysłowej
 • opisuje układy automatyki przemysłowej
 • wyjaśnia strukturę układu sterowania
 • wyjaśnia strukturę układu regulacji
 • opisuje regulatory (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elementy nastawcze stosowane w układach automatyki przemysłowej
  9. opisuje znaczenie smarowania w eksploatacji maszyn
 • określa punkty smarownicze
 • dobiera olej i smar na podstawie dokumentacji technicznej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MTL.05.3 - Prowadzenie procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL5)

  1. określa strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa metalurgicznego
 • wymienia elementy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa metalurgicznego
 • określa zadania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa metalurgicznego
 • określa na podstawie schematu organizacyjnego zależności i powiązania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa metalurgicznego
  2. określa przebieg procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • opisuje przebieg procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • dobiera parametry procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL5 - analizuje zużycie surowców, materiałów, czas pracy urządzeń stosowanych w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • monitoruje zużycie surowców, materiałów a także czas pracy urządzeń stosowanych w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • dokumentuje zużycie surowców, materiałów, czas pracy urządzeń stosowanych w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • stosuje systemy informatyczne wspomagające analizę zużycia surowców, materiałów a także ewidencję czasu pracy urządzeń stosowanych w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
  4. planuje zaopatrzenie w urządzenia, przyrządy i narzędzia stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia urządzenia, przyrządy i narzędzia stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • dobiera urządzenia, przyrządy i narzędzia stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy i narzędzia stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • stosuje systemy informatyczne wspomagające planowanie zaopatrzenia w urządzenia, przyrządy i narzędzia stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje zaopatrzenie w materiały i surowce stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia materiały i surowce stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • dobiera materiały i surowce stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały i surowce stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • stosuje systemy informatyczne wspomagające planowanie zaopatrzenia w materiały i surowce stosowane w procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym
  6. kontroluje przebieg procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • wyjaśnia cele i zakres kontroli przebiegu procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • przeprowadza kontrolę przebiegu procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym
 • zapisuje wyniki kontroli przebiegu procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym w dokumentacji technologicznej
 • przeprowadza kontrolę przebiegu procesów obróbki plastycznej
 • zapisuje wyniki kontroli przebiegu procesów obróbki plastycznej w dokumentacji technologicznej procesów obróbki plastycznej
 • stosuje systemy informatyczne wspomagające kontrolę przebiegu procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym

MTL.05.4 - Prowadzenie dokumentacji technologicznej procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.5)

  1. charakteryzuje dokumentację technologiczną procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia elementy dokumentacji technologicznej procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym (karty technologiczne, karty instrukcyjne, karty normowania czasu, rysunki odkuwek i wytłoczek)
 • określa pojęcia i oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
  2. dokumentuje procesy wytwarzania metali i stopów metali
 • opisuje przebieg procesów wytwarzania metali i stopów metali
 • określa parametry technologiczne procesów wytwarzania metali i stopów metali na podstawie dokumentacji technologicznej
 • rozróżnia maszyny i urządzenia oraz nośniki energetyczne i materiały stosowane podczas procesów wytwarzania metali i stopów metali
 • dobiera na podstawie dokumentacji technicznej maszyny i urządzenia oraz materiały i nośniki energetyczne do określonego procesu wytwarzania metali i stopów metali (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dokumentację technologiczną procesów rafinacji metali i stopów metali
 • dobiera wartości parametrów technologicznych procesów wytwarzania metali i stopów metali na podstawie dokumentacji technologicznej
 • sporządza zapotrzebowanie na nośniki energetyczne i materiały niezbędne podczas procesów wytwarzania metali i stopów
 • wypełnia dokumentację technologiczną procesów wytwarzania metali i stopów metali
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.5 - dokumentuje procesy technologiczne obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • rozróżnia procesy technologiczne obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • opisuje przebieg procesów obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • rozróżnia parametry technologiczne procesów obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • rozróżnia maszyny i urządzenia oraz nośniki energetyczne i materiały stosowane podczas obróbki plastycznej na zimno i na gorąco (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera na podstawie dokumentacji technicznej maszyny i urządzenia oraz nośniki energetyczne i materiały do określonego procesu obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • przygotowuje dokumentację technologiczną procesów obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • dobiera wartości parametrów technologicznych procesów obróbki plastycznej na zimno i na gorąco na podstawie dokumentacji technologicznej
 • sporządza zapotrzebowanie na nośniki energetyczne i materiały niezbędne podczas procesów obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • wypełnia dokumentację technologiczną procesów obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
  4. dokumentuje procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • rozróżnia procesy technologiczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • opisuje przebieg procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • rozróżnia parametry technologiczne procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • rozróżnia maszyny i urządzenia oraz nośniki energetyczne i materiały stosowane podczas obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera na podstawie dokumentacji technicznej maszyny i urządzenia oraz materiały i nośniki energetyczne do określonego procesu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • przygotowuje dokumentację technologiczną procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • dobiera wartości parametrów technologicznych procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na podstawie dokumentacji technologicznej
 • sporządza zapotrzebowanie na nośniki energetyczne i materiały niezbędne podczas procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • wypełnia dokumentację technologiczną procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • stosuje technikę komputerową w celu przygotowania i prowadzenia dokumentacji technologicznej procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokumentuje procesy wykończania wyrobów gotowych
 • rozróżnia procesy wykończania wyrobów gotowych
 • opisuje przebieg procesów wykończania wyrobów gotowych
 • rozróżnia parametry technologiczne procesów wykończania wyrobów gotowych
 • rozróżnia maszyny i urządzenia oraz nośniki energetyczne i materiały stosowane podczas wykończania wyrobów gotowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera na podstawie dokumentacji technicznej maszyny i urządzenia oraz nośniki energetyczne i materiały do określonego procesu wykończania wyrobów gotowych
 • przygotowuje dokumentację technologiczną procesów wykończania wyrobów gotowych
 • dobiera wartości parametrów technologicznych procesów wykończania wyrobów gotowych na podstawie dokumentacji technologicznej
 • wypełnia dokumentację technologiczną procesów wykończania wyrobów gotowych
  6. dobiera powłoki ochronne w zależności od przeznaczenia i rodzaju wyrobu metalurgicznego
 • określa zastosowanie różnych rodzajów powłok ochronnych do wyrobów metalurgicznych
 • wybiera na podstawie dokumentacji technicznej powłoki ochronne dla określonego przeznaczenia oraz rodzaju wyrobu metalurgicznego

MTL.05.5 - Nadzorowanie procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym zgodnie z systemem zarządzania jakością (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL05)

  1. charakteryzuje zasady dokumentowania jakości w systemach zarządzania jakością
 • rozróżnia zasady dokumentowania jakości w systemach zarządzania jakością
 • omawia proces dokumentowania jakości dla wykonywanych procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
  2. prowadzi nadzór jakościowy stanowisk technologicznych
 • odczytuje zakres nadzoru jakościowego stanowisk technologicznych
 • opisuje procedury nadzoru jakościowego technologicznych
 • wykonuje nadzór jakościowy stanowisk technologicznych na podstawie norm i certyfikatów posiadanych przez przedsiębiorstwo
 • analizuje rezultaty nadzoru jakościowego stanowisk technologicznych na podstawie norm i certyfikatów posiadanych przez przedsiębiorstwo (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje jakościowe narzędzia optymalizowania stanowisk technologicznych
 • stosuje systemy informatyczne wspomagające nadzór jakościowy stanowisk technologicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL05 - charakteryzuje zasady prowadzenia audytów w systemach zarządzania jakością
 • opisuje istotę i cel prowadzenia audytów procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • opisuje procedurę prowadzenia audytu procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
  4. określa na podstawie dokumentacji wymagane właściwości fizykochemiczne, wytrzymałościowe i technologiczne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • opisuje właściwości fizykochemiczne, wytrzymałościowe i technologiczne surowców i półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • opisuje właściwości fizykochemiczne, wytrzymałościowe i technologiczne wyrobów gotowych
 • odczytuje z dokumentacji wymagane właściwości fizykochemiczne, wytrzymałościowe i technologiczne surowców i półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • odczytuje z dokumentacji wymagane właściwości fizykochemiczne, wytrzymałościowe i technologiczne wyrobów gotowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - bada właściwości surowców i półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • dobiera metodę, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania badań właściwości surowców i półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • pobiera próbki do badań właściwości surowców i półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • przygotowuje próbki do badań
 • wykonuje badania właściwości surowców, półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym zgodnie z instrukcją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokumentuje wyniki badań właściwości surowców, półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • stosuje systemy informatyczne wspomagające badanie właściwości surowców i półproduktów stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
  6. dobiera metody, narzędzia i przyrządy do kontroli jakości surowców oraz parametrów procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym oraz półproduktów i wyrobów gotowych
 • rozróżnia metody, narzędzia i przyrządy do kontroli jakości surowców stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia metody, narzędzia i przyrządy do kontroli jakości parametrów procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia metody, narzędzia i przyrządy do kontroli jakości półproduktów i wyrobów gotowych
 • określa zakres kontroli jakości surowców stosowanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym na podstawie dokumentacji technicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa zakres kontroli parametrów procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym na podstawie dokumentacji technicznej
 • określa zakres kontroli jakości półproduktów i wyrobów gotowych na podstawie dokumentacji technicznej
 • kontroluje jakość surowców oraz parametrów procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym oraz półproduktów i wyrobów gotowych
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające kontrolę jakości surowców i parametrów procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym oraz półproduktów i wyrobów gotowych
  7. bada właściwości mechaniczne i technologiczne metali i ich stopów
 • rozróżnia metody badań właściwości mechanicznych i technologicznych żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
 • wykonuje czynności przygotowawcze do badania właściwości mechanicznych i technologicznych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów, zgodnie z instrukcją
 • wykonuje badania właściwości mechanicznych i technologicznych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów, zgodnie z instrukcją
 • dokumentuje wyniki badań właściwości mechanicznych i technologicznych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające badanie właściwości mechanicznych i technologicznych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
  8. charakteryzuje struktury metalograficzne stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów
 • rozpoznaje struktury metalograficzne stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów na fotomikrografiach
 • opisuje składniki strukturalne stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
  9. charakteryzuje metody oznaczania składu chemicznego metali i ich stopów
 • rozróżnia metody oznaczania składu chemicznego stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów
 • określa na podstawie dokumentacji technologicznej zakres stosowania poszczególnych metod oznaczania składu chemicznego metali i ich stopów
 • przygotowuje próbki do badań analizatorem zawartości węgla i siarki w stopach żelaza oraz oznaczania składu chemicznego stopów metali nieżelaznych
 • dokumentuje wyniki oznaczania składu chemicznego stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające oznaczanie składu chemicznego stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje badania mikro- i makroskopowe stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
 • charakteryzuje metody wykonywania badań mikro- i makroskopowych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
 • wykonuje czynności przygotowawcze do badań mikro- i makroskopowych stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów, zgodnie z instrukcją
 • przeprowadza badania mikro- i makroskopowe stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
 • dokumentuje wyniki badań mikro- i makroskopowych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów
  11. ocenia zgodność wymiarów wyrobów gotowych z dokumentacją technologiczną
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania pomiarów parametrów geometrycznych wyrobów w przemyśle metalurgicznym
 • dokonuje pomiarów parametrów geometrycznych wyrobów w przemyśle metalurgicznym
 • interpretuje wyniki pomiarów parametrów geometrycznych wyrobów w przemyśle metalurgicznym
  12. identyfikuje wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • dokonuje klasyfikacji wad półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym na podstawie polskich norm
 • lokalizuje wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym
 • charakteryzuje przyczyny powstawania wad półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • formułuje wnioski dotyczące korekty przebiegu procesów produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym w celu wyeliminowania wad półproduktów i wyrobów gotowych

MTL.05.6 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 05)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych , z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL 05 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe, dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową, wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem: współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MTL.05.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.05.)

  1. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • rozróżnia źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wymienia rodzaje chorób zawodowych charakterystycznych dla wykonywanego zawodu
 • opisuje objawy typowych chorób zawodowych związanych z wykonywanym zawodem
 • określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń
  2. wykonuje zadania zawodowe, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii
 • wyjaśnia zasady organizacji stanowisk pracy związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
 • stosuje wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk pracy związanych z eksploatacją i urządzeń w przemyśle metalurgicznym (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac z zakresu użytkowania maszyn i urządzeń
 • stosuje środki ochrony indywidualnej zbiorowej podczas prac z zakresu użytkowania maszyn i urządzeń
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.05. - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji